Mens- en dier­on­te­rende vang­kooien ingezet om vossen te vangen


PvdD stelt vragen over bizarre hetze tegen de vos

Landschap Noord-Holland en de Agrarische Natuurvereniging zijn voornemens ten minste 15 nieuwe vangkooien in te gaan zetten als onderdeel van hun strijd tegen de vos. Vangkooien zijn onnodig wreed voor de vos: zij kunnen immers lange tijd in doodsangst in de val zitten voordat ze worden afgemaakt. Daarbij zijn de kooien niet-selectief: er is geen enkele garantie dat allerlei andere diersoorten niet ook lange tijd in doodsangst vast komen te zitten. Gebruik van vangkooien valt niet te rijmen met de zorgplicht als uitgelegd in de Wet Natuurbescherming.

Het afmaken van vossen gebeurt vooral in een poging de weidevogelstand te beschermen. Maar de logica hierachter is zwak. Het zomaar weghalen van predatoren leidt niet per definitie tot hogere overleving van weidevogels; het kan zelfs averechts werken. Het bejagen van vossen leidt ook niet tot minder vossen, concludeert nota bene BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende provincies. En weidevogelkuikens worden niet alleen door de vos gepredeerd: de vos heeft concurrentie van ten minste drie andere soorten zoogdieren en 11 soorten vogels, zonder overheersende soort, en het bejagen van de ene rover leidt tot de opkomst van de ander.

Ondertussen concluderen alle grote onderzoeken dat de verklaring voor de achteruitgang van weidevogels helemaal niet gezocht moet worden in predatie, maar in de intensieve landbouw. Predatoren vinden in de doodgespoten homogene weilanden niet genoeg voedsel, waardoor de weidevogelleefgebieden verworden tot ‘niets anders dan een goedgevulde voorraadkast waar kraaien, kiekendieven of marters hun tekorten aanvullen.’

Als we echt begaan zijn met het lot van de weidevogels, dan moeten we ons richten op de intensieve landbouw. We zullen moeten zorgen dat predatoren ook in het gewone boerenland meer alternatieve prooien kunnen vinden. De meeste predatoren zouden de schaarse grutto-eieren en –kuikens dan links laten liggen. Maar zolang intensief agrarisch landgebruik op grote schaal voortduurt, gaat er niet wezenlijk iets veranderen aan de weidevogelstand.

Vragen

1. Bent u bekend met de inzet van vangkooien voor vossen door Landschap Noord-Holland en de Agrarische Natuurvereniging?

2. Houdt u bij hoeveel vangkooien worden al ingezet of staan gepland voor inzet in Noord-Holland? Zo ja, kunt u de informatie met ons delen? Zo nee, waarom niet?

3. Kunt u garanderen dat naast vossen niet ook tal van andere dieren in deze vallen belanden? Kunt u garanderen dat dieren niet urenlang in doodsangst gevangen zullen zitten in de kooien? Zo ja, hoe?

4. Zo nee, waarom staat u, ondanks onvermijdelijk ernstig leed, toch gebruik van vangkooien toe? Hoe rijmt u dit met de zorgplicht als uitgelegd in de Wet Natuurbescherming?

5. Kunt u uiteenzetten op welke manier de dieren die met een vangkooi worden gevangen, gedood mogen worden? Op welke wettelijke regels is dit gebaseerd?

6. Kunt u de meest recente statistieken delen over schade die vossen veroorzaakten bij boerenbedrijven in Noord-Holland? Deelt u de mening van BIJ12 dat schade door de vos vrij eenvoudig te voorkomen is middels andere methodes dan afmaken?

7. Deelt u de conclusie van BIJ12 dat de intensieve jacht de vos geholpen heeft zich te verspreiden?

8. Kunt u zich vinden in de conclusies van de RUG- en Sovon-onderzoeken dat de vos slechts verantwoordelijk is voor een bescheiden percentage van de gevallen van predatie onder weidevogels; dat een groot aantal diersoorten de weidevogeleieren en kuikens rooft; en dat bij het wegvallen van één soort, andere soorten de vrijgekomen plek innemen? Graag een reactie.

9. De conclusie van verschillende grote onderzoeken luidt dat de grutto en andere weidevogels in de eerste plaats de dupe zijn van de intensieve landbouw: die creëert voedselschaarste onder rovers, als gevolg waarvan zij zich concentreren op de weidevogels en de weidevogelleefgebieden. Deelt u deze conclusie?

10. Kan de weidevogelstand uws inziens structureel herstellen zonder een einde aan de grootschalige intensieve landbouw?

11. Kan de weidevogelstand structureel herstellen middels beleid gebaseerd op weidevogelleefgebieden, zonder het op grote schaal afmaken van een groot aantal diersoorten? Graag een toelichting.

12. Bent u bereid te stoppen met het nodeloos en op grote schaal afmaken van vossen en allerlei andere dieren in naam van de weidevogelstand? Bent u bereid u in plaats daarvan volledig te concentreren op maatregelen die de achteruitgang van de weidevogelstand wel structureel oplossen, zoals hervorming van de intensieve landbouw en uitbreiding van natuurgebieden?