Bijdrage Kader­brief in commissie RWK


7 juni 2021

Ja voorzitter, ik heb er zojuist al even aan gerefereerd: duidelijkheid versus regie bij dossiers met ruimtelijke implicaties. Bijvoorbeeld bij de RES (nogmaals: ik zal daar donderdag verder op ingaan). En ook de Omgevingsverordening (waar heel veel Bijzonder Provinciaal Landschap niet echt aangeeft HOE bijzonder en dus ook HOE KWETSBAAR dat landschap is. Maar waarbij aan de andere kant ook (weliswaar onterecht) de indruk gewekt kan worden ‘dat heel Noord-Holland op slot gaat’. Duidelijker voorsorteren op gewenste opties vereist minder bijsturing. Bijvoorbeeld bij het zoeken van locaties voor windturbines of woningbouwlocaties. Maar ook bij het realiseren van onze provinciale ambities op het gebied van duurzaam, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. En over dat laatste heb ik een vraag aan de Gedeputeerde.

Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat deze zaken per woonakkoord worden afgesproken en dat deze afspraken vrijwillig zijn en dat het niet om een afdwingbare norm gaat. Logisch op zich natuurlijk, maar nou zit er natuurlijk wel heel spectrum tussen dwang en vrijblijvendheid. En ik zoek daarom naar de urgentie in deze afspraken. Een meerderheid in deze Staten heeft herhaaldelijk aangegeven dit erg belangrijk te vinden en het is wel van belang richting de begroting om te weten of de urgentie ook elders wel gevoeld wordt. In verband met toekenning van budgetten hieromtrent. De financiële middelen die we ter beschikking stellen mogen wat ons betreft niet onderdoen voor de ambitie. En ik kom later vanavond bij een ander agendapunt nog wel even op het belang hiervan terug.

Interessant voor jou

Bijdrage Duurzaamheidsambities Infrastructuur

Lees verder

Bijdrage Verstedelijkingsconcept MRA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer