Bijdrage Begroting Mobi­liteit en Bereik­baarheid


28 oktober 2021

Laat ik eens beginnen met een positieve noot. Het verheugt mijn fractie dat de schade aan aanliggende ecologische en natuurvriendelijke bermen begrotingstechnisch ook onder de schades aan wegen valt, net zoals dat schade aan ecologische en natuurvriendelijke oevers onder schade aan vaarwegen valt. De ervaring leert namelijk dat het nog steeds makkelijker is om middelen vrij te maken voor schade aan infrastructuur dan voor natuurbescherming.

We hebben het eerder vanavond al even over luchtvaart gehad, en daar wil ik nog wel iets over kwijt. In de begroting staat dat het belang van luchtvaart en Schiphol als onderdeel van de internationale connectiviteit van onze provincie en de MRA niet ter discussie staat. Maar er wordt nergens aangegeven hoeveel vluchtbewegingen nou echt het optimum zijn voor deze connectiviteit. CE Delft heeft namelijk berekent dat boven een bepaald aantal vluchten er juist een negatief economische effect optreedt. Bijvoorbeeld doordat de vraag naar laag geschoold werk in stand gehouden wordt. Nog los van de negatieve invloed op de leefbaarheid en de volksgezondheid. Volgens CE-Delft kost groei boven een bepaald aantal vluchten meer dan dat het oplevert.

In antwoord op onze technische vragen stelt GS dat de kwaliteit van het netwerk zit in de hoeveelheid mondiale directe verbindingen, en dat die zijn nu afhankelijk zijn van het hub-en-spoke model.

Daar heb ik twee vragen over:

VRAAG 1: Impliceert dit dat GS van mening is dat meer vluchtbewegingen per definitie beter is voor de connectiviteit van ons landsdeel?

VRAAG 2: Kan de Gedeputeerde ons in begrijpelijk Nederlands uitleggen wat het hub-en-spoke model precies betekent en hoe die afhankelijkheid van de hoeveelheid verbindingen daarvan in elkaar steekt?

En nu ik erover nadenk werpt zich nog een derde vraag op, maar die zal ik bewaren voor als we het weer een keer over begrijpelijk taalgebruik gaan hebben.

DAN… de dieren: want daar zijn wij tenslotte DE PARTIJ voor.

Dit is ook voorbij gekomen in een van de 7 uitgewerkte begrotingsvoorstellen die mijn collega Kostic in de commissie NLG heeft ingebracht. Daarnaast heb ik hier ook een technische vraag over gesteld. En dat is of er ook innovatieve middelen ingezet worden om aanrijdingen met dieren te voorkomen? Dat blijkt tot dusver niet het geval te zijn. Uiteraard verdient het ten alle tijden onze voorkeur om middels faunapassages en deugdelijke afrasteringen er zorg voor te dragen dat er geen ongelukken met dierlijke slachtoffers plaatsvinden.

Maar, en ik herinner u even aan de behandeling van de Eindverantwoording Westfrisiaweg in de laatste PS-vergadering: dat is helaas tot nu toe naar ons idee (en in ieder geval ook die van de SP en DENK) niet het geval. Daarom wil ik aan de Gedeputeerde vragen om samen met de Gedeputeerde Dierenwelzijn nog even goed naar het betreffende voorstel te kijken, en gezamenlijk positief advies te geven voor de voorgestelde ontwerpwedstrijd. Het gaat slechts om een beperkt bedrag van enkele duizenden euro’s.