Hengelen in de Koop­mans­polder en wolhand­krab­teelt in de Wierin­germeer


Indiendatum: apr. 2015

Inleiding

De Koopmanspolder, dat onder de EHS valt, biedt bijzondere mogelijkheden voor natuur, en fungeert onder andere als aantrekkelijk oord voor vele weidevogels en als paaigebied voor diverse vissoorten. Ook recreatieve mogelijkheden behoren echter tot de doelstellingen van dit project[1]. De betrokken adviseur van Rijkswaterstaat en bedenker van dit project, die tevens fervent sportvisser is[2], maakt zich hard voor de mogelijkheden voor de sportvisserij in de Koopmanspolder en andere achteroeverprojecten[3]. Leden van het CDA en D66 van de Gemeenteraad van Medemblik hebben zichzelf recentelijk bereid verklaard over dit onderwerp te brainstormen[4]. Hengelen is echter op dit moment terecht niet toegestaan in de Koopmanspolder[5].

Vragen

1. Bent u op de hoogte van de wens van de adviseur van Rijkswaterstaat om in de Koopmanspolder hengelen te faciliteren? Zo ja, hoe staat u tegenover de inherente verstoring die dit met zich mee zal brengen in dit bijzondere paaigebied?

Hengelen is een zeer wrede hobby, waarbij louter voor het vermaak van de mens dieren leed wordt berokkend[6]. Niet alleen loopt de bek van vissen ernstige schade op wanneer zij aan de haak worden geslagen, maar ook de ruwe behandeling door mensen en het gespartel om te ontsnappen resulteert in potentieel fataal letsel[7]. Eerder heeft GS al aangegeven dat ook zij erkent dat vissen pijn en stress kunnen ervaren[8].

2. Bent u bereid om de plannen voor hengelen in de Koopmanspolder, waarvan de visrechten in handen zijn van Rijkswaterstaat, en andere achteroeverprojecten tegen te houden? Zo ja, met welke middelen? Zo nee, waarom niet?

Op 23 juni 2014 stelde GS €130.000 beschikbaar voor het project ‘Achteroever Wieringermeer’, waarbij onderzoek zal worden gedaan naar de commerciële teelt van de Chinese Wolhandkrab in tulpenkassen. Onlangs bleek eenzelfde project dat net is afgerond een grote mislukking[9].

3. Deelt u de mening dat dit eerste project, waarin niet aan de natuurlijke behoeften van de dieren is voldaan, wat resulteerde in zodanig hoge stressniveaus dat de dieren stierven, veel dierenleed met zich mee heeft gebracht?

4. Waarop baseert GS het vertrouwen dat dit tweede project niet zal resulteren in massale sterfte van de dieren ten gevolge van de onnatuurlijke omstandigheden waarin ze worden gehouden?

5. Vindt het college, net als het CDA en D66 in hun verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen, dat dierenwelzijn belangrijk is? Zo ja, deelt u de mening dat de provincie dan in ieder geval moet stoppen met het subsidiëren van projecten die niet het welzijn maar juist het leed van dieren vergroten?

6. Bent u bereid in het vervolg af te zien van het verlenen van subsidie voor aquacultuurprojecten? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Groen/Groenprojecten/Koopmanspolder.htm

[2] http://www.sportvisserijmidwestnederland.nl/actueel/4725/andijkers-vangen-drie-meervallen.html

[3] Roel Doef en Remco van Ek in Visionair nr. 25, september 2012, pag. 17.

[4] http://www.medemblikactueel.nl/cda-en-d66-willen-brainstormen-over-mogelijkheden-sportvisserij-west-friesland/, 10 maart 2015.

[5] Sportvisserij MidWest Nederland, Het Visblad, mei 2013, pag. 34.

[6] Inmiddels is onomstotelijk vast komen te staan dat ook vissen pijn kunnen ervaren: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1691351/pdf/12816648.pdf

[7] http://www.vissenbescherming.nl/?page_id=725

[8] Vragen van het lid Peter van Poelgeest (Partij voor de Dieren) over het openen van een sportvisacademie door de Commissaris van de Koningin, d.d. 19-01-2009.

[9] http://www.visserijnieuws.nl/nieuws/8842-niet-gelukt-maar-veel-geleerd.html

Indiendatum: apr. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

1: Nee. De Koopmanspolder is onderdeel van het NNN en heeft als zodanig de functie natuur. Beperkt recreatief medegebruik is mogelijk in het deel van de polder dat als struinnatuur is aangemerkt en in een beperkte periode (van 15 juli tot 15 oktober). In de projectgroep die de thans lopende pilot begeleidt en waarin Rijkswaterstaat vertegenwoordigd is, heeft nooit een discussie plaats gevonden over het wel of niet toestaan van sportvisserij. Hengelen in de Koopmanspolder is daarom tot het eind van de pilot niet toegestaan.

2: De Koopmanspolder is eigendom van de provincie Noord-Holland. In het kader van het monitoringsplan van de lopende pilot Innovatief Waterbeheer is een ontheffing verleend aan Kennisinstituut Deltares voor (elektrisch) vissen in de Koopmanspolder. Er is geen sprake van uitgegeven visrechten in de Koopmanspolder. Voor andere achteroeverprojecten kunnen andere combinaties van functies aan de orde zijn, zoals (zilte) landbouw, natuur en recreatie. De afweging of sportvisserij in een bepaald gebied wel of niet toelaatbaar is, wordt zorgvuldig door de bevoegde betrokken partijen per gebied gemaakt.

3: Nee. Het artikel en het onderzoeksrapport geven onvoldoende aanknopingspunten om een dergelijke conclusie te trekken.

4: Bij de pilot Achteroevers Wieringermeer is geen sprake van commerciële teelt van Chinese Wolhandkrab in tulpenkassen. De pilot in het kader van het project Achteroevers is daarom niet vergelijkbaar met het genoemde eerste project. Er wordt een andere methodiek gevolgd waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op de natuurlijke leefomgeving van de Chinese Wolhandkrab. Zo vindt de pilot in bassins in de openlucht en met water uit het IJsselmeer plaats.

5: Ook wij zijn begaan met dierenwelzijn. Indien provinciale subsidieverstrekking aan de orde is, wordt hiertoe besloten op basis van meerdere overwegingen. Dierenwelzijn zal, als dit een rol speelt, eveneens deel uitmaken van die overwegingen.

6: Nee. Per project wordt een zorgvuldige afweging over subsidieverstrekking gemaakt.
Duurzame vormen van aquacultuur, zoals bijvoorbeeld mosselkweek in de Waddenzee, kunnen bijdragen aan provinciale natuurdoelen voor een duurzaam beheer van onder meer de mosselbanken en dragen bij aan de regionale economie en werkgelegenheid.

Interessant voor jou

Uitlatingen projectleider Huis van Hilde over Landal DuynParc Castricum

Lees verder

De aanleg van een drijvend zwembad in het Amsterdamse Bos, in De Poel (EHS)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer