Adven­tu­repark in EHS-gebied Geest­meram­bacht


Inleiding

Er zijn plannen voor een ‘adventurepark’ in het Geestmerambacht. Deze zal in ieder geval bestaan uit een klimtoren met klimparcours, tokkelbaan (250 meter), hindernisparcours en mountainbikeparcours, een strandhuis met terrassen, strand en aanlegsteigers voor zeilbootjes en kano's.

Bron figuur: Principeverzoek initiatiefnemer aan gemeente Langedijk https://bestuur.gemeentelangedijk.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2014/09-september/20:00:00

In het gebied vinden al werkzaamheden plaats. Zo is het hinderparcours al voor een deel aangelegd en ligt er 160 m3 hout (boomstammen ) in het water. Dit is blijkbaar alvast voor de bouw van de klimwand/klimtoren van 24 meter hoog bovenop de aangelegde heuvel.

Deze publiekstrekker is gepland in EHS (NNN) en vlak naast het unieke en broedgebied Kleimeer.

Vragen

1. Is de provincie op de hoogte van deze plannen?
2. Is de provincie bekend met de voorbereidende werkzaamheden? Zo nee, wat vindt de provincie hiervan? Zo ja, hoe verhouden deze zich tot de besluitvorming die nog plaats moet vinden?
3. Klopt het dat er in Geestmerambacht een segmentering is voor natuur, recreatie en grootschaligere activiteiten?
4. Wat vindt u ervan dat de beoogde locatie voor het adventurepark is gelegen in een grensgebied van de segmenten natuur en recreatie?
5. Heeft de gemeente Langedijk een prealabele vraag aan de provincie gesteld over de voorgenomen ontwikkeling? Zo nee, waarom niet en neemt de provincie hier zelf actie in? Zo ja, wat was uw antwoord?
6. Aangezien de provincie de voorzitter levert voor het Recreatieschap, wat is de betrokkenheid van de provincie in deze plannen?
7. Het recreatiegebied Geestmerambacht maakt onderdeel uit van de EHS. In hoeverre tast dit plan voor een adventurepark de cultuurhistorische en ecologische waarden en kenmerken van het gebied aan? Zo nee, kunt u dit toelichten?
8. Binnen de EHS is het ‘nee, tenzij’-regime van kracht, dus zijn nieuwe plannen, projecten of handelingen niet toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Alleen als er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang kan een ontwikkeling, mits gemitigeerd en gecompenseerd, doorgang vinden. Kwalificeert dit plan volgens u als een plan van groot maatschappelijk belang en zonder reële alternatieven? Zo ja, kunt u dat toelichten?

Antwoorddatum: 23 nov. 2015

1. Ja.

2. Ja, het hindernisparcours of avonturenspeelplaats is specifiek op verzoek van en voor de jeugd aangelegd. De provincie heeft in het kader van het project Jeugd in het Groen een subsidie verleend. De avonturenspeelplaats is aangelegd en wordt onderhouden door de initiatiefnemer van het ‘Beachpark’. De avonturenspeelplaats staat los van de besluitvorming over het Beachpark die nog moet plaats vinden. Het recreatieschap heeft toestemming gegeven voor het in het gebied 2015 111 3 aanwezig zijn van het hindernisparcours met houten balken. Indien het Beachpark niet doorgaat wordt het materiaal door de ondernemer verwijderd.

3. Ja.

4. De beoogde locatie ligt op ca. 230 meter afstand van het Kleimeergebied, wat de natuurkern is van het recreatieschap. Voor de ontwikkeling van het gebied en de uitbreiding van Geestmerambacht is een ontwikkelingsvisie opgesteld die door de raden en staten is vastgesteld. De visie beschrijft een zonering die past bij een evenwichtige ontwikkeling van het gebied voor recreatie, natuur en landschap. Het plan van het Adventure Park op de beoogde locatie past goed in de deze visie en is in overeenstemming met de gewenste zonering.

5. Nee. Het is aan de initiatiefnemer en de gemeente om deze vraag aan de provincie voor te leggen.

6. Het voorzitterschap van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht ligt sinds 1 juli 2015 bij de gemeente Heerhugowaard, gelet op de voorgenomen uittreding van de provincie uit het recreatieschap Geestmerambacht per 1-1- 2017. De provincie is als voorzitter en nu als lid van het Algemeen Bestuur betrokken geweest bij de besluitvorming over dit project binnen het Algemeen Bestuur. Het bestuur van het recreatieschap vindt dit plan passend in het recreatiegebied op de beoogde locatie. Het Beachpark heeft een verwevenheid met het recreatiegebied en is goed in het landschap geïntegreerd. De sportieve en laagdrempelige voorziening vormt een duurzame inkomstenbron die bijdraagt aan het trekken van meer bezoekers en de instandhouding van het gebied. Daarnaast is de provincie bevoegd gezag in het kader van de Flora- en faunawet en beoordeelt of activiteiten vergunningplichtig zijn, onder andere op basis van een ingediende natuurtoets.

7. Zie ons antwoord op vraag 5. Toetsing van de plannen voor het Beachpark door de provincie heeft nog niet plaatsgevonden.

8. Zie ons antwoord op de vragen 5 en 7.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer