Vragen over de staat van de leef­om­geving


Inleiding

Er is aanzienlijk extra provinciaal beleid nodig in Noord-Nederland voor alle ecologische criteria. Dat concludeert de Rijksuniversiteit Groningen na de ontwikkeling van een regionale duurzaamheidsindex toegepast op Drenthe, Groningen en Friesland.1 2 De eerste voorlopige meting brengt in beeld dat de staat van de leefomgeving in de noordelijke provincies slecht is. Het ligt voor de hand dat het in onze provincie niet anders zal zijn. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de toestand van de natuur, de bodem, de lucht en het water in onze provincie. De Partij voor de Dieren wil daarom dat deze index ook in Noord-Holland wordt toegepast.

In de aanloop naar het opstellen en vaststellen van de Omgevingsvisie is het essentieel dat Provinciale Staten over de juiste informatie beschikt. De index is een goede manier om op grote lijnen te zien waar het huidige beleid toe heeft geleid en op welke criteria extra maatregelen nodig zijn. Dit kan ook doorwerken naar gemeenten en hun Omgevingsvisies. Bovendien gaat de index uit van de Brundtland definitie van duurzaamheid en sluit daarmee naadloos aan op de Memorie van Toelichting van de Omgevingswet.

Vragen

1. Ziet u de meerwaarde van het uitvoeren van een index op dezelfde leest als de drie noordelijke provincies en de Omgevingswet? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u bereid het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen uit te breiden met de provincie Noord-Holland om een goede interprovinciale vergelijking mogelijk te maken, onder meer in voorbereiding op de Omgevingsvisie?

3. Deelt u de zorg om datalacunes die naar voren zijn gekomen in de noordelijke provincies en bent u bereid deze op te heffen voor de provinciale beleidsvelden in Noord-Holland?

4. Bent u het eens met onderzoekers dat een gezonde ecologie [1] een onmisbare voorwaarde [2] is voor sociaaleconomisch duurzaam functioneren? Zo nee, waar baseert u uw stelling op?

5. Erkent u dat niet alle economische groei zonder meer goed is voor de samenleving? Zo nee, op welke wetenschappelijke publicaties baseert u zich?

[1] “Op de ecologische as staat het functioneren van de ecosystemen centraal. Een ecosysteem kan alleen goed werken als alle belangrijke onderdelen (water, lucht, bodem en dierlijk leven) in goede staat zijn.” p. 14

[2] “Omdat de ecologische as een onmisbare voorwaarde is voor het sociaaleconomisch duurzaam functioneren, staat het belang van de ecologische as in deze index centraal.” P. 10

[3]“Op de ecologische as staat het functioneren van de ecosystemen centraal. Een ecosysteem kan alleen goed werken als alle belangrijke onderdelen (water, lucht, bodem en dierlijk leven) in goede staat zijn.” p. 14

[4] “Omdat de ecologische as een onmisbare voorwaarde is voor het sociaaleconomisch duurzaam functioneren, staat het belang van de ecologische as in deze index centraal.” P. 10

Antwoorddatum: 28 jun. 2016

1. Nee, wij zien in de komst van de Omgevingswet en het opstellen van onze Omgevingsvisie geen directe aanleiding om een vergelijkbare index uit te voeren als de RUG heeft gedaan voor de drie noordelijke provincies. Deze index strekt zich namelijk uit over een zeer breed spectrum van indicatoren - van sociaaleconomisch tot ecologisch - waarvan maar een deel tot de invloedssfeer van de provincie behoort. Wel zullen wij in voorbereiding op onze Omgevingsvisie NH2050 in de eerste fase (Verkenningen NH2050) de Staat van NH 2016 opstellen. Dit dient als vertrekpunt voor de ontwikkeling van onze visie, samen met een verkenning van de trends en ontwikkelingen. In de Staat van NH 2016 zullen we specifiek ingaan op de huidige staat van de fysieke leefomgeving in de provincie. Hiervoor zullen we verschillende bestaande monitors en bronnen gebruiken. Op dit moment beschikken we voor verschillende indicatoren die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en ook deel uitmaken van de door u geciteerde duurzaamheidsindex, al over een monitor of is een monitor in ontwikkeling. Zo zullen we in het kader van de Beleidsagenda Energietransitie jaarlijks een Staat van de transitie opstellen. Daarnaast zijn we in het kader van ons economisch beleid (Uitvoeringsagenda van het Strategisch Beleidskader Economie) bezig om een ‘Dashboard Welvaart en Welzijn’ te ontwikkelen, die geïnspireerd is op nationale en internationale voorbeelden, zoals de Sociale Monitor Welvaart en Welzijn, de Monitor Duurzaam Nederland en de Better Life Index van OESO. Dit dashboard gaat uit van een brede definitie van welvaart. De door u geciteerde duurzaamheidsindex van de noordelijke provincies is ook een referentie voor het Dashboard Welvaart en Welzijn in ontwikkeling, maar heeft een bredere opzet dan ons dashboard.

2. Nee, wij zien geen reden om de index van de noordelijke provincies in zijn geheel over te nemen. Zie verder het antwoord op vraag 1.

3. Nee, wij delen deze zorg niet. De datalacunes in de door u geciteerde index voor de noordelijke provincies betreffen vooral de gegevens over natuur. In ons geval zijn deze gegevens op orde. Binnen de provincie Noord-Holland hebben wij een groot aantal data over natuur tot onze beschikking. Zowel op biodiversiteitsschaal, als op gebiedsniveau wordt de kwaliteit van de natuur intensief gevolgd. Ruimtelijke ontwikkelingen in natuurgebieden worden bovendien nauwkeurig gevolgd via het Natuurbeheerplan. De basis hiervoor is een nauwe samenwerking tussen overheden en natuurorganisaties die monitorgegevens in gedeelde databases opslaan. Deze samenwerking ligt ook aan de basis van de ontwikkeling van het Informatiehuis Natuur dat met de komst van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet wordt ontwikkeld. De provincies zullen in ieder geval verantwoordelijk worden voor het Informatiehuis Natuur. De data die hiermee toegankelijk gemaakt worden, zullen meer informatie bevatten dan nu is opgenomen in de duurzaamheidsindex voor de noordelijke provincies.

4. Ja, wij zijn het eens met de onderzoekers dat een gezonde ecologie een onmisbare voorwaarde is voor sociaaleconomisch duurzaam functioneren. In de door u geciteerde index herkennen wij het people, planet, profit principe. De index onderscheidt de ecologische as en de sociaal economische as. Het principe van people, planet, profit is binnen de provincie een gangbaar concept. Binnen de verschillende beleidsterreinen en provinciale beleidsnota’s wordt hiernaar verwezen.

5. Ja. In ons Coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’ geven wij ook aan dat ons (ruimtelijk) beleid gericht moet zijn op een duurzame economische structuur, met daarbij borging van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Deze doelen beïnvloeden elkaar.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer