Vragen over de puls­vis­serij


18-5-2018

Indiendatum: mei 2018

Vragen van mevrouw drs. L.D. Vermaas (Partij voor de Dieren) over de pulsvisserij

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 10 april 2018 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw drs. L.D. Vermaas (Partij voor de Dieren), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN

De NOS publiceerde onlangs een artikel met de titel ‘Nederland riep verbod op pulsvissen over zichzelf af’. Daaruit blijkt dat Nederland een uitzondering werd gegund op het verbod op pulsvisserij in het kader van wetenschappelijk onderzoek, maar dat er vervolgens commercieel werd gevist met deze vergunning en dat pas 7 jaar later werd gestart met gedegen wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens is geheel terecht de vergunning ingetrokken. Recentelijk gaf het college echter aan om te blijven lobbyen bij de EU tegen dit verbod.

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN

Vraag 1: Is uw lobby bij de EU gericht op het doen van wetenschappelijk onderzoek naar pulsvisserij of op het vergroten van de inkomsten van commerciële vissers?

Antwoord 1: Geen van beide. Onze lobby is gericht op duurzame visserij, waarbij voldoende ruimte is voor innovaties om de gewenste duurzaamheid te realiseren.

Vraag 2: Gedeputeerde Jaap Bond noemde het besluit van het Europees Parlement in een persbericht van de Provincie Noord-Holland triest: "Goed gedrag wordt bestraft." Vindt u het "goed gedrag" wanneer men onder valse voorwendselen, namelijk het doen van wetenschappelijk onderzoek terwijl men vooral commerciële doelen heeft, een vergunning weet los te peuteren bij de EU voor een manier van vissen die officieel verboden is?

Antwoord 2: Met "goed gedrag" bedoelen wij de inspanning van de sector om de visserij te verduurzamen. Wij kunnen niet beoordelen of een en ander onder valse voorwendselen heeft plaatsgevonden. Wij kunnen daarom geen waardeoordeel uitspreken over wel of geen "goed gedrag".

Vraag 3: In de NLWM-commissie van 29-1-2018 zei gedeputeerde Cees Loggen in een reactie op de uitspraak van het Europese Parlement over pulsvisserij: "De effecten van pulsvisserij moeten nog verder onderzocht worden, maar het is een duurzame, innovatieve maatregel." Meent u dat er voldoende onderzoek gedaan is om de uitspraak dat pulsvisserij "een duurzame, innovatieve maatregel" is, te rechtvaardigen? Zo ja, op welke onderzoeksresultaten baseert u deze conclusie?

Antwoord 3: Ja, er is voldoende onderzoek gedaan naar pulsvisserij waaruit blijkt dat het duurzaam en innovatieve maatregel is. Voor de onderzoeken verwijzen wij u naar de kamerbrief van de minister van LNV van 29 maart 2018 met als onderwerp "Overzicht van pulsonderzoek naar aanleiding van toezegging tijdens het Algemeen Overleg Visserij op 27 maart 2018"
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/29/kamerbrief-met-een-overzicht-van-pulsonderzoek).

Vraag 4: Pulsvissen zorgt nog steeds voor een vangst die voor 50 tot 70% bestaat uit nodeloos opgeviste dieren, die het niet overleven. Bovendien zijn de pulskorschepen lichter, waardoor ze nu kunnen komen in gebieden die eerder met rust werden gelaten (omdat boomkorren er niet bij konden komen). Bent u het met ons eens dat het ernstig moet worden betwijfeld dat de pulsvisserij een welkom alternatief is voor het bedreigde ecosysteem en het kwetsbare bodemleven?

Antwoord 4: Nee, uit onderzoek (Rijnsdorp et al., 2016) blijkt dat de ongewenste bijvangst van bodemleven en ondermaatse vis is gereduceerd met meer dan 50% als gevolg van de transitie van boomkorvisserij naar pulsvisserij (2008-2017). Onderzoek (Van der Reijden et al., 2017) wijst tevens uit dat de overleving van ondermaatse tong en schol is vergroot.

Vraag 5: Uit onderzoek blijkt dat de puls de rug van kabeljauwen breekt. Hoe diervriendelijk vindt u deze methode?

Antwoord 5: Wij kunnen dit niet beoordelen, daarvoor moeten we de uitkomsten van lopende onderzoeken afwachten. Onder meer in het onderzoek van het Instituut voor landbouw, visserij en voedingsonderzoek van de Vlaamse overheid wordt hier op ingegaan3)

Vraag 6: Hoeveel van de 84 pulskorschepen vissen in Noord-Hollandse wateren? Hoeveel kilo vis hebben pulskorschepen uit Noord-Hollandse wateren gehaald?

Antwoord 6: Zie bijlage van Wageningen Economic Research met informatie over de economische aspecten van pulsvisserij. Hierin vindt u onder meer een overzicht van het aantal actieve kotters met pulsontheffingen per thuishaven. De gegevens zijn van derden, de provincie houdt deze gegevens niet bij.

Vraag 7: Bent u bereid om de lobby voor pulsvisserij te staken, in ieder geval totdat er een uitgebreid en onafhankelijk onderzoek op tafel ligt over de gevolgen voor biodiversiteit en dierenwelzijn onder water? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 7: Nee, wij lobbyen voor duurzame visserij waarbij pulsvisserij perspectief heeft.

Vraag 8: Maar liefst 88% van de vissoorten is overbevist en 30% kan zich waarschijnlijk niet meer herstellen. Wetenschappers concluderen dat een ecologische ramp alleen vermeden kan worden als overheden snijden in de subsidies voor vissersvloten en als de vissen meer ruimte krijgen in oceanen, bijvoorbeeld door beschermde zones uit te zetten. Zo krijgen ecosystemen en vissoorten die er slecht aan toe zijn echt kans om zich te herstellen. Bent u bereid om u overal waar mogelijk, zoals in het Comité van de Regio’s, meer in te zetten voor meer beschermde zones, zoals wetenschappers adviseren?

Antwoord 8: Zie antwoord 1, de instelling van beschermde zones kan hier onderdeel van zijn.