Vragen over de verbinding A8-A9


Indiendatum: 13 apr. 2022

Hollebeek (Partij voor de Dieren) over De verbinding A8-A9 NoordHolland - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Inleiding

De Partij voor de Dieren wijst er al sinds 2012 op dat de plannen voor de verbinding A8-A9 onverstandig zijn. Ze kosten honderden miljoenen en meer asfalt leidt over het algemeen tot meer auto’s. Bovendien betekent investeren in de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft-Noord niet automatisch dat er meer asfalt moet worden aangelegd. In januari heeft onze fractie GS nog gevraagd om eindelijk definitief een streep door de plannen te zetten.

Nu blijkt weer eens expliciet dat minister Harbers ook niet financieel wil bijdragen aan de verbinding, die inmiddels zeker 900 miljoen euro zou kosten. Harbers beroept zich op een negen jaar oude afspraak. Harbers: "Dus dat zijn echt de afspraken die destijds zijn gemaakt, inclusief de afspraak dat het Rijk niet financieel kan bijdragen aan de verbinding tussen de A8 en A9. Als de vraag dus was of ik bereid ben om over dat concrete project in overleg te gaan met de provincie, dan beroep ik me toch op die afspraak en dan is dat voor mij ook reden om daar niet het gesprek over aan te gaan."[1]

We zitten midden in een klimaat- en natuurcrisis en de financiële onzekerheid van de Corona-periode en de Oekraïne-oorlog maken grote investeringen ook niet bepaald aantrekkelijk. Het is dus in vele opzichten zeer onverstandig om 900 miljoen euro te investeren in nog meer asfalt. Dit is het moment dat deze coalitie besluit het onvermijdelijke afstel nu eens definitief te verkiezen boven het eindeloze uitstel van de laatste decennia. Coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA geven er steeds meer blijk van niet bepaald warm te lopen voor de verbinding, dus het A8-A9 project lijkt geen toekomst meer te hebben.

Vragen

  1. Is GS bereid om nu definitief af te zien van de plannen voor de verbinding A8-A9 en met PS te bespreken hoe het gereserveerde geld beter besteed kan worden?
  2. Zo nee, hoe lang wil GS nog proberen het Rijk te overtuigen dat het zinvol is om honderden miljoenen bij te dragen? Tot voor of na de verkiezingen van 2023?

[1] Verbindingsweg tussen A8 en A9 lijkt verloren zaak: minister wil er geen geld aan uitgeven | Noordhollands Dagblad

Indiendatum: 13 apr. 2022
Antwoorddatum: 10 mei 2022

Hollebeek (Partij voor de Dieren) over De verbinding A8-A9 NoordHolland - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Inleiding vragen
De Partij voor de Dieren wijst er al sinds 2012 op dat de plannen voor de verbinding A8-A9 onverstandig zijn. Ze kosten honderden miljoenen en meer asfalt leidt over het algemeen tot meer auto’s. Bovendien betekent investeren in de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft-Noord niet automatisch dat er meer asfalt moet worden aangelegd. In januari heeft onze fractie GS nog gevraagd om eindelijk definitief een streep door de plannen te zetten.

Nu blijkt weer eens expliciet dat minister Harbers ook niet financieel wil bijdragen aan de verbinding, die inmiddels zeker 900 miljoen euro zou kosten. Harbers beroept zich op een negen jaar oude afspraak. Harbers: "Dus dat zijn echt de afspraken die destijds zijn gemaakt, inclusief de afspraak dat het Rijk niet financieel kan bijdragen aan de verbinding tussen de A8 en A9. Als de vraag dus was of ik bereid ben om over dat concrete project in overleg te gaan met de provincie, dan beroep ik me toch op die afspraak en dan is dat voor mij ook reden om daar niet het gesprek over aan te gaan."[1]

We zitten midden in een klimaat- en natuurcrisis en de financiële onzekerheid van de Corona-periode en de Oekraïne-oorlog maken grote investeringen ook niet bepaald aantrekkelijk. Het is dus in vele opzichten zeer onverstandig om 900 miljoen euro te investeren in nog meer asfalt. Dit is het moment dat deze coalitie besluit het onvermijdelijke afstel nu eens definitief te verkiezen boven het eindeloze uitstel van de laatste decennia. Coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA geven er steeds meer blijk van niet bepaald warm te lopen voor de verbinding, dus het A8-A9 project lijkt geen toekomst meer te hebben.

Inleiding antwoorden
Op basis de probleemanalyse en de mogelijke oplossingsrichtingen uit het MIRT onderzoek Noordkant Amsterdam hebben het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland besloten om de geconstateerde verkeersknelpunten aan te pakken. Daarvoor zijn in 2014 drie vervolgstudies gestart om oplossingen verder uit te werken. IenM startte in 2014 met een MIRT-verkenning voor de Corridor Amsterdam-Hoorn en met een MIRT-onderzoek voor het traject A9 Raasdorp-Alkmaar. De provincie Noord-Holland heeft samen met betrokken regionale partijen een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met als doel in 2014 te starten met een planstudie voor de Doortrekking A8. De bovengenoemde afspraken zijn verder uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda
Aanpak Noordkant Amsterdam.

Het Rijk zet in op maatregelen aan de A7/A8-corridor omdat doortrekking van de A8 geen significante oplossing biedt voor de geconstateerde knelpunten op die (rijks-)corridor. De afweging in 2013 voor het Rijk ligt in het oplossen van knelpunten op het bestaande rijkswegensysteem. De Verbinding A8-A9 is geen traject in de Nota Mobiliteit (een z.g. NoMo traject) en daarom ook geen
knelpunt voor het Rijk. Dat is de reden dat het Rijk stelt dat er geen significante bijdrage komt voor de Doortrekking A8-A9.

In dezelfde overeenkomst stelt het Rijk geen bezwaar te hebben tegen de doortrekking van de A8 volgens het Heemskerkalternatief.

Vraag 1:
Is GS bereid om nu definitief af te zien van de plannen voor de verbinding A8-A9 en met PS te bespreken hoe het gereserveerde geld beter besteed kan worden?

Antwoord 1
:
In de ‘Uitvoeringsagenda Aanpak Noordkant Amsterdam’ uit 2013 is opgenomen dat het Rijk niet financieel bijdraagt aan de Verbinding A8-A9, conform afspraken uit het BO MIRT 2011. De uitvoeringsagenda is gebaseerd op een aantal uitgangspunten die gedurende de periode 2013-2022 zijn gewijzigd. Wij begrijpen de reactie van de minister op basis van de afspraken uit 2013. Het project Verbinding A8-A9 is ondertussen verder uitgewerkt en er zijn nieuwe inzichten ontstaan die voldoende aanleiding geven om het gesprek met het Rijk aan te gaan om deze nieuwe inzichten onder de aandacht van de minister te brengen. In dezelfde uitvoeringsagenda is namelijk opgenomen “Indien de beoogde keuze duidelijk afwijkt van de huidige Heemskerkvariant zal het Rijk opnieuw bezien of zij hiermee kan instemmen”. Daarom nemen wij het initiatief om te komen tot een strategie voor de financiering van het project. Daarbij gaan wij in gesprek met onze
regionale partners en ook met het Rijk. Het project Verbinding A8-A9 is verder uitgewerkt en er zijn nieuwe inzichten ontstaan die voldoende aanleiding geven om het gesprek met het Rijk aan te gaan om deze nieuwe inzichten onder de aandacht van de minister te brengen. In dezelfde uitvoeringsagenda is namelijk opgenomen “Indien de beoogde keuze duidelijk afwijkt van de
huidige Heemskerkvariant zal het Rijk opnieuw bezien of zij hiermee kan instemmen”.

De nieuwe inzichten zijn, onder andere, dat:
- het standpunt van het Rijk is gebaseerd op beleid uit de Nota Mobiliteit uit 2004. Inmiddels is het vigerende beleid geformuleerd in de Nationale Omgevingsvisie, waarbij de nadruk meer is komen te liggen op leefbaarheid in de steden;
- het Rijk stemt in de uitvoeringsagenda MONA in met het ontwerp van het
Heemskerkalternatief op maaiveld. Op basis van adviezen van ICOMOS heeft het Rijk dit standpunt (2017) bijgesteld;
- het voorkeursalternatief is gewijzigd van Heemskerkalternatief naar Golfbaanalternatief;
- Rijk en regio in 2017 afspraken hebben gemaakt over de uitvoering van het landschapsplan SvA/A8-A9 waarbij gekeken naar het herstellen en versterken van de unieke universele waarde van de Stelling van Amsterdam naast het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid;
- Het project Verbinding A8-A9 sinds 2018 onderdeel is van het programma Samen bouwen aan Bereikbaarheid, een samenwerkingsprogramma tussen Rijk en Regio met als doel om wonen en werken goed op elkaar aan te sluiten. De programmaraad, waarin zowel de ministeries van I&W als BZK zitten hebben ingestemd met opname van het project in het programma.

Vraag 2
:
Zo nee, hoe lang wil GS nog proberen het Rijk te overtuigen dat het zinvol is om honderden miljoenen bij te dragen? Tot voor of na de verkiezingen van 2023?

Antwoord 2:
Conform de Statenvoordracht met kenmerk 1744161/1744179 de minister van OCW informeren over het Landschapsplan en gaan wij de komende periode gesprekken voeren met het Rijk en partners om te komen tot een strategie voor de financiering van het project. Zie ook ons antwoord op vraag 1.

Naar verwachting wordt in de zomer van 2023 meer duidelijk over het effect van het landschapsplan op de status van werelderfgoed voor de Stelling van Amsterdam / Hollandse Waterlinies. Deze duidelijkheid is nodig om verder te kunnen gaan met het project. Zodra er zicht is op financiering van het project en de status van werelderfgoed, komen wij bij u terug voor de start van de volgende fase van het project.

[1] Verbindingsweg tussen A8 en A9 lijkt verloren zaak: minister wil er geen geld aan uitgeven | Noordhollands Dagblad

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Rondvraag PvdD Diverse uitspraken over opschorten jacht, waaronder de vos

Lees verder

Vragen over de zinloze en gewelddadige doding van knobbelzwanen in het Landsmeerderveld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer