Vragen over uitla­tingen D66 over Wind op Land


Inleiding

In een interview bij het item ‘Provincie is om, windmolens gaan er komen’, bij AmsterdamFM op 24 mei 2016 zegt het D66-Statenlid dhr. Tijssens dat alle aanvragen voor windenergie die door Amsterdam zijn ingediend door de provincie zijn gehonoreerd, op één na en die ligt in Amsterdam Noord. Over die laatste is nog nader overleg nodig ‘omdat de kaders voor dat project nog te veel knellen’.

De vragenstellers zijn verbaasd over deze uitspraken. Het vigerend beleid in de provincie Noord-Holland, gebaseerd op afspraken in het coalitieakkoord, is dat er geen MW meer zal worden gerealiseerd in de provincie dan wat het Rijk de provincie verplicht. Dit verplicht te realiseren vermogen via ‘Wind op Land’ bedraagt 685,5 MW. Om dit vermogen te halen is nog een capaciteit nodig van tussen de 46 en 68 MW. Om dit te realiseren zijn initiatiefnemers uitgenodigd aanvragen in te dienen voor windturbines in de provincie. Aanvragen ingediend voor locaties in de gemeenten Amsterdam, Velsen, Haarlemmermeer, Medemblik en Hollands Kroon. In totaal is er tussen de 194 - 233 MW aangevraagd.[1]

Uit het overzicht van de aanvragen Wind op Land (bijlage bij persbericht provincie vermeld bij voetnoot 1) blijkt dat de locaties in de gemeente Amsterdam gezamenlijk 92 MW leveren. Dit is meer dan de nog volgens de provincie benodigde 46 – 68 MW.

Provinciale Staten weten niet beter dan dat ‘De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) is gestart met het toetsen van de aanvragen op volledigheid. Zodra de aanvragen volledig zijn worden ze inhoudelijk getoetst aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Naar verwachting is eind juli bekend welke aanvragen voldoen.

Vragen

1. Is GS bekend met het bericht en eerder genoemd interview en uitspraken van dhr. Tijssens op AmsterdamFM?

2. Klopt het bericht dat de provincie alle aanvragen voor Wind op Land in Amsterdam heeft gehonoreerd, met uitzondering van één locatie in Amsterdam-Noord? Zo ja:
- waarom is deze informatie niet met alle partijen in Provinciale Staten gedeeld?
- met welke partijen, zowel in als buiten de Staten, is er voorts informatie gedeeld over het toekennen van vergunningen?

3. Welke locatie in Amsterdam-Noord betreft dat en om welk vermogen gaat het?

4. Indien dit bericht klopt, wat betekent dat voor het door GS gestelde maximum vermogen Wind op Land van 685,5 MW?

5. Indien dit bericht klopt, wat betekent dat voor de andere aanvragen in de provincie, in Velsen, Haarlemmermeer, Medemblik en Hollands Kroon?

6. Indien dit bericht niet klopt hoe interpreteert GS de uitspraken van dhr. Tijssens dan?

[1] Persbericht: https://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Zeventien-aanvragen-voor-windparken-in-NoordHolland.htm

Antwoorddatum: 26 mei 2016

Antwoord 1: Ja.

Antwoord 2: Nee, dit klopt niet. De betreffende aanvragen zijn nog in procedure.

Antwoord 3: Wij verwijzen hiervoor naar dhr. Tijssens.

Antwoord 4: Zie het antwoord op vraag 2.

Antwoord 5: Zie het antwoord op vraag 2.

Antwoord 6: Het is niet aan ons om de uitspraken van Statenleden te interpreteren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer