Vernie­tigen van de ontheffing om te jagen in het donkerInleiding

De Raad van State (RvS) heeft op 4 december 2013 in hoger beroep de ontheffing van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan de FBE Noord-Holland om ’s nachts op vossen te jagen vernietigd voor zover de Rechtbank Haarlem dat op 30 november 2010 nog niet had gedaan.

De ontheffing van de provincie is op meerdere punten in strijd met de “Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming” (hierna: de Benelux-overeenkomst). De Benelux-overeenkomst kent een absoluut verbod van jacht in de nacht (periode na eerste uur na zonsondergang tot het laatste uur voor zonsopgang). Gelet hierop mocht de provincie dan ook geen ontheffing verlenen voor de nacht. Wat betreft het eerste uur na zonsondergang en het laatste uur voor zonsopgang heeft de provincie onvoldoende gemotiveerd waarom ontheffing voor het hele jaar is gegeven en in de hele provincie noodzakelijk zou zijn. Daarbij is kunstlicht geen ‘middel’ dat in de Benelux-overeenkomst is toegestaan bij de jacht. Hier had dus eveneens geen ontheffing van mogen worden gegeven.

Vragen

1. Deelt u de mening dat deze uitspraak een bevestiging vormt voor het absolute verbod op de jacht in nachtelijke uren en het gebruik van kunstlicht en restlichtversterkers tijdens jacht en andere vormen van afschot? Zo nee, waarom niet? Zo ja, onder welke voorwaarden is nachtjagen met kunstlicht wel toegestaan?

2. Hoeveel ontheffingen voor het jagen met kunstlicht op vossen of andere dieren zijn er door uw college gegeven en bent u bereid deze onmiddellijk in te trekken?

3. Op welke wijze gaat u waarborgen dat er geen ontheffingen of aanwijzingen meer worden afgegeven die in strijd zijn met de Benelux-Overeenkomst, of enig ander (inter-) nationaal recht?

4. Wat vindt u van het oordeel van de Raad van State dat uw college onvoldoende heeft gemotiveerd dat er een noodzaak is om ’s nachts op vossen te jagen, en in de hele provincie noodzakelijk zou zijn?

5. Kunt u een overzicht geven van de ontheffingen en aanwijzingen sinds het goedkeuren van het huidige faunabeheerplan die geen stand hebben gehouden en hoe verklaart u dit aantal?

6. Is dit voor u een reden om terughoudender te gaan worden met het verlenen van ontheffingen en aanwijzingen? Zo nee, waarom niet?

7. Hoe heeft u de uitspraak van de Raad van State bekend gemaakt aan alle eventuele betrokkenen/uitvoerders?

Antwoorddatum: 21 jan. 2014

1. Nee. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State heeft de Staatssecretaris op 6 december 2013 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over dit onderwerp. Hierin wordt uitgelegd dat de gevolgen van het op deze manier uitleggen van de Benelux-overeenkomst als niet wenselijk wordt gezien en dat er actie is ondernomen om de Flora- en faunawet zoals deze in Nederland van kracht is leidend te laten zijn.

"De beperkingen die de Benelux-overeenkomst aan de uitoefening van beheer en schadebestrijding oplegt, zijn mijns inziens ook niet nodig." (Uit de brief van de Staatssecretaris, bijlage 1).

2. Geen. Wel beschikt de Luchthaven Schiphol over een ontheffing voor het gebruik van de lichtbak ter bescherming van het luchtverkeer. Gezien ons antwoord op vraag 1 zijn we niet van plan deze ontheffing in te trekken.

3. Wij handelen in lijn met de wettelijke bepalingen zoals neergelegd in de Flora- en faunawet en de aanverwante regelgeving.

De Flora- en faunawet staat toe om de lichtbak te ontheffen indien het de bestrijding van vossen betreft. Jurisprudentie heeft hier nieuw licht op geworpen. Wij conformeren ons aan de resultaten van de acties die de Staatssecretaris momenteel op dit vlak onderneemt.

4. Ten tijde van het verlenen van de ontheffing hebben we met de toen beschikbare gegevens en jurisprudentie de ingediende aanvraag beoordeeld. We hebben toen geoordeeld de ontheffing te kunnen verlenen. De Haarlemse bestuursrechter heeft (de motivering van) die ontheffing in stand gelaten. De uitspraak van de Raad van State dwingt ons die motivering te herzien. Dat zullen wij doen indien een ontheffingsaanvraag inzake de bestrijding van vossen aan ons wordt voorgelegd.

5. Ontheffingen:
• Flora- en faunawet besluit 59 (2009) Nijlgans;
• Flora- en faunawet besluit 50 (2009) Knobbelzwaan;
• Flora- en faunawet besluit 43 (2009) Damhert;
• Flora- en faunawet besluit 1 (2010) Vos.
Dit aantal is te verklaren door de veelomvattende en gecompliceerde wet- en regelgeving die op deze ontheffingen van toepassing is.

6. Nee. Wij zijn al uiterst terughoudend en zorgvuldig bij het honoreren van ontheffingsaanvragen.

7. Wij hebben direct de houder van de ontheffing (de Faunabeheereenheid Noord-Holland) van de uitspraak op de hoogte gesteld. De Faunabeheereenheid heeft vervolgens alle machtigingen ingetrokken en de belanghebbenden geïnformeerd.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer