Klappen Ganzen­ak­koord, Monde­linge Vragen


Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is heel blij dat het verschrikkelijke ganzenakkoord van tafel is. In een voorzichtige schatting becijferde de staatssecretaris dat 500.000 tot 750.000 ganzen volgens dit akkoord zouden moeten worden gedood: afgeknald met hagel, kogel of vergast.

1. Waarom heeft Gedeputeerde Staten de winterrust voor ganzen niet ingevoerd? Op deze wijze kiest GS toch de kant van de brekende LTO en worden de, in de woorden van LTO onderhandelaar De Koeijer, ‘radicale jagers die de boeren hebben opgestookt’ beloond?

2. Is Gedeputeerde Staten bereid om de koppeling in beleid van ganzen en smienten, zoals in het beleidskader ganzen en smienten, los te laten en deze historische vergissing ongedaan te maken? Smienten zijn geen ganzen, ze overwinteren hier vanuit Siberië, Finland en gaan na de winter weer terug naar het noorden, daarbij heeft Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor deze soort[1] en is het aantal al jarenlang constant en beïnvloedt afschot dat aantal niet en als ze actief zijn is het donker en mag er niet gejaagd worden.

3. Waarom heeft het college besloten om het faunabeheerplan voor ganzen te verlengen? Welke wijzigingen zijn aangebracht? Wist GS al meer van het toen nog aanstaande klappen van het akkoord? Waarom is gekozen voor de lengte van 6 maanden extra?

4. Is Gedeputeerde Staten bereid om geld dat vrijvalt nu het ganzenakkoord is gesneuveld te steken in diervriendelijke alternatieven? Zo nee, waarom niet? In het akkoord waren in de laatste wijziging nog extra middelen voor goudgerande vergoedingen voor boeren beschikbaar gesteld. Die middelen zijn nu vrij te besteden.

Antwoorddatum: 16 dec. 2013

Gedeputeerde BOND: Voorzitter, GS betreuren het dat het G7-akkoord is gestrand. Dan nu de vragen. De winterrust is een verbod op verjaging en ondersteunend afschot gedurende de hele winter, maar er is in de winter wel degelijk schade van grauwe gans op kwetsbaar gewas. Winterrust is een beperking die ons via het Faunafonds, waarvoor wij binnenkort zelf verantwoordelijk worden, geld gaat kosten. Populatiebeheer in de winter doen wij nu ook al niet 2880 en onze ontheffingen voor de winter zijn goed doordacht ten aanzien van hoe reëel de kans op schade is door de diverse soorten ganzen. Wij zien geen reden om dit te wijzigen. Nu het Ganzenakkoord van tafel is, zijn wij ook niet langer gebonden aan enige afspraak in dit akkoord. Het akkoord dient ook niet meer als kader voor ons beleid. Op dit moment vigeert het uitvoeringskader Ganzen Noord-Holland uit 2009. Er zal op zeer korte termijn een nieuw beleidskader worden opgesteld, op basis waarvan de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland het reeds gestarte Faunabeheerplan Ganzen Noord-Holland kan afmaken. De vraag om winterrust in te stellen, nemen wij hierin mee. Het nieuwe beleidskader zal, nadat diverse partijen hierover advies hebben kunnen geven, naar verwachting begin maart 2014 door het college kunnen worden vastgesteld. In antwoord op vraag 2 of wij bereid zijn om in het beleid de koppeling tussen ganzen en smienten los te laten kan ik u zeggen dat het op te stellen beleidskader Ganzen geen betrekking zal hebben op smienten. Dan vraag 3. Wij waren uiteraard niet op de hoogte van het feit dat het onderhandelingsakkoord zou klappen, want dan hadden wij ruim een jaar voor niks aan die onderhandelingstafel gezeten en daar hou ik niet zo van. Als het gaat om de FBE en de vraag om de verlenging van het vigerende Faunabeheerplan 2009-2013, dan heeft het college op 26 november jl. een besluit over dit verzoek genomen. PS hebben een afschrift van de brief aan de FBE ontvangen. Hierin staat de onderbouwing van dit besluit en staat vermeld welke wijzigingen zijn aangebracht. Er is gekozen voor een verlenging van zes maanden, omdat een langere verlenging juridisch lastig te onderbouwen is. Het Faunabeheerplan vraagt immers een degelijke onderbouwing met actuele cijfers. Dat zijn de redenen. Dan het geld. Er valt geen geld vrij nu het Ganzenakkoord van tafel is. Weliswaar lijkt het aannemelijk dat een aantal plusregelingen voor de agrarische sector zal vervallen, met name de 130% schadevergoeding in de rustgebieden. Daartegenover staat dat de ganzenpopulatie nog niet snel zal dalen, omdat CO2 nog niet beschikbaar is en ook niet op korte termijn beschikbaar lijkt te komen. Onze eerste inschattingen zijn dat wij aan PS juist extra geld zullen moeten vragen bij de behandeling van de kaderbrief. Bij de uitwerking van het Ganzenakkoord is in samenwerking met de Dierenbescherming wel degelijk gekeken welke diervriendelijke methoden voor verjaging van ganzen bestaan, zoals het telen van Olifantsgras in de buurt van Schiphol. Indien mogelijk, breiden wij dat soort pilots uit. Laat helder zijn dat wij alle middelen die zijn toegestaan en die ons ter beschikking staan, zullen moeten inzetten om de uiteindelijke doelstelling van de G7 – want die blijft wat mij betreft zeker voor Noord-Holland overeind, het niveau van 2005 – wel te blijven behalen. De schade loopt gigantisch op. Vorig jaar zaten wij op 3,5 miljoen euro, dit jaar en het jaar is nog niet afgelopen, op 4,7 miljoen euro alleen voor Noord-Holland. Dus er moet echt wel iets gebeuren en daar zullen wij zoveel mogelijk partijen bij betrekken, want wij kunnen het niet alleen, maar wij kunnen niet heel Noord-Holland vol gaan zetten met Olifantsgras, laat dat helder zijn. Wij zullen echt naar het hele palet moeten kijken, met heel veel partijen. Het voordeel dat ik wel wil noemen en dat hebben wij ook genoemd in de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66, is dat wij er wel over gaan en wij kunnen ons eigen beleid maken. Wij hebben afgesproken dat wij met een aantal provincies die dezelfde problemen hebben, gaan onderzoeken of wij op onderdelen ervoor kunnen zorgen dat er landelijk beleid komt, zodat er niet hele grote verschillen tussen de verschillende provincies ontstaan.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer