Bijdrage Voor­be­rei­dings­be­sluit Netwerk­uit­breiding


7 juni 2021

Op een dag na een jaar geleden heb ik al opgemerkt dat het voorkeurstracé het natuurgebied Krommenieër Woudpolder doorsnijdt. Een uitgestrekt en open polderlandschap, dat deel uitmaakt van een belangrijk regionaal netwerk van weidevogels en moeras- en watergebonden diersoorten. En ik begrijp terdege dat er binnen het voorkeurstracé gekeken is naar een variant die de minste inbreuk maakt op het natuurgebied. Dat is fijn, maar de Partij voor de Dieren ziet echt veel liever dat dit soort gebieden helemaal zoveel mogelijk ontzien zouden worden.

In de verstedelijkingsstrategie van de MRA viel ook te lezen dat er gezocht wordt naar een tracé-alternatief voor een 380 kV-hoogspanningsleiding vanwege mogelijke versterking van het elektriciteitsnet in Zaanstreek Waterland. Daar kan een vergelijkbare situatie ook kunnen gaan spelen. Neem daarnaast nog de netuitbreiding die nodig zal zijn in het kader van de RES en de energietransitie en het gevaar dreigt dat overal her en der kabels in de grond nodig zijn. En daarom overweeg ik tijdens PS een motie in te dienen over de rol van kwetsbare natuur hierbij, en hoe daar mee om te gaan. Daarom zou ik dit toch graag als bespreekstuk naar PS willen laten gaan.