Vrije verkoop vogel­pa­radijs 'Landje van Geijsel'


Inleiding

Het ‘Landje van Geijsel’ in Ouderkerk aan de Amstel is een waar vogelparadijs. Het is een weiland van ruim 7 hectare groot waar in het voorjaar duizenden trekvogels op af komen om bij te komen en ‘op te vetten’ na hun lange vlucht uit het zuiden. Het gaat om beschermde vogels als grutto’s, kieviten, kemphanen, tureluurs, wintertalingen en wulpen. In 2013 streken er tot wel 6.000 grutto’s neer.

Omdat dit gebied zo’n bijzondere rol vervult in het behoud van weidevogels, kocht de overheid het landje in 2006 aan. Het gebied is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waarmee het landje verzekerd is van een beschermde status. Nu doet de provincie het land in de vrije verkoop, zo is in het Parool te lezen, waardoor de weidevogelpopulatie in NoordHolland nog verder in gevaar komt.[2]

Landschap Noord-Holland is een actie gestart om dit stuk land aan te kopen, zodat het in vogelvriendelijke handen blijft.[3][4]

De verkoop van dit landje is het gevolg van het provinciale ‘Groen grondbeleid’. Dit houdt in dat grond tegen een commerciële prijs wordt verkocht ongeacht eventuele natuurwaarden van de grond. Provinciale Staten heeft op 16 december 2012 echter een motie aangenomen waarin is verzocht om de bijdrage aan natuurdoelstellingen van een stuk grond mee te laten wegen bij de criteria om af te wijken van vrije verkoop. Dit deel van de motie is echter niet verwerkt in het grondbeleid.

Vragen

1. Bent u het ermee eens dat dit landje van groot belang is voor de natuur in onze provincie en in het bijzonder voor het behoud van de weidevogel? Zo nee, waarom niet?

2. Welke garanties geeft u dat vrije verkoop van dit landje deze natuurwaarden niet in gevaar brengt?

3. Is het waar dat de heer Geijsel de grond heeft verkocht aan de overheid onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het zou worden doorgeleverd aan een natuurbeherende organisatie en dat op dat moment de invloedenkaart nog gold, waardoor boer Geijsel ervan uit kon gaan dat de grond naar Landschap Noord-Holland zou worden doorgeleverd? Zo ja, hoe ziet u dit in het licht van een betrouwbare overheid?

4. Speelt bij de openbare verkoop van het Landje van Geijsel de kwaliteit van het natuurbeheer door de kopende partij een rol bij de selectie? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid alsnog criteria op te stellen, zoals bedoeld in de motie van 16 december 2012, om dit soort gebieden veilig te stellen door het niet via vrije verkoop door te leveren? Zo nee, waarom niet?

6. Vindt u het passend dat een natuurorganisatie en particulieren geld moeten verzamelen om natuur (dat al met belastinggeld is verworven) te kopen van de provincie, terwijl natuur een kerntaak van de provincie is? Zo ja, waarom laat u natuurorganisaties en natuurbeschermers uw natuurbeleid financieren?Antwoorddatum: 12 apr. 2016

Antwoord 1: Ja. Het landje van Geijsel heeft daarom de status van weidevogelkerngebied. Het landje is ook onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. (NNN).

Antwoord 2: Gezien het grote belang van het landje voor de natuur en de weidevogels in Noord-Holland zullen we aan de verkoop van de grond kwalitatieve voorwaarden verbinden, die verder gaan dan standaard het geval is voor het Natuurbeheerplan:

• Net als alle NNN gebieden moet het landje worden beheerd conform de voorgeschreven functie uit het provinciaal Natuurbeheerplan. Voor de gebieden in de polder – inclusief het 2016 38 3 Landje van Geijsel – geldt de beheerfunctie van “vochtig weidevogelgrasland”.
• De toekomstige natuurbeheerder moet natuurbeheer gecertificeerd zijn. Daarmee bezit de beheerder een verklaring waarmee hij/zij bepaalde kwaliteitseisen voor beheer, organisatie en administratie garandeert. Hiervoor moet men een handboek opstellen. GS hebben hiervoor een programma van eisen vastgesteld.
• Omdat het landje in het voorjaar plas-dras gebied is, zullen GS bij verkoop als aanvullende voorwaarde stellen: plas-dras beheer. Dit gebeurt als verdere uitwerking van de beheerfunctie in het Natuurbeheerplan.
• In dit specifieke geval wordt bij de verkoop niet alleen op prijs, maar ook geselecteerd op bij de koper aanwezige kennis van en ervaring met natuurbeheer.
. Zoals gebruikelijk wordt bij doorverkoop een aanbiedingsplicht aan de provincie voor de koper gehanteerd.

Antwoord 3: De heer Geijsel heeft in november 2006 een koopovereenkomst gesloten met het toenmalig Bureau Beheer Landbouwgronden, waarin is opgenomen dat het landje bij verkoop zou worden verkocht aan een natuurbeherende organisatie. De grond is na overdracht door BBL eigendom van de provincie geworden. In de overeenkomst tussen de heer Geijsel en BBL zijn echter een kettingbeding en andere kwalitatieve verplichtingen expliciet uitgesloten. Ook de overeenkomst BBL - provincie bevatte geen kettingbeding. Derhalve is er geen sprake van een juridische verplichting. Bovendien wijst jurisprudentie rond het Gelijkberechtigingsbeginsel uit dat gronden niet meer onderhands mogen worden verkocht. Daarbij merken wij op dat op basis van een klacht bij de Europese Commissie door de vereniging gelijkberechtiging Grondbezit duidelijk is geworden, dat iedereen (mits gecertificeerd) voor beheer van natuurgebieden in aanmerking komt onder dezelfde condities en voorwaarden. Mede om die reden is de invloedssferenkaart vervallen. Doordat wij de koper selecteren op basis van beheerkennis en prijs, wordt het bereiken van de realisatie van de NNN in de Holendrechterpolder en het Landje van Geijsel in het bijzonder goed geborgd.

Antwoord 4: Ja, Zie onder 2 en 3.

Antwoord 5: Nee, dat achten wij niet nodig. De realisatie van het natuurbeleid in dit soort gebieden is reeds veilig gesteld en past binnen de motie van 16 december 2013. De percelen die als NNN zijn begrensd verkopen we openbaar met een kwalitatieve verplichting, waardoor de koper zich moet houden aan het bereiken van het ambitie natuurdoeltype zoals vastgelegd in het geldende natuurbeheerplan. Een dergelijke kwalitatieve verplichting is gevestigd voor alle gronden die de provincie verkoopt binnen NNN en/of waarvoor SKNL-subsidie wordt verstrekt.

Antwoord 6: Natuurorganisaties krijgen de waardedaling van de grond van landbouw naar natuurwaarde en de inrichting vergoed. De natuurwaarde van de grond zullen zij moeten betalen omdat dat de waarde is die hun eigendom vertegenwoordigt. Voor gebieden met natuurwaarden zien we geen beherende taak voor onszelf. Om die reden verkopen we de provinciale grond voor natuurontwikkeling onder eerder genoemde kwalitatieve voorwaarden. Via het subsidiestelsel SKNL kunnen organisaties die natuurgrond aankopen daarna subsidie krijgen voor het beheer.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer