Bijdrage Finan­ciële stukken recre­a­tie­schappen voor ziens­wijzen


Betrek evalu­a­tie­rapport Instand­hou­dings­doelen Ilperveld, Varkensland, Oost­za­nerveld & Twis­keT­wiske in nieuw beheerplan

13 juni 2022

In het in december verschenen Rapport over de Evaluatie van de eerste beheerplanperiode van het N2000 beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske van Sweco, blijkt uit de beoordeling van de instandhoudingsdoelen, dat de doelen voor zowel habitattypen, habitatsoorten als vogelrichtlijnsoorten vaak niet worden gehaald. Met name de situatie rond de instandhouding van broedvogels als roerdomp en bruine kiekendief blijkt zorgelijk.

In de evaluatie wordt aangegeven dat het huidige gebruik (met name recreatie) en handhaving mogelijk een knelpunt vormt voor het realiseren van diverse doelen. Een actualisatie en herbeoordeling van het huidige gebruik is gewenst en/of een herzieningsdocument waarin dit wordt geregeld.

Nu wordt er op dit moment aan een nieuw ontwerp beheerplan gewerkt.

Vraag aan de gedeputeerde: Wordt het evaluatierapport van Sweco betrokken bij het opstellen van dit nieuwe beheerplan?

En verder zouden wij graag dit ontwerp beheerplan in deze commissie bespreken.

Dus nog een vraag aan de gedeputeerde: Gaan we dat doen?

Het evaluatierapport onderbouwt overduidelijk dat men voorzichtig moet zijn in dit gebied. Gelukkig heeft de Gedeputeerde vanmorgen weer onderschreven dat er geen financiële noodzaak is om in het gebied een dansje te doen.