Bijdrage Natuur­be­heerplan 2023


21 november 2022

NU.nl 18 nov 2022 om 16:40

De zwartnek fazantduif is opgedoken in Papoea-Nieuw-Guinea. Iedereen dacht dat de exotische duivensoort was uitgestorven, maar voor het eerst sinds 1882 zijn er weer beelden van de vogel gemaakt.

De zwartnek fazantduif werd voor het laatst in de negentiende eeuw gespot. Daarna ging iedereen ervan uit dat de vogel was uitgestorven.

De wetenschappers denken dat de populatie fazantduiven op Fergusson Island erg klein is en hopen de vogel te vangen. Met hun research willen ze de overgebleven zwartnek fazantduiven beschermen.

Voorzitter, de zwartnek fazantduif heeft het ook de laatste 140 jaar zonder hulp van de mens kunnen rooien en als beloning hopen wij de vogel te vangen om hem te beschermen. Of je nou gelooft in Onze Lieve Heer, Moeder Natuur of nog iets anders: het lijkt van een soort van arrogantie dat wij de rol van hem, haar of het proberen over te nemen.

Ook in Noord-Holland (of moet ik zeggen: juist in Noord-Holland) is de natuur nergens meer onaangeroerd. De mens wikt, de mens weegt, de mens bepaalt. Hij bestemt, richt in en beheert. Op zich logisch: de natuur herbergt immers allerlei aspecten die de mens millennia lang hebben bedreigd in zijn voortbestaan. Maar de mens wil ook steeds meer z’n stempel drukken op aspecten van de natuur die niet rechtstreeks invloed hebben op zijn eigen veiligheid of gezondheid.

Het blijft curieus dat we met begrippen als natuurdoeltypen (wensnatuur), invasief en wildstand blijkbaar aan de knoppen van Moeder Natuur willen draaien, terwijl ze miljarden jaren lang prima voor zichzelf heeft kunnen zorgen.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren staat echt niet totaal afkeurend tegen het een handje helpen van de natuur. Soms is dat gewoon nodig, al was het alleen maar haar de kans te geven om haar eigen regie weer te gaan vinden. Maar er zijn maar weinig plekken in de provincie waar de natuur echt met rust gelaten wordt en waar zij zich zonder verstoring in ieder geval kan proberen te ontwikkelen.

Rewilding of extensiever beheren biedt niet alleen mogelijkheden om natuur en biodiversiteit te herstellen, het biedt ook de mogelijkheid om beheerskosten te verminderen.

En daarom die ik samen met de fractie van de SP een motie in met het volgende dictum:

verzoeken GS:

  • te inventariseren waar in Noord-Holland mogelijkheden liggen voor extensiever beheer van natuur en ‘rewilding’, waar zo veel als mogelijk het natuurlijke bodem- en watersysteem wordt gevolgd en waar planten en dieren zoveel mogelijk met rust worden gelaten;
  • de uitkomst van deze inventarisatie aan PS te rapporteren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Extensiever beheer voorzitter, dat is toch iets waar we langzaam maar zeker meer en meer naartoe moeten voorzitter. Zo is onderdeel van het Natuurbeheerplan bijvoorbeeld het ‘Aanvalsplan Grutto’. Onlangs is met twee zogenaamde ‘Kansgebieden Aanvalsplan Grutto’ gestart in Noord-Holland, te weten Amstelland en Zeevang/Beetskoog.

Vormen van beheer als maaien en begrazen vormen een bedreiging voor de nesten van de grutto. Pas maaien of begrazen als de jongen zijn uitgevlogen, heeft niet alleen een positief effect voor de grutto, maar ook voor andere weidevogelsoorten, zoals bijvoorbeeld kievit, scholekster, tureluur en kemphaan.

Daarom de volgende motie, die ik ook samen met de SP indien, met dit dictum:

verzoeken GS:

  • in de ‘Kansgebieden Aanvalsplan Grutto’ maaien en begrazen voor 1 juli niet toe te staan;
  • dit ook in toekomstige Noord-Hollandse ‘Kansgebieden Aanvalsplan Grutto’ ook toe te passen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Voorzitter, zoals eerder in mijn betoog aangegeven is het ook volgens de Partij voor de Dieren soms nodig om de natuur een handje te helpen. Zoals bijvoorbeeld bij het terugbrengen van de overal door de eeuwen heen in Noord-Holland verdwenen bossen.

In onze Motie Bomen voor klimaat en stikstof bij de Bossenstrategie, indertijd gesteund door GroenLinks, D66, PvdA, CDA, SP, ChristenUnie en DENK, vroegen wij in 2019 (!) om kansen voor klimaatbossen met locaties in beeld te brengen. In de commissiebehandeling heb ik de Gedeputeerde er al op gewezen dat deze mogelijke locaties echt van evident belang is. GS gaat namelijk uit van ‘initiatief van onderop’, maar als er zo’n initiatief komt (zoals bijvoorbeeld bij het voedselbos in Bergen) krijgt de initiatiefnemer vaak nul op het rekest, vanwege beperkingen, zoals opgenomen in de omgevingsverordening.

Daarom deze laatste motie, ook mede ingediend door de SP, met als dictum:

verzoeken GS:

  • meer regie te nemen in de uitvoering van de Bossenstrategie door gemeenten, organisaties en burgers actief aan te sporen en uit te dagen om met ideeën voor nieuwe bossen (inclusief voedselbossen) op potentiële locaties te komen;
  • hierover aan PS te rapporteren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Tot zover voorzitter.

Interessant voor jou

Bijdrage Programma Natuurnetwerk 2023

Lees verder

Natuur en klimaat moeten altijd leidend zijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer