Inves­te­ringen ABP in kern­wa­pen­pro­du­centen


Indiendatum: nov. 2015

Inleiding

Vredesorganisatie Pax doet jaarlijks onderzoek naar investeringen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen in kernwapenproducenten. Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat het ambtenarenpensioenfonds ABP opnieuw koploper is in Nederland als het gaat om investeringen in deze wapens[1]. Het gaat om een bedrag van 998 miljoen euro dit jaar. Ondanks eerdere toezeggingen heeft het ABP zijn investeringsbeleid niet veranderd. De reactie van het ABP is dat de investeringen mogen volgens de wet en het niet de hoofdtaak van de bedrijven is om onderdelen voor kernwapens te produceren[2].

Vragen

1. Wat vindt GS van de reactie van het ABP dat investeren in kernwapenproducenten volgens de wet mag, en dat kennelijk als rechtvaardiging ziet om in deze bedrijven te investeren?
2. Kan GS (bij benadering) zeggen hoeveel geld (per jaar, de afgelopen 10 jaar) er gaat naar het ABP voor zover het pensioenbijdrage betreft van provinciale werknemers?
3. Bent u bereid om het ABP te vragen met spoed de eerdere toezeggingen om het investeringsbeleid te veranderen gestalte te geven en daarmee te stoppen met het investeren in kernwapenproducenten? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u bereid een enquête te houden, onder provinciale werknemers die gebruik maken van het ABP, die vraagt naar hun mening over dit belangrijke maatschappelijke onderwerp? Zo nee, waarom niet?
5. Bent u bereid om de andere provincies aan te sporen ook deze vragen te stellen aan het ABP?

[1] http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/duurzamer-abp-steekt-bijna-1-miljard-in-producenten-van-kernwapens
[2] Trouw, 12-11-2015, ‘ ‘Groen’ ABP investeert weer flink in nucleaire wapens’ (inloggen) of http://stopwapenhandel.org/pensioenwijzer/nieuwe_kernwapens

Indiendatum: nov. 2015
Antwoorddatum: 25 nov. 2015

1. Hier hebben wij geen opvatting over omdat pensioenfondsen primair zelf verantwoordelijk zijn voor het beleggingsbeleid. De pensioensector geeft op verschillende manieren invulling aan deze verantwoordelijkheid. Het ABP heeft er voor gekozen om de nationale wetgeving en internationale gedragsverplichtingen van de Nederlandse overheid als norm te nemen om te beoordelen waar het fonds wel en niet in belegt.

2. Ja. In totaal hebben wij de afgelopen 10 jaar €139.944.214,40 aan het ABP overgemaakt. Het overzicht per jaar vindt u onderstaand.

Jaar Pensioenpremie

2005 €13.567.954,19
2006 €11.270.896,31
2007 €12.367.038,60
2008 €10.767.158,72
2009 €12.249.799,29
2010 €12.682.701,96
2011 €13.497.524,69
2012 €14.654.567,76
2013 €15.856.009,76
2014 €12.853.307,81
2015 €10.177.255,31

3. Nee. Pensioenfondsen zijn zelf verantwoordelijk voor hun beleggingsbeleid en hebben binnen de wettelijke kaders de vrijheid te beleggen in bedrijven die direct of indirect betrokken zijn bij de productie van (onderdelen van) kernwapens.

4. Nee. Pensioenfondsen hebben binnen de door de wet gestelde kaders de vrijheid om hun eigen beleggingsbeleid vorm te geven en leggen daarover verantwoording af aan hun achterban via het verantwoordingsorgaan.

5.Nee. Zie ons antwoord op de vragen 3 en 4.

Interessant voor jou

Adventurepark in EHS-gebied Geestmerambacht

Lees verder

Jachttoerisme in Noord-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer