Vragen over oehoe bij Kwadijk


Indiendatum: feb. 2015

Inleiding:

In de omgeving van Purmerend en Zeevang zijn ook dit voorjaar enkele mensen aangevallen door een oehoe, de grootste uil van Europa. De gemeente Purmerend wil een ontheffing aanvragen bij de provincie voor het vangen van de vogel[1].
Vorig voorjaar waren er in het voorjaar eveneens incidenten. Maar een inwoonster uit de gemeente Zeevang heeft 486 handtekeningen verzameld tegen het vangen van de oehoe. Zij pleitten voor onderzoek naar waarom de vogel mensen aanvalt. Volgens Jan Butter, plaatselijk natuurfotograaf, zat er al 2,5 jaar een oehoe in en rond Kwadijk. Dit dier is juist heel schuw en zou geen overlast veroorzaken. Een andere, uit gevangenschap ontsnapte, oehoe zou het onwenselijke gedrag vertonen. Ontsnapte oehoe’s worden vaker gesignaleerd.[2]

Vragen:

1.Welke conclusie trekt u uit de massaal ondertekende handtekeningenactie van vorig jaar tegen het vangen van het dier?
2.Hebben de provincie of de gemeenten naar aanleiding van de incidenten vorig jaar onderzocht waarom deze oehoe zich onwenselijk gedraagt? Zo nee, heeft de provincie wel op een dergelijk onderzoek aangedrongen bij de gemeenten Zeevang en Purmerend? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke experts zijn ingeschakeld om het gedrag van deze oehoe te onderzoeken en te kijken of er maatregelen te nemen zijn om incidenten te voorkomen en wat waren de bevindingen en aanbevelingen
3.Bent u van mening dat het vangen en opsluiten van een in het wild levend dier als een oehoe het welzijn van het dier aantast? Zo nee, waarom niet?4.Bent u van mening dat het voor het dier de beste oplossing is als de oehoe in zijn huidige habitat kan blijven? Zo nee, waarom niet?
5.Deelt u de mening dat het opsluiten van deze oehoe een onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?
6.Bent u voornemens de ontheffing te verlenen, zonder dat alle alternatieven zijn onderzocht om de vogel in zijn huidige omgeving te laten?
7.Bent u bereid bij de staatssecretaris van EZ aan te dringen op een positieflijst voor vogels, waar de oehoe niet op staat? Zo nee, waarom niet?

[1] NHD 18-2-2015, ‘Purmerend gaat oehoe vangen’
[2] http://www.natuurbericht.nl/?id=13235&Eid=9373

Indiendatum: feb. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

1: Wij trekken daaruit de conclusie dat er vorig jaar op zijn minst 486 mensen niet wilden dat de oehoe gevangen zou worden. Daarvan kwamen er 140 handtekeningen uit Purmerend, een gemeente met circa 80.000 inwoners.

2: Nee, wij hebben een dergelijk onderzoek niet uitgevoerd, noch bij de gemeenten Zeevang en/of Purmerend aangedrongen op een dergelijk onderzoek. Daartoe bestond vorig jaar geen aanleiding. Er werd vorig jaar immers geen ontheffing aangevraagd. Wij hebben ons bij het beoordelen van de ontheffingsaanvraag gebaseerd op algemene informatie die bekend is over het gedrag van oehoes. In Nederland bestaat hierover bijvoorbeeld veel expertise bij de Oehoe Werkgroep Nederland, die al vele jaren onderzoek doet naar wilde oehoes in Nederland.

3: Nee. Het gedrag van de oehoe in Purmerend, en ook de habitat waar deze oehoe zich ophoudt, wordt door o.a. de Oehoe Werkgroep Nederland, in zijn algemeenheid niet geassocieerd met het gedrag en de habitatkeuze van wilde Europese oehoes. Dit gedrag wordt geassocieerd met uit gevangenschap ontsnapte of losgelaten oehoes. Dat betekent dat de Purmerendse oehoe met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uit gevangenschap ontsnapt of losgelaten is en leeft in een voor oehoes ongebruikelijke habitat, waarin het dier erg veel verontrust wordt door menselijke aanwezigheid. Dit valt ook op te maken uit de vele aanvaringen tussen personen en de oehoe. De oehoe is inmiddels opgevangen bij een organisatie die daarvoor de juiste faciliteiten en kennis in huis heeft. Dit tast het welzijn van de oehoe naar ons oordeel niet aan.

4: Nee, zie ons antwoord op vraag 3.

5: Nee. Zie ons antwoord op vraag 3.

6: Wij hebben de ontheffing verleend omdat wij van oordeel zijn dat de gemeente afdoende heeft gemotiveerd dat zij door middel van onder andere persvoorlichting heeft geprobeerd de mensen uit de buurt van de oehoe te houden. Dit is door alle aandacht voor de oehoe helaas niet gelukt, integendeel. De gemeente heeft haar inwoners daarnaast geadviseerd met een paraplu de straat op te gaan. Er zijn verder geen alternatieven bekend die onverhoedse aanvallen zoals zij zijn gerapporteerd kunnen voorkomen.

7: Nee. Dat is niet onze rol. Wel gaat van al onze besluiten een kopie naar de staatssecretaris van EZ. (Hoewel de wortel van het probleem van ontsnapte en/of losgelaten oehoes die zich vervolgens onnatuurlijk gaan gedragen en daardoor in botsing komen met mensen naar ons oordeel wel ligt in het feit dat ondeskundige personen zomaar een oehoe kunnen aanschaffen. Op zich staan wij er dan ook achter dat de oehoe niet op de ‘positief lijst’ zou moeten staan).

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer