Bijdrage over Discus­sienota ”Terugkeer van de Wolf in Noord-Holland” (CDA)


Partij voor de Dieren veegt CDA-pleidooi Wolven­be­heerplan van tafel

5 september 2022

Eigenlijk draait het hier alleen om de simpele vraag: willen we een wolvenbeheerplan of niet?

De centrale vraag moet dus eigenlijk zijn hoe we aankijken tegen de de terugkomst van de wolf naar Noord-Holland? Verwelkomen we het dier, of zijn we Canis Lupus liever kwijt dan rijk?

Gelukkig verwelkomt de provincie de wolf. In april bevestigde Gedeputeerde Rommel nog dat het bezoek van een wolf aan het Gooi aantoont dat het steeds beter gaat met de natuur aldaar. Tevens communiceerde de provincie in diezelfde maand middels een bericht op haar website dat de wolf een belangrijke bijdrage levert aan de biodiversiteit, omdat de wolf namelijk vooral zieke en zwakke hoefdieren doodt. Hiermee houdt de wolf de populatie van die prooidieren gezond. Ook laat de wolf prooiresten achter, waar bijvoorbeeld vossen, buizerds, raven en kraaien van profiteren. Dit zorgt voor een betere balans in het ecosysteem.

Bovendien: als we voor ieder dier dat z’n natuurlijke plek in ons ecosysteem inneemt een beheersplan op gaan stellen, wat stelt natuur in Noord-Holland dan eigenlijk nog voor. Een soort dierenpark waarbij de mens bepaalt voor wie er wel of niet plaats is op welke plek en in welke aantallen?

Laten we ons nou niet, door een sporadisch bezoekje van een majestueus dier (dat nog een beetje een hoopvol teken is in onze verder onder grote druk staande natuur), verleiden om meteen maar weer te gaan spreken over beheer en regulering. Dat klinkt namelijk neutraal, maar in de praktijk betekent dit gewoon doodschieten.

Ik zal even op de vragen ingaan:

- Kernpunt: Hoe gaan we onze landbouw- en gezelschapshuisdieren effectief tegen wolven beschermen?

Boeren moeten hun schapen goed beschermen. Die bescherming kan door een schrikdraadraster om de weide te plaatsen en de schapen ‘s nachts in een stal te houden.

Dat er in Nederland enkele honderden schapen per jaar worden aangevallen door wolven is natuurlijk niet wat we willen, maar in een beschaafd land koppelen we overlast toch niet direct aan kogels? Dat kan echt niet meer. Schapen worden veel meer bedreigd door loslopende honden dan door de wolf, in ieder geval gaat het dan om vele duizenden per jaar. Toch haalt niemand het in z’n hoofd om het idee van een loslopendehondenbeheerplan te opperen: gelukkig maar. Het aantal geslachte schapen voor menselijke consumptie is overigens meer dan een half miljoen per jaar (over slachtpartijen gesproken!), dus aan deze discussienota lijken meer bedrijfseconomische dan dierenwelzijnsaspecten te grondslag te liggen. Om nog maar te zwijgen over de veiligheid waar het CDA over spreekt, want jaarlijks worden er zo’n 150 mensen door landbouwvoertuigen ‘gegrepen’ en exact nul door wolven.

Dan de twee afgeleide vragen:

- Is de commissie het ermee eens dat PS een opdracht geeft aan GS om een beheerplan wolf op te stellen in overleg met de Fauna Beheer Eenheid?

Absoluut niet: er zijn prima preventieve maatregelen te nemen. Als dierhouder heb je de verantwoordelijkheid je dieren te beschermen, door ze onder meer schuilgelegenheid te bieden tegen extreem weer en te zorgen voor een afrastering die roofdieren tegenhoudt.

Er is genoeg informatie over preventieve maatregelen om overlast en/of schade te voorkomen te vinden bij BIJ12. De provincie verwijst in het eerder door mij aangehaalde bericht op haar website overigens ook naar BIJ12.

- Kunnen de commissieleden instemmen met de voorgestelde uitwerkingspunten in deze discussienota?

Dat is voor mijn fractie uitgesloten!

▪ Bij schadevergoeding is er sprake van ondernemerskosten, als het gaat om het houden van schapen voor commerciële redenen.

▪ Van wolfvrije gebieden zijn we ook geen voorstander: liever een betere bescherming van de eigen dieren dan interveniëren in de natuur.

▪ Bescherming verlagen is onrealistisch en ongewenst. De wolf mag op grond van Europese wetgeving niet verjaagd of afgeschoten worden. Zo'n besluit houdt geen stand voor de rechter. En daarbij is de Partij voor de Dieren altijd een voorstander geweest van de beschermde status van de wolf.

Kortom: wij zijn voor geen enkel punt uit deze disccussienota!

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Kaderbrief 2023: bescherm dieren en roep de klimaat- en biodiversiteitscrisis uit

Lees verder

Bijdrage Tata Steel actualiteiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer