Vragen over het onnodig dood­schieten van konijnen op sport­velden in Alkmaar


Inleiding

Op 9 november 2015 verleende u ontheffing voor het doden van konijnen op de sportvelden van Alcmaria Victrix. Het gaat om een sportcomplex dat volgens de aanvraag is omsloten door een konijnen werend hekwerk en een brede sloot. De konijnen op de velden zouden zijn gedumpt en zich hebben vermeerderd. Het gegraaf van de dieren zorgt voor schade aan het complex. Het wijzen op het verbod op het uitzetten van konijnen blijkt op andere plaatsen een effectief middel ter voorkoming van het dumpen van dieren. De wet schrijft voor dat alleen tot afschot mag worden overgegaan als er geen alternatieven zijn. Gedumpte of verwilderde konijnen kunnen ook levend worden gevangen en herplaatst. Dat is een diervriendelijker alternatief.

Vragen

1. Hoeveel konijnen zijn op het sportcomplex aanwezig?
2. Uit de ontheffing blijkt op geen enkele wijze of en hoe het diervriendelijkere alternatief, het levend vangen van de dieren en herplaatsen, is afgewogen. Hoe heeft u kunnen uitsluiten dat het levend vangen van de dieren in deze situatie geen soelaas biedt?
3. Wat heeft u gedaan met het advies van het faunafonds om een convocatie te doen uitgaan dat het verboden is konijnen uit te zetten?
4. Bent u bereid om een pilot te stimuleren om konijnen op sportparken levend te vangen door een daarin gespecialiseerd bedrijf? Zo nee waarom niet?
5. De sportvelden grenzen aan een park en aan de ringweg van Alkmaar. Wat heeft u gedaan met het advies van het Faunafonds om een risicoanalyse uit te voeren naar een veilig gebruik van het geweer? Kunt u deze risicoanalyse aan Provinciale Staten sturen?
6. Bent u bereid de ontheffing per direct in te trekken? Zo nee, waarom niet?

Antwoorddatum: 20 dec. 2015

1. Het precieze aantal aanwezige konijnen is niet bekend maar wordt door de plaatselijke beheerders geschat op 35. De aanwezigheid van konijnen en de door hen aangerichte schade ter plaatse is in voldoende mate vastgesteld door een provinciale handhaver.

2. Levend vangen van konijnen levert in dit geval geen bevredigende alternatieve oplossing. Het levend vangen van konijnen is alleen goed mogelijk als de voedselsituatie nijpend is (waardoor kastvallen met voedsel een mogelijkheid zijn) of als er goed toegankelijke en overzichtelijke burchten zijn (waardoor vangen met fret en buidels mogelijk is). Op het bedoelde sportpark is van geen van beide situaties sprake. Konijnen kunnen bovendien acute schade (bijvoorbeeld in één nacht) veroorzaken waardoor sporters geblesseerd kunnen raken. Een langdurig proces van levend vangen zal daarom de risico’s voor de sporters op het sportpark niet oplossen, omdat er altijd individuele dieren zijn die (door schuwheid of ervaring) niet in een val zullen lopen.

3. Onze provinciale handhavers hebben aan de beheerders van de sportvelden geadviseerd om in het lokale huis-aan-huisblad een verzoek te plaatsen om geen konijnen meer los te laten in verband met de veiligheid van sporters op het complex. Overigens is het uitzetten van huisdieren in de vrije natuur niet toegestaan. Dit is reeds lange tijd vastgelegd in wetgeving (Flora- en faunawet art. 14 lid 1) en mag in de samenleving als bekend worden verondersteld.

4. Nee, zie het antwoord op vraag 2. Aan de afgegeven ontheffing wordt door een gespecialiseerd bedrijf uitvoering gegeven.

5. Conform het advies van het Faunafonds is een visuele risicoanalyse uitgevoerd met betrekking tot veilig gebruik van het geweer. Het Faunafonds geeft in haar brief meerdere opties voor de uitvoering van deze risicoanalyse:
“U kunt hiervoor bijvoorbeeld de regiopolitie om advies vragen, een handvest maken met criteria waaraan voldaan dient te worden, of uzelf vergewissen dat het geweer veilig gebruikt kan worden”.
Wij hebben voor de laatste optie gekozen. Onze handhavers hebben ter plekke de situatie beoordeeld en hebben geen bezwaren geconstateerd.

6. Nee, zie de antwoorden op de voorgaande vragen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer