Uitbreiding kippen­fa­briek Groot­schermer


Onderwerp: vragen van de heer R.E. van Oeveren (PvdD)

Inleiding

In de gemeente Schermer wil een intensieve veehouderij uitbreiden vlakbij het verzuringsgevoelige gebied de Eilandspolder, waarop de strengste bescherming van de Natuurbeschermingswet van kracht is. Het bedrijf wil uitbreiden van 50.000 naar 135.000 kippen. De uitbreiding is volgens het bedrijf noodzakelijk om aan de Europese regelgeving te voldoen.

Vragen

1. Bent u met ons van mening dat het voldoen aan Europese regels een verantwoordelijkheid is van het bedrijf en dat dit de provincie noch de gemeente kan dwingen een om andere reden ongewenste uitbreiding toe te staan?

Gedeputeerde Staten heeft altijd betoogd dat er buiten de Wieringermeer voldoende ruimtelijke argumenten zijn om intensieve veehouderij tegen te gaan.
2. Welke ruimtelijke argumenten ziet GS op deze locatie buiten de overduidelijke ammoniak- en fijnstofuitstoot? Past een toename van de bedrijfsomvang tot bijna het drievoudige aantal kippen in het landelijk karakter van het gebied?

Omdat het aangevraagde bouwvlak 1.3 ha. is, is deze uitbreiding strijdig met artikel 21 lid 1 van de huidige ruimtelijke verordening.
3. Is het correct dat onder de huidige verordening een eventuele ontheffingsaanvraag voor advies naar de commissie ROG moet worden gezonden?

4. Is deze uitbreiding strijdig met de concept-ruimtelijke verordening artikel 27 lid 2 die in PS behandeld zal worden op 17 mei?

De depositiewaarde van de vlakbij gelegen Eilandspolder is te hoog.
5. Bent u het met ons eens dat deze uitbreiding van 50.000 naar 135.000 kippen een negatief effect zal hebben op de depositie van ammoniak in de nevengelegen polder?
5a.Bent u het daarom met ons eens dat de Nb-vergunning niet gegeven kan worden?

6. Bent u bekend met het onderzoek van de provincie Noord-Brabant waaruit blijkt dat in de praktijk luchtwassers niet of nauwelijks aantoonbaar effect hebben?
6a.Wat doet u met dit gegeven?

Als deze uitbreiding doorgaat, dan zal meer milieuruimte door dit bedrijf worden ingenomen. Dat maakt de ruimte voor bestaande grondgebonden agrarische bedrijven in onder meer de Eilandspolder kleiner.
7. Bent u met ons van mening dat dit een ongewenst effect is?

Antwoorddatum: 4 mei 2010

1. ja

2.
Het pluimveehouderijbedrijf ligt aan de Grootschermerweg 2 in de gemeente Schermer.
Het bedrijf wil uitbreiden door twee nieuwe en grotere pluimveestallen bouwen.
Het landelijk gebied in de Schermer wordt in de Structuurvisie 2040 niet beschouwd als bestaand bebouwd gebied. De Schermer is gelegen in het gebied voor gecombineerde landbouw. In een dergelijk gebied is schaalvergroting niet of slechts gedeeltelijk mogelijk vanwege de cultuurhistorische en landschappelijke waarden.
Een aanvraag voor uitbreiding van een agrarisch bedrijf wordt getoetst aan de algemene eisen van ruimtelijke kwaliteit.

3 en 4.
Bij de vaststelling van de Provinciale Structuurvisie 2040 zijn twee amendementen aangenomen (nr. 3 en nr. 47) over vestiging en uitbreiding van intensieve veehouderijen en niet-grondgebonden agrarische bedrijven. Wij zullen nog nagaan wat de consequenties van deze amendementen zijn voor bestaande bedrijven en voor de tekst van de Verordening.
Wij zullen uw Staten zo spoedig mogelijk een voorstel voor aanvulling of aanpassing van de Provinciale Ruimtelijke Verordening aanbieden.

5. Nee
De uitbreiding van 50.000 naar 135.000 kippen zou vanuit de Natuurbeschermingswet 1998 aanvaardbaar worden geacht: Het vervangen van 2 van de huidige pluimveestallen door 2 nieuw te bouwen stallen met de toepassing van emissiearmere technieken (warmteheaters) zorgt ervoor dat de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Eilandspolder in de toekomstige situatie met minimaal 17% afneemt ten aanzien van de
huidige bestaande situatie.
De negatieve effecten van de stikstofdepositie (reductie stikstof) op de stikstofgevoelige habitattypen en overige instandhoudingsdoelstellingen op het Natura 2000-gebied Eilandspolder zullen in zijn geheel dus afnemen.

5a. Er is geen vergunning nodig:
Door de inwerkingtreding van de Crisis- en Herstelwet (31 maart 2010) is de Natuurbeschermingswet 1998 gewijzigd ten aanzien van de beoordeling van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Artikel 19 KD, lid 1 onder b bepaalt dat geen vergunningplicht geldt voor een activiteit die voor de referentiedatum (7 december 2004) is begonnen. Dit geldt ook voor bestaande gebruik dat na de referentiedatum in betekende mate is gewijzigd onder de voorwaarde dat in samenhang met voor die activiteit getroffen maatregelen, de stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied als gevolg voor die activiteit of dat gebruik per saldo niet toeneemt.

6 en 6a en 7:
Wij zijn op de hoogte gesteld van het door de provincie Noord-Brabant uitgevoerde onderzoek. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op de handhaving van luchtwasser systemen. Er is geconstateerd dat bij sommige bedrijven de luchtwassers niet juist waren geïnstalleerd of dat ze niet waren aangezet. De luchtwassers zouden op dat moment geen effect hebben als emissie reducerende maatregelen van stikstof en andere stoffen. Bij juist gebruik en installatie van de luchtwassers is er wel een aantoonbaar effect van vermindering van stikstofdepositie op de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven.
Dit geldt ook voor de toegepaste luchtwassersystemen vanuit het vleeskuikenbedrijf in de toekomstige situatie met 135.000 vleeskuikens. Door gebruik te maken van een groen-label stal systeem en de bijbehorende luchtwassersystemen en de juiste installatie en gebruik, zal een reductie van de stikstofdepositie binnen het Natura 2000-gebied Eilandspolder optreden.
In deze berekening zijn de nieuwste stalsystemen (groen- label stalsystemen) voor pluimveehouderijen meegenomen. Als deze uitbreiding doorgaat, dan zal niet meer milieuruimte door dit bedrijf worden ingenomen. Dat maakt de ruimte voor bestaande grondgebonden agrarische bedrijven in onder meer de Eilandspolder niet kleiner.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer