Bijdrage Duur­zaam­heids­am­bities Infra­structuur


Groenere, duur­zamere en veiligere infra­structuur voor mens én dier

17 mei 2021

Voorzitter,

Vandaag bespreken we de ambities voor het groener en gezonder maken van de provinciale infrastructuur.

Wij stippen graag drie onderwerpen aan:
1. biodiversiteit en dierenwelzijn,
2. de eisen voor de aanbesteding,
3. en ten slotte de duurzaamheidsdoelen.

Allereerst waardering voor het feit de provincie stappen zet in het versterken van biodiversiteit. Het is letterlijk van levensbelang om onze infra zo snel mogelijk zo natuurinclusief mogelijk te maken. Wij blijven GS motiveren om meer ambitie te tonen. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat bomen gespaard worden. Dus niet middenin in klimaatcrisis met honderden gekapt en zogenaamd gecompenseerd met jonge sprietjes.

En uiteraard moeten we dieren beschermen. Met onze infra nemen we steeds meer ruimte van ze in, zodat ze bijna nergens meer veilig zijn. Bij infrastructurele werken nemen we gelukkig altijd de veiligheid van mensen mee in de begroting. Het wordt tijd dat we dat ook voor andere dieren doen. Wij zien graag dat GS dat in de toekomst zoveel mogelijk meeneemt in diverse plannen, voorbij de faunapassages. Als daar meer budget voor nodig, is horen we dat graag ruim voor de Begroting 2022.

Voorzitter, dan over onze duurzaamheidsambities rond aanbestedingen.

We danken GS en ambtenaren voor de schriftelijke antwoorden op onze vragen hierover. Het blijft nog onduidelijk hoe de duurzaamheidscriteria worden gehanteerd, hoe hoog het ambitieniveau is en waar nog ruimte ligt voor verbetering. Kan GS een technische briefing hierover toezeggen?


Voorzitter, dan over de duurzaamheidsdoelen.

De voordracht an sich gaat over een aantal infrastructurele projecten op vrij korte termijn. Met de projecten individueel is weinig mis. Maar het pakket is wel gebaseerd op onze duurzaamheidsambities. En bij die ambities knelt het. De provincie zegt in het voorliggende stuk te willen bijdragen “aan de nationale en internationale klimaat- doelstellingen en hier een voorloper in wil zijn”. Klinkt als muziek in onze oren.

Maar vervolgens kijken we hoe dat concreet wordt vertaald naar ambities en zien we het streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2030. Met zulke ambities lopen we dus niet voorop, maar achterop. Gelderland heeft bijv. als ambitie minstens 55% emissiereductie in 2030. Die ambitie hebben ze al uitgesproken voordat de EU onlangs dezelfde ambitie overnam. Is GS bereid zoals Gelderland pro-actiever te zijn en meer ambitie te tonen dan het fossiele demissionaire kabinet voorschrijft?

Kan GS binnenkort met een voorstel komen over hoe ze meer CO2-emissiereductie gaan verwerken in duurzaamheidsambities infrastructuur ? We begrijpen dat dat mogelijk financiële gevolgen heeft en vragen GS om dat in kaart te brengen en zo nodig daarvoor op korte termijn bij het Rijk aan te kloppen..

Laten we niet vergeten dat de kosten van nu te weinig doen niet te overzien zullen zijn. Jammer dat partijen als Forum dat niet meenemen in hun beperkte rekensommetjes over zogenaamde terugverdientijd van groene investeringen, waarbij de grote waarde van groen niet wordt meegerekend. Ook betreuren wij dat VVD en CDA niet inzien dat groenere infrastructuur juist samen kan gaan met veiligheid. Die moties steunen we dus niet.

Jongere generaties zullen ons afrekenen op 1 vraag: heeft de provincie het maximale gedaan om een leefbare planeet achter te laten? Of volgden we steeds alleen de landelijke fossiele compromissen?

Dank u wel.