Jacht­toe­risme in Noord-Holland


Inleiding

Onlangs is gebleken dat Amerikaanse en Servische reisbureaus trofeejachten aanbieden voor grof geld om zoveel mogelijk ganzen en andere “trofeesoorten” af te schieten in Nederland. Berichten hierover verschenen in de Leeuwarder Courant[1] en Trouw.[2] Het betreft in ieder geval reisbureaus GetDuck.com[3] en Safari international.[4] Jagers uit de hele wereld worden gelokt met foto’s van stuitende aantallen dode ganzen en zeldzame trofeeën die de jagers in het vooruitzicht worden gesteld als hij of zij ook komt jagen in Nederland. Gezien de berichtgeving lijkt het erop dat de trofeejacht ook in Noord-Holland plaats vindt.

Trofeejachten in het buitenland hebben tot veel maatschappelijke verontwaardiging geleid. Zo werd er wereldwijd afschuw uitgesproken over het doden van de leeuw Cecil in Zimbabwe door een Amerikaanse trofeejager. De Tweede Kamer nam onlangs de motie Thieme/Heerema aan om de import van jachttrofeeën tegen te gaan.

Vragen

1. Is het college bekend met de berichtgeving en de aanbiedingen van de reisbureaus en heeft zij onderzocht of deze reizen ook in Noord-Holland worden georganiseerd?
2. Is er in Noord-Holland gejaagd door mensen die via deze reisbureaus een jachtreis naar Nederland hebben geboekt?
3. Is het waar dat deze reizen in Noord-Holland alleen mogelijk zijn met de ontheffingen van de provincie?
4. Vindt u het wenselijk dat trofeejagers tegen betaling (beschermde) dieren komen doodschieten?
Is het waar dat bij het gebruik van de ontheffingen die de provincie verstrekt aan de faunabeheereenheid vier (trofee-)jagers mee mogen schieten?
5. Bent u bereid om alle ontheffingen zodanig aan te passen dat trofeejachten onmogelijk worden gemaakt in deze provincie? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u bereid jagers die hieraan meewerken uit te sluiten van ontheffingen? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.lc.nl/friesland/Voor-4600-dollar-jagen-op-ganzen-21093975.html
[2] Trouw, 18-12-2015
[3] http://www.getducks.com/
[4] http://www.safariinternational.com/en/

Antwoorddatum: 20 dec. 2015

Medio december verschenen in de media berichten dat via de websites www.getducks.com en www.safariinternational.com reizen voor jagers naar Nederland worden georganiseerd. Naar aanleiding van die berichten is contact geweest met Politie-eenheid Haaglanden, Politie-eenheid Noord-Holland, Koninklijke Jagersvereniging, Ministerie van EZ, Faunabeheereenheid en onze interne sectoren Handhaving, en Juridische Dienstverlening. Uit dit onderzoek blijkt dat Noord-Hollandse jagers een enkele keer legaal een buitenlandse collega meenemen in het veld, op een door de politie afgegeven logeerakte. Wij hebben geen enkele aanwijzing gevonden dat er in Noord-Holland activiteiten georganiseerd door de organisaties ‘Get Ducks’ en ‘Safari International’ plaatsvinden.

1. Ja, wij zijn bekend met de berichtgeving en de aanbiedingen van de reisbureaus. Wij hebben onderzocht of ook in Noord-Holland sprake is van dit type georganiseerde reizen. Daar zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

2. Zie de inleiding en ons antwoord op vraag 1.

3. Nee, dat is onjuist. De toestemming voor buitenlandse jagers om in Nederland te jagen of schade te bestrijden is gebaseerd op een door de desbetreffende regionale politie-eenheid af te geven logeerakte. Personen die in het bezit zijn van een logeerakte kunnen, naast dat zij mede-uitvoering kunnen geven aan provinciale ontheffingen, in Nederland ook schade bestrijden op soorten die op de landelijke en provinciale vrijstellingslijst staan en tijdens het jachtseizoen op wildsoorten jagen. De provincie heeft hierin dus geen actieve rol, afgezien van handhaving op de wettelijke bepalingen.

4. Nee, dat vinden wij niet wenselijk. Ook De Jagersvereniging, afdeling Noord-Holland, heeft desgevraagd aan ons laten weten dat zij dit niet wenselijk vindt. Zij geeft hierover het volgende aan:
"Jagen in Nederland dient altijd een doel: beschermen, beheren en/of benutten. Voor de bejaging van ganzen is dat veelal het beheren van de grootte van populaties dan wel het voorkomen van schade aan gewassen. Net als de andere (eetbare) wildsoorten wordt ook het vlees van de gans geconsumeerd in Nederland. Het commercieel gebruik van een ontheffing, dus niet in lijn met de eerstgenoemde doelen, maar met als doel het organiseren van exclusieve jachtreizen alleen voor het verkrijgen van een trofee of het afvinken van een ‘bucketlist’ vinden wij niet passend”.
Ons college sluit zich aan bij deze reactie van De Jagersvereniging.

5. De toegestane hoeveelheid geweerdragers per verjaagactie die plaatsvindt op een ontheffing, verschilt. Dit heeft te maken met de vraag of het directe (perceelsgebonden) schadebestrijding betreft, of populatiebeheer ter voorkoming van schade. In het eerste geval ligt een beperkt aantal uitvoerders per verjaagactie voor de hand. In de ontheffing voor overwinterende gans (grauwe gans, kolgans en brandgans, Besluit 43 (2015)) bijvoorbeeld, mag een uitvoerder zich laten vergezellen door mede-uitvoerders tot maximaal vijf geweren per verjaagactie per schadeperceel. Bij het beheer van zomerganzen (Besluit 13 (2015)) is geen limiet gesteld aan het aantal uitvoerders. De reden hiervan is dat ons college zich ten doel heeft gesteld de populatie grauwe gans, brandgans en Canadese gans in Noord-Holland te reduceren.

6. Nee, wij zijn hier niet toe bereid, omdat wij geen probleem hebben geconstateerd. Onze handhavers en de Politie, hebben geen aanwijzingen gevonden dat georganiseerde jachtreizen in Noord-Holland plaatsvinden. Wij hebben wel met de Politie afgesproken afstemming te houden over de in Noord-Holland verstrekte logeeraktes, zodat wij zicht kunnen houden op de ontwikkelingen. Bovendien hebben wij in Noord-Holland de meldplicht, waarbij uitvoerders
vooraf bij ons moeten melden waar zij zullen optreden. Provinciale toezichthouders zullen bij de handhaving hiervan, specifiek aandacht besteden aan dit thema.

7. Nee, juridisch gezien is het niet mogelijk om jagers die geen overtreding begaan uit te sluiten van het gebruik van ontheffingen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer