Uitla­tingen project­leider Huis van Hilde over Landal DuynParc Castricum


Indiendatum: apr. 2015

Vragen van de leden A.E. van Liere MA, MSc. (Partij voor de Dieren), drs. L. van Raan (Partij voor de Dieren) en J. M. Bruggeman (SP) over uitlatingen projectleider Huis van Hilde over DuynParc Castricum

Inleiding

Volgens het Nieuwsblad Kennemerland van 1 april ’15 met als titel '’Huis van Hilde' positief over Landal DuynParc’[1] zou de projectleider van het ‘Huis van Hilde’, die tevens ambtenaar is van de provincie, de uitspraak hebben gedaan positief te staan tegenover het plan voor een Landalpark in De Zanderij in Castricum. Dit gebied is zowel een Natura 2000 gebied als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en wordt beheerd door PWN.

Vragen

1. Deelt u de mening dat er geen redenen zijn waarom ‘er via onderhandelingen en eventueel bijstellen van de plannen geen park op de Zanderij zou kunnen komen’? Zo ja, hoe kunnen onderhandelingen en bijstellen van plannen voorkomen dat Europees beschermde en kwetsbare natuur door de bouw van vakantiehuisjes worden aangetast?
2. Hoe rijmt u de uitspraak met uw eerdere stellingname dat het gebied bijzondere natuur- en landschapswaarden heeft, het lastig zal zijn om deze waarden te compenseren en het bouwen van recreatiewoningen geen ingreep is die automatisch als groot openbaar belang wordt gezien[2]?
3. Hoe rijmt u de uitspraak met uw eerdere stellingname: ‘Op basis van de informatie die nu bij ons bekend is, zien wij weinig mogelijkheden voor het park vanwege bezwaren vanuit ruimte en natuur’[3]?
4. Wat vindt u van de uitlating dat landschappelijke inpassing zoals bij het ‘Huis van Hilde’ is gebeurd ook toepasbaar zou zijn bij de vakantiewoningen?
5. Borgt een goede landschappelijke inpassing volgens u aantasting van de EHS of de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied? Zo ja, hoe dan? Zo nee, deelt u de mening dat de inpassing van het Huis van Hilde weinig tot niets zegt over de toelaatbaarheid van Landal Duynparc?
6. Deelt u de mening dat dit artikel de indruk wekt dat de provincie positief tegenover het plan voor het Landal DuynParc staat? Zo ja, hoe gaat u dit rechtzetten? Zo nee, waarom niet?

[1] Persoverzicht PNH 1-4-2015 en http://www.dichtbij.nl/noord-kennemerland/regio/artikel/3959631/huis-van-hilde-positief-over-landal-duynparc.aspx

[2] Antwoorden op statenvragen PvdD, 22-4-2014, http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb/default.aspx?Module=SV

[3] Antwoorden op statenvragen SP 27-5-2014 http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb/download.aspx?Type=X&ID=6936d0aa-721c-4991-92a2-8c9bfb1267c7

Indiendatum: apr. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

1. De uitlatingen waaraan het krantenartikel refereert zijn gedaan op een bijeenkomst voor de Ondernemersvereniging, in het bijzijn van de wethouder. Op de agenda stond een rondleiding door het Huis van Hilde. Het plan voor het Landal-park was deze avond in principe geen onderwerp van gesprek. In de kop van het door u aangehaalde artikel wordt de suggestie gewekt dat de Provincie ambtelijk een mogelijk positief standpunt voorziet. Dit is een onterechte conclusie. De betreffende ambtenaar heeft in een feitelijke stand van zaken aangegeven dat, indien er een verzoek vanuit de gemeente bij de Provincie binnen zou komen, het initiatief in de volle breedte door de provincie zal worden beoordeeld (zie ook de beantwoording van statenvragen 40 in
2014).

2. Zoals aangegeven bij antwoord 1 is er geen uitspraak gedaan die afwijkt van het GS-standpunt.

3. Zie antwoord 2. Zoals aangegeven bij statenvragen 40 (2014) hebben wij in een oriënterend gesprek met initiatiefnemers en de gemeente over de provinciale regels gesproken en gewezen op de beperkingen die aan de bouw van recreatiewoningen op deze locatie gebonden zijn.

4. Zie antwoord 1.

5. De borging van Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 gaat verder dan een goede landschappelijke inpassing. Plannen zoals het onderhavige worden door de Provincie altijd op alle beleidsterreinen, waaronder natuur, getoetst.

6. Die indruk wordt door het artikel inderdaad gewekt. Ons standpunt is echter bij de gemeente Castricum bekend (zie antwoord 1 en 3) en wij zien geen redenen om dit standpunt voor de gemeente of in de pers opnieuw uiteen te zetten.

Interessant voor jou

Vragen over nieuwe megastallen Noord-Holland

Lees verder

Hengelen in de Koopmanspolder en wolhandkrabteelt in de Wieringermeer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer