Vlees­con­sumptie en Klimaat­beleid


Indiendatum: sep. 2008

Vragen over de vleesconsumptie en klimaatbeleid van de heren P. van Poelgeest (Partij voor de Dieren) en R.E. van Oeveren (Partij voor de Dieren).

Inleiding:

In de week van 15-19 september organiseert de directe B&U ‘De Klimaatweek’. De ambtelijke organisatie kan in deze week inspiratie en kennis op doen middels een bezoek aan diverse lezingen over beïnvloeding van het klimaat. In deze week is echter geen aandacht voor de invloed van het consumptiepatroon op het klimaat. Ook in het klimaatbeleid van de provincie mist de Partij voor de Dieren de aandacht voor de mogelijkheden die een verandering van een consumptiepatroon met zich mee kan brengen. Dit is een ernstige omissie gezien het grote invloed van de veeteelt op de uitstoot van broeikasgassen. Volgens de wereldvoedselorganisatie is deze bedrijfstak wereldwijd verantwoordelijk voor het gebruik van 80% van het landbouwareaal en 18% van de uitstoot van broeikasgassen.
Een week voor het begin van De Klimaatweek publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving het rapport ‘Vleesconsumptie en Klimaatbeleid’. Hierin wordt het effect van diverse veranderingen in consumptiepatronen doorgerekend op hun effect op het klimaat ten opzichte van de referentiesituatie (geen klimaatbeleid), de kosten van het klimaatbeleid noodzakelijk om de Europese doelstelling te behalen van maximaal 2 graden temperatuurverhoging en op de biodiversiteit. Het planbureau schrijft onder andere dat

…zelfs een wat beperkter scenario (van consumptieverandering) al significante effecten heeft op zowel klimaatverandering als de kosten van klimaatbeleid. …

Naast directe reducties van CH4 en N2O, leidt de vermindering van vleesconsumptie ook tot een forse afname van het areaal landbouwgrond. Hierdoor kan land beschikbaar komen voor andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld bio-energie of natuur. De keuze voor één van deze twee toepassingen heeft weer trade-offs naar biodiversiteit en kosten van het klimaatbeleid.

Bij een volledige transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten komen 2700 miljoen hectare grasland vrij en 100 miljoen hectare akkerland. In de verschillende scenario’s kan een vijfde tot een derde van het verwachte verlies aan biodiversiteit in 2050 worden vermeden. De kosten van het klimaatbeleid om de Europese doelstelling van de 450 ppm CO2 eq. te halen zouden 50% lager uitvallen. Uiteindelijk concludeert het planbureau voorzichtig dat

de voordelen van een verandering in het dieet voor klimaat belangrijk genoeg zijn om dit onderwerp op de politieke agenda te zetten en mogelijkheden voor dieettransities verder te verkennen.”

Vragen:

1. Waarom is er in De Klimaatweek geen aandacht voor consumptiepatronen en de bijdrage van de bio-industrie op de klimaatproblematiek? Was het vertonen van de film Meat the Truth van de Nicolaas G. Piersonstichting geen goede aanvulling geweest van het programma?

2. Is Gedeputeerde Staten van plan om de uitkomsten van dit belangwekkende onderzoek om te zetten in concreet beleid? Zo ja, hoe? Zo neen, waarom niet?

Gedeputeerde Peter Visser gaf in de Statenvergadering van 17 december 2007 aan dat hij zich niet kon vinden in de meningen, constateringen en overwegingen over de vleesproductie als beschreven in Motie11-1 van de Partij voor de Dieren en de Socialistische Partij.

3. Kunnen Gedeputeerde Staten gemotiveerd aangeven welke van deze zinnen niet op instemming kunnen rekenen? Of is er met de publicatie van dit rapport sprake van voortschrijdend inzicht en kunnen Gedeputeerde Staten zich nu wel verenigen met de opvattingen van reeds genoemde partijen (zie bijlage)?

Bijlage (constateringen, overwegingen en meningen van motie 11-1):
constaterende dat:
- de klimaatverandering een ernstige bedreiging vormt voor mens en dier;
- klimaatverandering in elk geval voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door belasting van het milieu;
- vlees het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket is.
overwegende dat:
- de veehouderij verantwoordelijk is voor 18% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen;
van mening dat:
- voor het bereiken van de klimaatdoelstelling op het gebied van particuliere huishoudens (3,2 megaton CO2-vermindering per jaar) één dag per week zonder vleesconsumptie volstaat;
- voorlichting nodig is om het klimaatbewustzijn van de consument verder te stimuleren;

Indiendatum: sep. 2008
Antwoorddatum: 15 okt. 2008

1. De Klimaatweek was een inspiratieweek voor medewerkers van provincie Noord-Holland. Tevens was de klimaatweek het startsein van het op te starten project ‘klimaatneutrale organisatie’. De insteek van de week was dus organisatiegericht. Er werd aandacht besteed aan lopende initiatieven en projecten binnen de organisatie die bijdragen aan de doelstelling van de organisatie om klimaatneutraal te worden. Daarnaast werd aandacht besteed aan waar nog kansen liggen voor de organisatie. Gedrag van onze medewerkers belichten of hen vermanend toespreken was geen specifiek doel van de Klimaatweek. Wij hebben besloten de film ‘Meat the truth’ daarom niet tijdens de Klimaatweek te vertonen.

2. Nee, wij zijn vooralsnog niet van plan dit onderzoek om te zetten in concreet beleid. Het beïnvloeden van consumptiepatronen is geen onderwerp dat binnen ons klimaatbeleid prioriteit heeft. De prioriteiten van ons klimaatbeleid liggen bij het klimaatneutraal krijgen van de eigen provinciale organisatie, meer klimaatbewust werken en het vergroten van de aandacht voor klimaat in de verschillende uitvoeringsprojecten en in beleid. Daarnaast zien wij een rol voor de provincie in het samenwerken met en ondersteunen van gemeenten die met klimaatbeleid bezig zijn.

3. GS hebben geïnteresseerd kennis genomen van de resultaten van het onderzoek van het Planbureau. Wij willen de genoemde constateringen, overwegingen en meningen van motie 11-1 niet in twijfel trekken. Hoewel wij de motie sympathiek vinden, achten wij de eenzijdige focus op vleesconsumptie te beperkt. Daarnaast past een dergelijke voorlichtingscampagne niet in ons huidig geformuleerde klimaatbeleid (zie ons antwoord op vraag 2).

Interessant voor jou

Stalbranden

Lees verder

Megastal voor Koeien

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer