Vervolg­vragen over Vermeend Illegaal bouwen van vakan­tie­huizen in Groote Keeten - Callantsoog


Inleiding

De provincie heeft op 17 november 2015 antwoord gegeven op de schriftelijke vragen rond de
uitbreiding van de camping Callassande in Groote Keeten - Callantsoog. De provincie heeft
destijds goedkeuring gegeven voor deze uitbreiding. In het bestemmingsplan staat de
uitbreiding omschreven als: ‘extra kampeermiddelen’, waaronder werd verstaan: tenten,
caravans en kampeermiddelen op vaste staanplaatsen (zie blz. 9 van het bestemmingsplan).
Volgens de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) gaat het om stacaravans. De maximaal
toegestane bouwhoogte in het bestemmingsplan is 3,5 meter. Nu worden er villa’s gebouwd
van 5,5 meter hoog. Naar aanleiding van de antwoorden hebben we de volgende vervolgvragen.

Vragen

1. Uit antwoorden op vragen van een raadslid van de gemeente Schagen blijkt dat er
overduidelijk sprake is van afwijking van het bestemmingsplan. Er wordt 2 meter te
hoog gebouwd (zie bijgevoegde mail van 22 juni 2015). Eerder stelde de provincie vast
dat deze overschrijding niet had plaatsgevonden. Blijft u nog steeds bij uw eerdere
antwoord dat de toegestane hoogte niet is overschreden?

2. Uit een mailwisseling tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen van
23 maart 2015 (bijgevoegd) is te lezen dat het lijkt dat de provincie instemt met een
hogere bouwhoogte, omdat het slechts over 0,5 meter hoger gaat dan in het
bestemmingsplan is toegestaan. Het gaat echter om 2 meter hoger blijkt uit de mail van
22 juni. Waarom heeft de provincie niet actief gehandhaafd? Bent u voornemens dit
alsnog te doen. Zo nee, waarom niet?

3. Uit de mail van 9 januari blijkt dat de gemeente Schagen op de hoogte is van het feit dat
u ‘meekijkt’ in dit proces. Aan de ARO is voorgelegd dat de uitbreiding stacaravans
betreft. Mede op grond van deze informatie heeft u ontheffing verleend van het verbod
op verstedelijking in het landelijk gebied voor deze uitbreiding, artikel 14 PRV. Het blijkt
nu te gaan om villa’s van 5,5 meter hoogte. Waarom is de ontheffing niet ingetrokken?
Bent u voornemens dit alsnog te doen? Zo nee, waarom niet?

4. U geeft aan dat door het verlenen van deze ontheffing en het vaststellen van het
bestemmingsplan het gebied van de uitbreiding van de camping ‘bestaand bebouwd
gebied’ (BBG) is geworden. En dat daardoor geen toestemming van de provincie meer
nodig is voor aanpassingen of verdere bebouwing. Geldt dit voor alle ontheffingen ex.
artikel 14 PRV? Zo ja, hoe is dat onderbouwd, zo nee, waarom in dit geval dan wel?

5. Wat is er verder aan overleg geweest tussen de provincie en de gemeente Schagen in dit
dossier?

Bijlagen brieven
• 9 januari 2015 Provincie kijkt met belangstelling (bijlage 1)
• 22 juni 2015 550 ipv 350 (bijlage 2)
• 23 maart 2015 Overlegreactie provincie- Callassande (bijlage 3)

Antwoorddatum: 20 jan. 2016

1. Wij hebben niet geantwoord dat er geen overschrijding is van de in het bestemmingsplan toegelaten bouwhoogte. Wij hebben wel geconstateerd dat de omgevingsvergunning die betrekking heeft op de verhoging van de bouwhoogte, niet in strijd is met het provinciaal beleid.

2. Nee. Op 27 november 2012 is het bestemmingsplan " Uitbreiding camping Callassande te Groote Keeten” door de raad van de gemeente Schagen vastgesteld, nadat wij hiervoor een ontheffing op grond van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie hadden verleend. Op basis van de bouwregels van dit bestemmingsplan uit 2012 mogen er chalets worden gebouwd met een bouwhoogte van 3,5 meter. Vanaf 1 november 2014 is volgens art. 3 lid 2 2016 9 3 Bijlage II Bor (=besluit omgevingsrecht) geen omgevingsvergunning meer nodig voor chalets met een bouwhoogte van maximaal 5 meter. In het kader van de uitbreiding van Duynpark Callassande zijn op deze basis 63 van de 96 chalets met een bouwhoogte van minder dan 5 meter vergunningsvrij gerealiseerd. Omdat de overige 33 chalets een bouwhoogte van 5,5 meter kregen, was vanwege deze overschrijding van 0,5 meter ten opzichte van de regels van het Bor, wél een nieuwe omgevingsvergunning nodig. B&W hebben deze omgevingsvergunning op 15 juli 2015 verleend. Omdat de uitbreiding van de camping en de bouw van de chalets reeds was opgenomen in genoemd bestemmingsplan, geldt dit terrein volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening als BBG ( ‘bestaand bebouwd gebied’). Nieuwe bebouwing binnen BBG geldt volgens de PRV niet als nieuwe verstedelijking. Wij zien daarom geen reden om handhavend op te treden.

3. Ten tijde van de ARO vergadering in 2011 was sprake van ‘stacaravans met een permanente jaarrondvergunning’. In planologisch-juridische zin is een permanent aanwezige stacaravan hetzelfde als een chalet, namelijk een ‘gebouw’. Ook voor wat betreft de ruimtelijke kwaliteit is er geen verschil tussen permanent aanwezige stacaravans of chalets. Er was daarom voor ons geen reden om de ontheffing in te trekken.

4. Ja. Door het verlenen van een ontheffing ex art 14 PRVS voor een bestemmingsplan worden de bestemmingen waarvoor die ontheffing is verleend beschouwd als BBG (bestaand bebouwd gebied). Dit geldt inderdaad voor álle bestemmingsplannen die vastgesteld zijn op basis van deze ontheffingen. Dit volgt uit de definitie van bestaand bebouwd gebied in de PRV.

5. 2016 9 4 Er is verder geen overleg geweest over de door B&W van Schagen verleende omgevingsvergunning voor de bouw van de chalets.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer