Beleids­no­titie Sport


19 juni 2020

Voorzitter,

Allereerst dank aan GS voor in ieder geval dit bescheiden voorzetje. Dank ook aan D66 en CDA voor hun mooie bijdragen. Het zou fijn zijn om ook betrokken te worden bij vorming van zo’n notitie. Wij als PS zijn immers de kaderstellers, niet het coalitieakkoord waar GS steeds naar verwijst. GS is uitvoerder. Niet andersom.

Wij willen daarom 4 punten meegeven aan GS en vragen ook de commissie om een reactie. De eerste twee punten zijn inhoudelijk. De laatste twee punten zijn meer praktisch van aard.

1. Het eerste punt gaat over verduurzaming.

GS zegt “Bij het verduurzamen van sportaccommodaties richten wij ons op maatregelen om op korte termijn besparingen te boeken”.

Het algemene doel is duidelijk: we doen dit voor het leefbaar houden van de aarde. Maar telkens weer is er of a) sprake van een vage duurzaamheidsambitie zonder concrete doelen of b) lijkt er een eenzijdige focus op alleen energiebesparing. Dit terwijl de andere grote “klimaatklapper” wordt vergeten en dat is: ons voedsel.

Oxford Universiteit heeft daar een groot baanbrekend onderzoek naar gedaan en de conclusies zijn helder: de grootste stappen op het gebied van duurzaamheid kunnen we maken door meer in te zetten op plantaardig voedsel.

Simpel voorbeeld: elke dag, een jaar lang, een mini stukje kaas eten creëert zoveel uitstoot dat het vergelijkbaar is met ongeveer vier maanden verwarming van een gemiddeld huishouden. Het kost bijvoorbeeld ook veel water, vergelijkbaar met meer dan 2500 douchebeurten.

Vergelijkbare plantaardige producten scoren daar gewoon standaard beter op.

Als we het over duurzaamheid hebben, moeten we het dus ook over voedsel hebben. Zo kunnen we gigantische positieve stappen maken.

Iedereen die weleens aan sport doet, weet: sportkantines zijn een belangrijk onderdeel van sportvereniging. Misschien wel het belangrijkste onderdeel.

We vragen daarom GS om in het kader van verduurzaming ook naar kantineaanbod te kijken en te kijken hoe we positief een nudge kunnen geven richting meer lokaal en plantaardig voedselaanbod.

De verenigingen kunnen we via o.a. de kennisbijeenkomsten inspireren om daar stappen in te zetten. Bestaande initiatieven zoals Green Protein Alliance kunnen helpen. Maar ook gemeente Utrecht besteedde hier specifiek aandacht aan.

2. Voorzitter, dan het tweede punt: discriminatie.
Als voorlichter over seksuele- en genderdiversiteit op scholen ben ik blij met de aandacht voor deze vorm van discriminatie in de sportwereld.

Wij willen echter graag –zeker gezien de recente maatschappelijke ontwikkelingen – GS en de commissie ook vragen om aandacht voor racisme in de sport.

Vandaag stond daarover ook een mooi artikel in de Volkskrant, waarbij racisme in de hockey werd aangekaart. De fractievoorzitter van GL deelde dat artikel. Mooi! En laten we vandaag dan hierop echt actie ondernemen.

Daarnaast is aandacht voor toegankelijkheid van sportverenigingen voor mensen met een beperking belangrijk. We hebben immers een VN-verdrag hierover getekend.

Voorzitter, dan de twee resterende. praktische punten:

Eerste praktische punt: betrek alsjeblieft ook externe belanghebbende en deskundigen.

Aan de ene kant zegt GS dat de focus ligt op “de vraag en behoefte van Noord-Hollandse sportverenigingen” en worden vooral sportvereniging zelf gevraagd om input te leveren. In de technische antwoorden werd zelfs gesproken over focus op ‘animo bij sportverenigingen’. Aan de andere kant zegt GS ook – en ik quote – “sportverenigingen te willen inspireren en informeren”.

Het is écht belangrijk dat beide gebeurt in de uitvoering. Natuurlijk is het goed aan te sluiten bij bestaande animo en ideeën van sportverenigingen, maar dat is uiteraard niet genoeg. Anders hadden we de problemen rond duurzaamheid en discriminatie niet. Het gaat om een cultuuromslag die gemaakt moet worden en om een bepaalde bubbel te doorprikken. Dan is het essentieel om ook externe expert-organisaties te betrekken. Ook in het kader van niet alleen praten over minderheden maar ook minderheden beter betrekken, is dat wat ons betreft essentieel.

Daarom ons voorstel aan GS en commissie: laten we er alsjeblieft voor zorgen dat bijvoorbeeld tijdens de kennisbijeenkomsten ook heel actief ideeën van externe belanghebbenden worden betrokken. We vragen GS om contact te zoeken met organisaties als Transketeers, Stichting Maruf, ChristenQueer, NNID en Movisie aan de ene kant (als het gaat om discriminatie en inclusie) en organisaties als Natuur&Milieu en Green Protein Alliance aan de andere kant (als het gaat om verminderen van de klimaatvoetafdruk) om de uitvoering van de ambities zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo kunnen sportverenigingen én bestuurders geïnspireerd worden.

Het tweede praktische punt gaat over monitoring en evaluatie.

In de technische beantwoording wordt gesteld dat een soort nulmeting moeilijk is door externe factoren en omdat de rol van provincie vooral inspireren is. Maar schets op zijn minst duidelijk de problemen die nu spelen en wat je veranderd wilt hebben. We moeten een referentiekader hebben, anders doen we maar wat.

Zorg dus vervolgens alsjeblieft voor concrete, tastbare doelen. Bijvoorbeeld “aan het eind van deze coalitieperiode willen we de klimaatvoetafdruk van sportverenigingen met 20% verminderen”, en “discriminatie moet met minstens zoveel % zijn gedaald”.

Je kan ook eerst kleine opiniepeilingen onder verenigingen laten uitzetten en op die manier kijken hoe de meningen en kennis zijn over discriminatie en duurzaamheid. En aan het eind van deze collegeperiode weer zo’n peiling doen om te zien of iets veranderd is. Ik noem maar een voorbeeld, maar het kan wel.

Dus samenvattend voor GS en commissie:

1. Maak duidelijker wat je met duurzaamheid bedoelt en vergeet niet de grootste klimaatklapper mee te nemen: voedsel. Dat kan bij alle voorliggende instrumenten.

2. Neem ook aanpak van racisme mee en toegankelijker maken van sportverenigingen voor mensen met een beperking.

3. Betrek alsjeblieft ook externe belanghebbende en deskundigen.

4. Zorg voor een vorm van nulmeting, monitoring en vooral hele heldere doelen.