Project Onder­mijning & Weer­baarheid


Zet in op weer­baarheid tegen onge­oor­loofde lobby

20 april 2020

We vinden de insteek van de provincie nu goed. Maar we willen er nog een belangrijk aspect van weerbaarheid aan toevoegen en aan de commissie voorleggen. Namelijk het aspect van weerbaarheid tegen scheven of ongeoorloofde lobby.

Een gebalanceerde en transparante lobby hoort bij een gezonde democratie. Maar steeds blijkt uit onderzoek dat er ook reële risico's zijn. Bijvoorbeeld dat sommige groepen met een sterke positie, macht of geld de boventoon voeren en een onevenredig stempel drukken op de besluitvorming. En dat voor de Provinciale Staten niet inzichtelijk is wie invloed heeft gehad.

Ook blijkt steeds weer dat gedragscodes - waar de provincie nu naar verwijst - onvoldoende zijn om weerbaarheid tegen scheve of ongeoorloofde lobby te waarborgen. Het algemeen belang komt daardoor mogelijk in gevaar.

De provincie laat een verdiepende onderzoek ofwel een quickscan uitvoeren naar weerbaarheid. Van GroenLinks, maar ook andere collega’s in deze commissie, willen we graag weten of zij ons verzoek aan GS willen steunen om in de quickscan-opdracht ook expliciet de mogelijke risico’s van lobby mee te nemen.

Wij zien het liefst dat het vermijden van risico’s van ongeoorloofde of scheve lobby uiteindelijk onderdeel wordt van de Agenda Weerbaar Noord-Holland.

Dank u wel.