De aanleg van een drijvend zwembad in het Amster­damse Bos, in De Poel (EHS)


Inleiding
In Het Parool van 28 april jl. is te lezen dat in het Amsterdamse Bos, in De Poel, een drijvend zwembad wordt aangelegd met daarbij horeca. De locatie waar het zwembad is gepland ligt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De gemeente Amstelveen beheert dit gedeelte van het Amsterdamse Bos. In een brief aan de Amstelveense gemeenteraad van 10 maart 2015 is te lezen: ‘Een kans doet zich voor nu Waternet de in 2010 voor de campagne Schoon Water ontwikkelde pontons BadBuiten tegen een sterk gereduceerde prijs beschikbaar heeft: vijf aaneengeschakelde pontons met drijvend zwembad, sanitaire voorzieningen, kleedhokjes, een overdekte bar met keuken en terras met zitjes en loungebanken.’ En: ‘Er moet in korte tijd veel gebeuren: de benodigde vergunningen, geringe aanpassingen aan de oever, afspraken met het Amsterdamse Bos en participatie met Wijkplatform, Groenraad en ondernemers.’

Vragen
1. Bent u bekend met dit bericht en deze plannen?
2. Deelt u onze mening dat deze plannen een ingreep in de EHS omvatten? Zo nee, waarom niet?
3. De ruimtelijke ingreep moet in ieder geval passen binnen de voorschriften van de PRV. Art. 19 bepaalt dat een ingreep niet is toegestaan als die de ‘wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied significant aantast’. Is naar uw mening voldoende aangetoond dat aan art. 19 wordt voldaan? Zo ja, kunt u aangeven waar precies dit duidelijk wordt gemaakt?
4. Is het u bekend dat de gemeente Amstelveen een subsidie gaat aanvragen bij de Provincie om dit zwembad mede mogelijk te maken?
5. Bent u het met ons eens dat een dergelijke subsidie beter kan worden besteed aan het schoonmaken van het water en dus deze subsidie niet verstrekt dient te worden voor een aantasting van de EHS?

Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Antwoord 1: Ja.

Antwoord 2: Op dit moment heeft de gemeente Amstelveen ons nog geen verzoek gedaan een gewijzigd bestemmingsplan te beoordelen. Uit ambtelijke contacten hebben we begrepen dat de gemeente momenteel de plannen laat toetsen op effecten in het kader van de Flora- en faunawet en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Wij kunnen derhalve nog geen antwoord geven op deze vraag.

Antwoord 3: Zie ons antwoord op vraag 2.

Antwoord 4: Er is nog geen officiële aanvraag ingediend. Wij kunnen derhalve nog geen antwoord geven op deze vraag. De gemeente Amstelveen heeft op 16 maart 2015 ambtelijk contact gezocht met medewerkers van de provincie Noord-Holland om te beoordelen of het plan subsidiabel is binnen de ‘Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013’.

Antwoord 5: Wanneer een subsidieaanvraag past binnen de criteria van de desbetreffende subsidieregeling, achten wij dit een zinvolle subsidie. Voor het overige verwijzen wij naar ons antwoord op vraag 4.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer