Vragen over dammen en water­peil­ver­laging in Marken­binnen (gemeente Alkmaar)


Vragen van mevrouw J.M.E. de Groot (SP), mevrouw drs. ing. O.A.C. de Meij (50plus), mevrouw drs. L.D. Vermaas (Partij voor de Dieren) over Dammen en waterpeilverlaging in Markenbinnen.

INLEIDING VRAGEN
Om het agrarische bedrijf aan de Dorpsstraat 65 in Markenbinnen is al sedert jaren veel te doen. Ditmaal gaat het om een tweetal dammen, die in de Dopsloot werden aangelegd en om de verlaging van het waterpeil. De dammen, die zich al geruime tijd in de Dopsloot bevinden en mogelijk illegaal aangelegd zijn, belemmeren de doorvaart. De bewoners van het dorp Markenbinnen vrezen paalrot en aantasting van de funderingen van hun woningen door de verlaging van het waterpeil. Bovendien heeft een en ander invloed op het Fort bij Markenbinnen en dus de Stelling van Amsterdam.

VRAGEN

Vraag 1:
Door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werd op 16 juni 2017 een watervergunning verleend voor het wijzigen van het waterpeil in het centrale deel van de Markerpolder nabij Markenbinnen. Op dit moment is de Oostwouder- en Markerpolder nog weidevogelleefgebied. In het rapport 'Weidevogels in Midden Noord-Holland' van Landschap Noord-Holland (u was opdrachtgever) van december 2013 staat vermeld dat de Oostwouder- en Markerpolder hoge dichtheden beleidssoorten van meer dan 100 broedparen/ha herbergen. Is het wijzigen van het waterpeil, dat neerkomt op een verlaging, een gunstige ontwikkeling voor de weidevogels? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 1:
Nee, de verandering van het peil heeft geen effecten op weidevogels. In 2015 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een watervergunning voor het wijzigen van het waterpeil in het oostelijk deel van de Markerpolder verleend. In deze watervergunning is een natuurtoets opgenomen. Na het verlenen van deze watervergunning heeft de provincie aangegeven de omvang van het gebied met verlaagd peil liever kleiner te zien. Na overleg heeft de aanvrager van de vergunning besloten een deel van de peilverlaging niet uit te voeren. Hiermee is aan de doelstellingen van de provincie met betrekking tot de weidevogels voldaan. Deze wijzigingen zijn geformaliseerd in een wijzigingsbesluit (16 juni 2017).

Vraag 2:
Heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voorafgaand aan de waterpeilwijziging contact opgenomen met de provincie Noord-Holland? Zo ja, wat was dan uw advies? De provincie is immers de verantwoordelijke overheid voor natuur en dus voor het voortbestaan van de weidevogels? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 2:
Ja, het Hoogheemraadschap heeft het rapport "Effecten van peilbesluiten Laag Holland op natuur" van 14 juni 2013 afgestemd met de provincie. Bij watervergunningen in polders als Markenbinnen wordt de lijn van dit rapport gevolgd. Om verregaande bodemdaling en achteruitgang van weidevogelleefgebieden tegen te gaan heeft het Hoogheemraadschap beleidsregels (beleidsregels peilafwijkingen 2009) opgesteld. Dit betekent dat HHNK nieuwe peilafwijkingen slechts toestaat bij een maximale drooglegging van 40 cm (Startnotitie Markerpolder). Na het verlenen van de watervergunning heeft de provincie aangegeven het gebied met peilafwijking graag kleiner te zien (zie ook antwoord 1).

Vraag 3:
Wat vindt u van het feit dat de belangen van agrariërs klaarblijkelijk zwaarder hebben gewogen bij de totstandkoming van het lage waterpeil in dit gebied dan de belangen van de bewoners? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 3:
Hiervan is geen sprake. De initiatiefnemer (in dit geval een agrariër) heeft een aanvraag ingediend voor een watervergunning in bij het Hoogheemraadschap die de aanvraag heeft getoetst aan het beleid en de belangen heeft afgewogen. Het Hoogheemraadschap heeft geconstateerd dat de belangen van de bewoners niet in het geding zijn. Het peil ter hoogte van de kom is al jaren geautomatiseerd en stabiel en vormt geen bedreiging voor de funderingen van de woningen.

Vraag 4:
Bent u bereid om de mogelijkheid van het geven van een aanwijzing op het betreffende peilbesluit aan te wenden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4:
Nee, het betreft hier geen peilbesluit maar een peilverlaging waarvoor een watervergunning door het Hoogheemraadschap wordt verleend.

Vraag 5:
Volgens de bewoners van Markenbinnen en de gemeente Alkmaar zijn er in de Dopsloot dammen zonder vergunningen aangelegd. Hierdoor wordt de doorvaart in de Dopsloot belemmerd, maar staat ook het feitelijke waterpeil op enkele plaatsen lager dan in het peilbesluit is voorgeschreven. Kunt u ons meedelen of u ook van mening bent dat de aangelegde dammen in elk geval tot 16 augustus 2017 illegaal waren? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 5:
De provincie heeft hier geen mening over, zij is ook geen bevoegd gezag.

Vraag 6:
Op 16 augustus 2017 werd door de gemeente Alkmaar een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een dam bij Dorpsstraat 65 in Markenbinnen. Bent u met ons van mening dat door het verstrekken van deze omgevingsvergunning een illegale situatie gelegaliseerd wordt? Zo ja, wat is hiervan de reden? Zo nee, om welke dam gaat het in dit geval? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 6:
De provincie heeft hier geen mening over, zij is ook geen bevoegd gezag.

Vraag 7:
Heeft er, nu een omgevingsvergunning voor het veranderen van een dam is afgegeven, daaraan voorafgaand een natuurtoets plaatsgevonden? Als dat het geval is, kunt u ons deze dan zenden?

Antwoord 7:
Nee, bij de verlening van de watervergunning in 2015 heeft HHNK een natuurtoets uitgevoerd. De gemeente Alkmaar heeft achteraf, in 2017, voor de verlening van de omgevingsvergunning (aanlegvergunning) advies gevraagd aan de RUD. De RUD constateert dat de natuurtoets uit de watervergunning slechts betrekking had op de effecten op natuur als gevolg van de peilwijziging en niet op de effecten als gevolg van de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg. Gezien de afstand tot het Natura2000 gebied en de beperkte ingreep is de RUD van mening dat de aanleg geen negatieve invloed heeft gehad.

Vraag 8:
De grens tussen de Markerpolder en de Starnmeer vormt een gedeelte van de Stelling van Amsterdam. In de noordwesthoek van de Markerpolder ligt het Fort bij Markenbinnen. De provincie Noord-Holland is als site-holder verantwoordelijk voor het behoud van het werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Kunt u bevestigen dat alle activiteiten op het gebied van infra binnen 100 meter aan weerszijden van de hoofdverdedigingslijn en binnen 1.000 meter rondom een fort of batterij toestemming van u, de provincie Noord-Holland, vereisen?

Antwoord 8:
Nee, niet alle activiteiten in de genoemde zone vereisen toestemming van de provincie. In de provinciale ruimtelijke verordening (PRV) is een kaart opgenomen met daarop het gebied van de Stelling van Amsterdam. Voor dit gebied gelden de regels zoals opgenomen in de artikelen 20-22. Deze regels bepalen wat een gemeente wel en niet mag opnemen in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor dit gebied. In artikel 22 is een verbod opgenomen voor grootschalige infrastructuurprojecten (lid 2) en voorwaarden waaronder hiervan kan worden afgeweken (lid 4). De provincie verleent geen toestemming, maar beoordeelt wel omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen aan de hand van de PRV.

Vraag 9:
Kunt u ons meedelen of in het geval van het verlenen van vergunningen voor dammen door de gemeente Alkmaar of peilverlagingen door het HHNK, met betrekking tot uw verantwoordelijkheid voor de Stelling van Amsterdam, contact met u is opgenomen teneinde de vergunningen ook te kunnen verlenen?

Antwoord 9:
Nee. Vergunningen voor dammen of vergunningen voor peilverlagingen worden niet aan de provincie voorgelegd. Een watervergunning kan wel bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) terecht komen als het om de toetsing van Natura 2000 gaat.

Vraag 10:
Het agrarische bedrijf aan de Dorpsstraat 65 in Markenbinnen heeft de agrarische activiteiten verplaatst naar de Laanweg 9 in Zuidschermer. Het land dat behoort bij Dorpsstraat 65, Markenbinnen ligt al in weidevogelleefgebied. Ziet u mogelijkheden om de grond van dit bedrijf toe te voegen aan het NNN? Graag uw toelichting.

Antwoord 10:
Nee, de provincie ziet geen mogelijkheid om de grond van dit bedrijf toe te voegen aan het NNN. Hiervoor dient de eigenaar namelijk toestemming te verlenen. Verder kan zo’n wijziging alleen plaatsvinden als de hele omgeving (LTO, Natuur en andere belanghebbenden) betrokken wordt in een gebiedsproces.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer