Bijdrage Programma Natuur­netwerk (PNN)


24 oktober 2022

Realisatie NNN
De ambitie uit het coalitieakkoord was 3.000 ha. Dat is ondertussen al bijgesteld tot 1.750 ha. Daarvan is 1.200 ha gerealiseerd.

Daarom de vraag aan GS: gaan we die laatste 550 ha nog realiseren tijdens deze coalitieperiode?

Er is namelijk circa 1.000 hectare ‘oranje gebied’ in eigendom van provincie of natuurorganisaties, maar nog niet ingericht.

Vraag aan GS: Wat is de belemmering waardoor deze inrichting er nog niet van is gekomen? En wat doet GS daar aan?

Bij de realisatie van NNN is veel ingezet op agrarisch natuurbeheer, waarbij het agrarisch belang voorop staat. De subsidies daarvoor lopen in 2027 af. Komt GS met een gefaseerd afbouwpad?

Vraag aan GS: Ziet GS ook mogelijkheden voor zo’n geleidelijke afbouw? Wij overwegen hier eventueel een motie over in te dienen in de PS-vergadering.

Aanvalsplan Landschapselementen
Een coalitie van partijen, waaronder de provincies, verenigd in Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, heeft op verzoek van de overheid het Aanvalsplan opgesteld. Dit plan zet in op 10% gebiedseigen groenblauwe dooradering van het landelijk gebied middels gebiedseigen landschapselementen.

Uitwerking gaat weliswaar worden vastgelegd in afspraken rond het NPLG, maar waarom daarop wachten? Mijn fractie mist dit Aanvalsplan in het PNN, sterker nog: we missen überhaupt landschapselementen. En dat bevreemdt ons toch wel als het over inrichting gaat.

Vraag aan GS: Waarom is er niet geanticipeerd op het Aanvalsplan Landschapselementen in het PNN? Gaat GS dit rechtzetten? Zo nee: waarom niet? Zo ja: hoe dan? Ook hierover overwegen wij een motie in te dienen.

Bossenstrategie
Als laatste omwille van de spreektijd kort: onze Motie Bomen voor klimaat en stikstof, indertijd gesteund door GroenLinks, D66, PvdA, CDA, SP, ChristenUnie en DENK. Zie de Voordracht van GS. Hierin vroegen wij in 2019 (!) om kansen voor klimaatbossen MET LOCATIES in beeld te brengen. En ik wil de Gedeputeerde echt op het hart drukken dat deze mogelijke locaties echt van belang zijn. GS gaat namelijk uit van ‘initiatief van onderop’, maar als er zo’n initiatief komt (zoals het voedselbos in Bergen) krijgt de initiatiefnemer nul op het rekest. Het zou namelijk niet in het landschap passen. Een motie indienen om een motie uit te voeren lijkt me niet de geijkte weg. Daarom wil ik de Gedeputeerde echt vragen om nog voor de komende verkiezingen met locaties te komen waar dit soort initiatieven wel welkom zijn. Anders slaat ieder initiatief bij voorbaat dood.

Afsluitend nog een paar concrete vragen.
Welke bijdrage gaat de provincie leveren aan de 37.000 hectare nieuw bos, landelijk, in 2030, als we nu rond 20 hectare zitten?[1] Heeft GS een concreet doel gesteld, in hectares? En wanneer wordt PS geïnformeerd over de voortgang van de Bossenstrategie?


[1] Uit de Voordracht: “Afgelopen periode is gestart met de eerste aanplant vanuit de Bossenstrategie (9 hectare binnen de NNN; en 13 hectare buiten de NNN). Wij verwachten dat er genoeg bos-initiatieven ‘van onderop’ komen om te voldoen aan de opgave.”

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Actualiteit Asielopvang Zwaagdijk-West

Lees verder

Geen ijsbaan in plaats van weidevogelgebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer