Bijdrage Ziens­wijze finan­ciële stukken Omge­vings­diensten NZKG en Noord-Holland Noord


5 juli 2021

Voorzitter,

Wij maken ons echt grote zorgen voor de capaciteit van onze Omgevingsdiensten om kwetsbare natuur, onze leefomgeving en de gezondheid van mensen en andere dieren te beschermen. Met de invoering van de Omgevingswet worden de uitdagingen nog groter. Dat terwijl gemeenten, die moeten bijdragen aan OD’s, te maken hebben met financiële problemen. Een voorbeeld van wat dat betekent hebben we recent gezien: een meerderheid van gemeenten hebben - waarschijnlijk door hun financiële situatie - tegen investeringen in het gevraagde traineeship bij OD NHN gestemd. Terwijl ODs mensen tekort komen voor de toekomst.

De ODs die onze omgeving moeten beschermen lijken kwetsbaar. We gaan hierover, gezien de tijd vandaag, verder in discussie na het reces, maar willen GS twee vragen stellen:

- Wat gaat GS vanaf nu nog proberen om het investeren in trainees bij OD NHN alsnog mogelijk te maken?

- Kan GS beloven dat ze ruimhartig zullen zijn met budgetten voor de ODs, waarbij de hoogste kwaliteit van OD’s voorop staat?

Ten slotte nog een voor ons cruciaal punt:

Het meest recente rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over provinciale bescherming van drinkwaterbronnen constateert namelijk dat het toezicht en handhaving (VTH) in de grondwaterbeschermingsgebieden door OD NZKG verbeterd kan worden. De OD zelf stelt in het rapport dat ze daar nu te weinig capaciteit voor hebben.

Wij gaan het rapport op 30 augustus in de commissie bespreken, maar kunnen pas echt een goede discussie voeren als we ook de financiële gevolgen van eventuele opschaling van de capaciteit van de OD op dit dossier inzichtelijk hebben.

Daarom de vraag aan GS:

Wilt u de OD vragen om voor 30 augustus inzichtelijk te maken wat de financiële gevolgen zijn van de opschaling van de capaciteit van de OD voor betere uitvoering van VTH-taken m.b.t. grondwaterbeschermingsgebieden, zoals bedoeld in het rapport van de Rekenkamer?

We gaan ervanuit dat dit gewoon gebeurt, anders hebben we een motie achter de hand.

Dank u wel.