Fort benoorden Spaarndam


Inleiding:

Onlangs werd bekend dat er projectontwikkelaar Esbi Bouw zich heeft teruggetrokken als bouwer van een Landal bungalowpark bij Fort benoorden Spaarndam. Esbi Bouw was enkele jaren geleden uit meerdere gegadigden uitgekozen als medeontwikkelaar van het gebied rondom Fort benoorden, op Unesco werelderfgoed-grondgebied en deels in Ecologische Hoofdstructuur. Esbi Bouw mocht tachtig Landal-vakantiehuizen neerzetten in het Munitiebos achter het Fort. Als tegenprestatie zou Esbi Bouw meebetalen aan de restauratie en ontsluiting van het Fort. De gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude – waarin de provincie deelnemer is – zou een financiële bijdrage ontvangen.

(http://www.spaarnwoude.nl/documents/recreatienoordholland/doc/20141219_persbericht_fort_benoorden_spaarndam.pdf).

Vragen:

1.Welke reden heeft Esbi Bouw opgegeven om zich terug te trekken? Kunnen er ook andere redenen mogelijk zijn?
2.Wat is het oordeel van gedeputeerde staten over de opgegeven of eventuele veronderstelde redenen?
3.Is het waar dat de kosten voor het gehele proces van aanbesteding en planontwikkeling in totaal € 500.000 bedragen? Wie hebben de kosten gedragen voor de aanbestedingen tot nu toe? En wie zijn verantwoordelijke voor het behoud van het Fort? Kan er achteraf gezegd worden dat er een verkeerde prioriteit is gesteld in de besteding van de middelen?
4.Is het waar dat door het terugtrekken van Esbi Bouw de aanbestedingsprocedure kan worden beschouwd als afgerond en dat dus zonder mogelijke juridische claims een andere richting met het behoud van het Fort zou kunnen worden ingeslagen? Zo nee, waarom niet?5.Is het college bereid in het bestuur van het recreatieschap te pleiten voor een andere richting? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke richting? Zijn er, afgezien van financiering van deelnemers in de gemeenschappelijke regeling, andere financieringsbronnen denkbaar dan een bijdrage van marktpartijen?
6.Is het uitgangspunt ‘behoud door ontwikkeling’ door middel van marktwerking heilig voor het college? Zo nee, onder welke voorwaarden/omstandigheden wil zij daarvan afwijken? Zo ja, waarom?
7.Is het college bekend met het proces-alternatief van bewoners rond het Fort, zoals overhandigd op 18 december? Zo ja, wat vindt het college van dit stuk?
8.Welke conclusies trekt het college uit het terugtrekken van Esbi en welke gevolgen geeft zij daaraan?
9.Welke oplossing zoekt het college voor het Fort na deze ontwikkeling?

Antwoorddatum: 27 jan. 2015

Het initiatief voor de herontwikkeling van het Fort ligt bij het recreatieschap Spaarnwoude, waarin de provincie deelneemt als participant, vertegenwoordigd door de verantwoordelijk gedeputeerde voor de recreatieschappen.
Formeel ligt het mandaat om besluiten te nemen over deze ontwikkeling dan ook bij het bestuur van Recreatieschap.

1: Esbi Bouw heeft aan het Recreatieschap bericht dat zij zich genoodzaakt zien de ontwikkeling van het plan te staken nu het erfpachtrecht zoals het recreatieschap aan kan bieden slechts tot en met 2053 kan duren en SBB/Recreatieschap Spaarnwoude geen eindwaardevergoeding wil betalen als het erfpacht contract afloopt na het jaar 2053. Esbi Bouw acht een rendabele exploitatie onder die voorwaarden niet mogelijk. Andere redenen zijn ons niet bekend.

2: Wij nemen deze redenen voor kennisgeving aan.

3: De kosten voor het project tot nu toe bedragen ca. € 550.000.
De kosten zijn deels gedragen door het recreatieschap, deels door Esbi Bouw en deels door de provincie. In verband met geheimhouding bedrijfsgegevens kan dit niet gespecificeerd.
De ontwikkel kosten zijn als volgt opgebouwd (bedragen zijn afgerond):
30.000,- onderzoek in opdracht van het Recreatieschap.
100.000 werving en selectie
120.000 communicatie over de herontwikkeling, werving en selectie
35.000 aanvullend onderzoek op verzoek van de gemeenten Haarlem , Amsterdam en de omgeving.
105.000 procesbegeleiding en bestuursadvisering
120.000 euro participatietraject omgeving
40.000 contractonderhandelingen
Verantwoordelijk voor het behoud van het fort is het recreatieschap Spaarnwoude. De provincie heeft als siteholder ook haar verantwoordelijkheid. De resultaten die het proces tot nu toe heeft opgeleverd blijven voor het grootste deel bruikbaar in een vervolgtraject.
Nee er zijn geen verkeerde prioriteiten gesteld in de besteding van de middelen. De veranderende opstelling van Esbi Bouw kon niet worden voorzien.

4: Ja

5: Nee. Het dagelijks bestuur van het recreatieschap heeft aan het algemeen bestuur van het recreatieschap voorgesteld door te gaan met de ontwikkeling van het fort en omgeving door invulling te geven aan de huidige planopzet. Ons standpunt ten aanzien van de Stelling van Amsterdam is ‘behoud door ontwikkeling’. Hierdoor krijgen forten een nieuwe functie. Deze kunnen zodoende gerestaureerd worden. Ook kan het regulier beheer worden geregeld. Tevens wordt door ‘behoud door ontwikkeling’ een fort en haar omgeving openbaar toegankelijk.
Nee, er zijn geen andere financieringsbronnen denkbaar.


6: Bij iedere ontwikkeling zal dit van geval tot geval bezien worden. In het geval van Fort Benoorden ligt het in de rede om met marktpartijen samen te werken.

7: Ja. Wij laten de beoordeling primair over aan het bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude.

8: Wij volgen de besluitvorming door het bestuur van het Recreatieschap. Het belangrijkste doel is dat het fort, dat nu in zeer slechte staat verkeert, wordt gerestaureerd, toegankelijk wordt gemaakt en ook op de lange termijn duurzaam in stand kan worden gehouden. De provincie heeft inmiddels opdracht gegeven om de muurschilderingen te inventariseren en te waarderen en advies over het behoud van de muurschilderingen te verkrijgen. Dit vanwege de rol van de provincie als siteholder van het UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam

9: Het is aan het bestuur van het recreatieschap om naar oplossingen te zoeken.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer