Bijdrage Regionaal Water­pro­gramma Noord-Holland


Stuitend gebrek aan actie om milieu te beschermen

14 januari 2021

De verschillende problemen rond water en emissies vanuit de landbouw zijn zorgwekkend. De bijdrage vanuit de landbouwsector om met de Deltaplan Agrarisch Waterbeheer de emissies te verminderen, zowel van meststoffen als van gewasbeschermingsmiddelen, blijkt onvoldoende. Het krijgt in de provincie vorm in het Landbouwportaal Noord-Holland, maar hoeveel zoden dat aan de dijk dat zet, geeft de provincie geen inzicht in.

En daar waar veelvoudig met LTO wordt gepraat voor belangrijke stukken zoals deze, zijn de minder “usual suspects”, zoals biologische landbouworganisaties , Natuur en Milieu en Caring Farmers, niet betrokken.

Provincie werkt nog met pilotjes en projectjes hier en daar. Het probleem van landbouwgif en giftige bollenteelt speelt al decennia. En nu zit de provincie pas in een ‘verkenningsfase’ van een ‘stimuleringsprogramma’ voor biologische en duurzame bollenteelt? Wanneer gaat het programma precies echt van start en zien we actie?

Bij de beantwoording van een vraag van het CDA wordt gesteld: “Bij de afleiding van de ecologische doelen zijn, conform de KRW, maatregelen buiten beschouwing gebleven die een significant negatief effect zouden hebben op functies, zoals de landbouwfunctie.” Welke maatregelen zijn precies buiten beschouwing gelaten?

Zetten GS hun lobby bij het Rijk en de EU straks stevig in om landbouwgif zo snel mogelijk uit te faseren en transitie naar natuurinclusieve landbouw te versnellen?

Voorzitter,

Meerdere collega’s hebben hun zorgen geuit over oppervlaktewater. De sportvisserij zorgt voor gigantische vervuiling van oppervlaktewater met lood. Vrachtwagens vol per jaar. Dit is heel schadelijk voor natuur, milieu en dieren. Lood is ook extreem gevaarlijk voor gezondheid van mensen, vooral kinderen. Het is heel duidelijk dat de Sportvisserij geen idee heeft hoever ze staan voor het halen van de doelen voor vermindering van lood en ook de provincie lijkt het niets te schelen.

De provincie faciliteert op dit moment deze voor o.a. water en gezondheid schadelijk hobby en maakt zelfs geld vrij voor sportviswedstrijden. Dat gaat regelrecht in tegen het belangrijkste doel van de provincie om milieu en natuur te beschermen en de Europese waterdoelen te halen. En toch lijkt de provincie zich niet te bekommeren om de gigantische loodvervuiler die de sportvisserij is.

Voorzitter,

De provincie lijkt het minimale te doen. We nemen onvoldoende verantwoordelijkheid. Fundamentele veranderingen om ons water en milieu te beschermen zijn niet genomen, terwijl de problemen al decennia spelen.

De KRW-doelen zijn kaderstellend voor de waterschappen. De provincie mag de waterschappen erop aanspreken dat ze onvoldoende doen om waterdoelen te halen. We vragen de provincie om een sterke regierol te nemen om alle waterproblemen effectiever aan te pakken, met name daar waar het gaat om de effecten van landbouw.

Dank u wel.