Bijdrage Programma Natuur­netwerk 2023


21 november 2022

In de commissie behandeling heb ik stilgestaan bij agrarisch natuurbeheer. En ik zal dat vandaag omwille van de spreektijd niet uitgebreid herhalen. Bij de realisatie van NNN is veel ingezet op agrarisch natuurbeheer, waarbij het agrarisch belang voorop staat. De Partij voor de Dieren ziet meer een rol voor Natuurinclusieve landbouw voor het in stand houden van ons landschap en onze biodiversiteit, maar dan met name buiten NNN. Binnen NNN voeren wat ons betreft natuurlijke processen zoveel mogelijk de boventoon.

Maar ook buiten NNN-begrenzing ligt er een opgave om de natuur te versterken. Een mooie katalysator hiervoor kan het Aanvalsplan Landschapselementen zijn. Een coalitie van partijen, waaronder de provincies, verenigd in Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, heeft op verzoek van de overheid dit Aanvalsplan opgesteld. Dit plan zet in op 10% gebiedseigen groenblauwe dooradering van het landelijk gebied middels gebiedseigen landschapselementen.

Uitwerking gaat weliswaar worden vastgelegd in afspraken rond het NPLG, maar waarom hebt u daar zo lang op gewacht? Mijn fractie mist dit Aanvalsplan in het PNN, sterker nog: we missen überhaupt landschapselementen in het PNN. En dat bevreemdt ons toch wel als het over inrichting en natuur gaat.

Daarom dien ik een motie in met als dictum:

verzoeken GS:

  • het Aanvalsplan Landschapselementen uit te werken in provinciaal beleid;
  • daarbij de 10% groenblauwe dooradering conform de ambitie van het NPLG als ondergrens te hanteren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Voorzitter, dan het punt waar de heer Cardol terecht de aandacht op vestigde bij de bespreking in de commissie. De bedrijfsverplaatsing vanuit de Starnmeerpolder, waardoor ruimte is ontstaan voor schaalvergroting bij de achterblijvende veehouders. Net als GroenLinks pleit de Partij voor de Dieren voor de inzet van vrijkomende grond voor extensivering in plaats van schaalvergroting. En hoewel sommigen wellicht anders willen doen geloven, en hun ijdele hoop vestigen op technologische lapmiddelen, begint het toch steeds duidelijker te worden dat schaalvergroting toch echt in tegenspraak is met het behalen van de stikstofdoelen en andere uitdagingen. Laten we vooral het klimaat niet vergeten, het moge maar weer eens gezegd worden.

En ik ben dan ook blij met het gloedvolle betoog van de heer Leerink, dat we al veel te lang aan het dralen zijn. Maar helaas hoor ik ook nog steeds enkelen zeggen dat we al zoveel doen, maar praten is nog geen doen!

Daarom deze motie, waarvan het dictum luidt:

verzoeken GS:

  • bij verplaatsing of beëindiging van veehouderijen mogelijkheden voor intensivering van veehouderijen zoveel mogelijk uit te sluiten;

en gaan over tot de orde van de dag.


En omdat ik, zoals aan het begin van mijn bijdrage beloofd, niet mijn hele betoog uit de commissievergadering over wil doen, zal ik het hier in eerste termijn bij laten.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage veenweidegebied – Langzaam doorzakken

Lees verder

Bijdrage Natuurbeheerplan 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer