Staten­vragen beleids­in­for­matie Jeugdzorg


Indiendatum: dec. 2011

Inleiding
Op 18 november ontvingen de Staten het rapport ‘Beoordeling stand van zaken aanpak beleidsinformatie Jeugdzorg’ en de informatie van GS over haar besluiten van 8 november 2011 inzake het TWINH project beleidsinformatie en scenarioanalyse datawarehouse ter voorbereiding van de Commissievergadering ZCM op 1 december.
Het recent verschenen rapport van de Rekenkamer en de reactie van GS en de commissievergadering op 1 december zorgen dat GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie/SGP, de SP, de Ouderenpartij Noord-Holland en 50PLUS de volgende vragen hebben:

Vragen:
Proces Rekenkamer en besluitvorming
1. Hoe ziet GS de rol van PS en de commissie ZCM in het te nemen besluit over de scenario’s van het datawarehouse? Waarom heeft de commissie het rapport van Cap Gemini pas ontvangen nadat GS op 8 november het besluit om het datawarehouse voort te zetten heeft genomen?
2. Waarom heeft GS op 8 november de besluiten over TWINH gelden en scenarioanalyse datawarehouse genomen zonder PS te kennen en het rapport van de Rekenkamer af te wachten, terwijl in een eerdere brief aan de Rekenkamer een besluitvorming pas voor 28 november genoemd werd?
3. Klopt het dat de reden voor het 1 week later uitkomen van het rapport van de Rekenkamer er een is die buiten de Rekenkamer om is ontstaan, namelijk het terugtrekken van het programmaplan van het instellingenberaad door GS?
4. Waarom heeft GS de commissie ZCM niet ingelicht over de ontstane situatie en veranderde planning van de Rekenkamer en de haast tot een beslissing op 8 november toegelicht?
5. In hoeverre zijn de genomen beslissingen van GS op 8 november inzake de beleidsinformatie Jeugdzorg nog beïnvloedbaar door PS, aangezien er geen voordracht ligt waarop reactie van PS wordt gevraagd?
6. Waar staat de afspraak dat de Gedeputeerde het plan niet zou mogen kennen/beoordelen alvorens het naar de Rekenkamer gezonden zou worden?
7. Hoe kan GS een oordeel geven aan de Rekenkamer (aanbiedingsbrief GS laatste versie van programmaplan waarin staat dat dit vooralsnog ‘een goede basis heeft om op verder te gaan’) zonder dat de verantwoordelijk gedeputeerde een achterliggend programmaplan heeft gelezen? Wiens uiteindelijke oordeel is hierin doorslaggevend?
8. Hoe is dit oordeel te verklaren ten opzichte van de eindconclusie (toelichting GS op besluit op 8 november pagina 3) dat ‘het ambtelijk advies is het ingediende programmaplan van het instellingenberaad niet goed te keuren en niet ter besluitvorming door te sturen naar Provinciale Staten (wel ter informatie)’.
9. Vindt GS het zinnig/efficiënt om een plan waarop het ambtelijk advies luidt het niet goed te keuren (toelichting GS op besluiten 8 november pagina 3) naar de Rekenkamer te sturen?
10. In de commissievergadering is gedeputeerde gevraagd een reactie te geven op het nawoord van de Rekenkamer. Daar heeft gedeputeerde geen antwoord op gegeven. Kan de gedeputeerde alsnog haar reactie op geven?

Inzet TWINH gelden
11. Op 8 november heeft GS ook besloten om op een later moment te beslissen over de TWINH gelden voor beleidsinformatie Jeugdzorg omdat in die vergadering GS ook besloten heeft niet in te stemmen met het laatste programmaplan. Wanneer wil GS de beslissing nemen?
12. In de toelichting zegt GS dat dit TWINH geld “gezien ontwikkelingen in de Jeugdzorg en het gevoerde beleid ertoe hebben geleid dat inmiddels aan de in het toetsingskader gestelde eisen aan de beleidsinformatie kan worden voldaan binnen het reguliere vanuit de doeluitkering gefinancierde beleid”. Hoe ziet GS haar rol in dit het besluit over de TWINH gelden gezien de kaderstellende rol van PS en het PS besluit van 2009 over beschikbaar stellen van deze gelden voor het doel beleidsinformatie Jeugdzorg?
13. GS schrijft dat de wereld veranderd is en er een economische crisis is en dat we daarom de uitgave van de TWINH gelden aan beleidsinformatie uit de jeugdzorg moeten heroverwegen. Was volgens de gedeputeerde die economische crisis er in het voorjaar 2011 nog niet? Is het in dat opzicht een nuttige exercitie geweest om het Instellingenberaad met een plan te laten komen?
14. Op welke gronden heeft GS besloten 600 000 euro aan beleidsinformatie te besteden, te lezen in het persbericht van de provincie van 30 november? Welk plan ligt hierachter? Is dit geld uit de TWINH pot, m.a.w. ‘geld van PS’ zoals de gedeputeerde het benoemde in de commissievergadering van 1 december?
15. Kan GS verklaren waarom het instellingenberaad niet met een goed genoeg plan is gekomen en waarschijnlijk niet kan komen (zoals GS ook zelf aangeeft in toelichting op besluit 8 november pagina 3)? Welke factoren zouden verbeterd moeten worden om wel tot een goed plan te komen?

Datawarehouse en rapport Cap Gemini
16. Deelt GS de mening dat de conclusie van de gedeputeerde in de commissie ZCM van 7 juli dat de commissie heeft besloten dat “in de komende tijd een scenario met en een scenario zonder datawarehouse dienen te worden uitgewerkt” meerduidig kan worden opgevat? Betekent zonder datawarehouse volgens GS: een alternatieve vorm, een vergelijkbare vorm van andere aanbieder of in eigen huis of helemaal geen informatievoorziening?
17. Waarom heeft de commissie de vraagstelling van het onderzoek naar scenario’s datawarehouse niet van te voren kunnen inzien?
18. Vindt GS de vraagstelling van het onderzoek van Cap Gemini naar scenario’s voor het datawarehouse breed genoeg en het onderzoek nuttig, ook gezien de kritische kanttekeningen van de Rekenkamer wat betreft de toegevoegde waarde van een extern datawarehouse, de aanbeveling om met het Rijk afspraken te maken in IPO verband en rekening te houden met de transitie van de Jeugdzorg naar gemeenten?
19. Waarom zijn er in het Cap Gemini rapport enkel belanghebbenden geïnterviewd en geen externen/experts?
20. Vindt GS het onderzoek van Cap Gemini genoeg basis om het besluit om door te gaan met het datawarehouse eigenstandig te nemen gezien het feit dat een conclusie van het Cap Gemini luidt dat “het gevonden beeld over de verschillende informatiestromen en aspecten is zo divers dat niet op ondubbelzinnige wijze advies te geven is voor of tegen het gebruik van een extern datawarehouse”?
21. De rekenkamer geeft aan dat de provincie wel doorgaat met een extern datwarehouse om beleidsinformatie op te stellen terwijl de provincie nog steeds niet heeft bepaald aan welke informatie zij behoefte heeft. Klopt dat en zo ja wat is daar de reden van.
22. Daarnaast wat wil de provincie monitoren als het niet helder is welke informatie verzameld moet worden? Wat is het antwoord van gedeputeerde hierop?
23. De provincie heeft toetsingskaders gesteld voor het instellingenberaad t.a.v. de beleidsinformatie. De provincie heeft de instellingen gevraagd om bij het opstellen van het nieuwe plan het enige criterium uit het toetsingskader dat daar betrekking op had buiten beschouwing te laten aldus de Rekenkamer. Juist dat criterium is volgens de Rekenkamer belangrijk voor de informatiebehoefte van de Provincie.
Dit criterium luidt als volgt:
“Binnen de vigerende beleidsinformatieformats wordt nadrukkelijk prioriteit gegeven aan de gegevens welke nodig zijn om de stuurkracht van de Provincie op de jeugdzorg te vergroten Dit betekent dat zorgaanbieders in ieder geval beleids- en verantwoordingsinformatie op de volgende onderdelen kunnen leveren:
. PxQ bekostigingssysteem Kaiser
. Aantallen cliënten naar zorgvorm per instelling
. Aaantal verzilverde aanspraken per instelling
. Aantal gebruikers naar zorgvorm per instelling
Kan de provincie motiveren waarom zij dit besluit hebben genomen? Op welke manier denkt de provincie de voor haar nodige informatie te verkrijgen?
24. De commissie heeft op 1 december zeer veel twijfels uitgesproken over voortzetting van het datawarehouse. Ook waren er leden van de commissie die van gedachten willen wisselen over welke informatie er uit het datawarehouse kan/moet komen. Is gedeputeerde van plan dit onderwerp binnenkort te agenderen?
25. Wat is de visie van GS op wat er moet gebeuren met het intellectueel eigendom van het datawarehouse voor het deel dat buiten de escrow valt, dus in het geval dat de provincie over zou willen stappen naar een andere aanbieder? En hoe wil GS zorgen dat dit juridisch vastgelegd wordt?
26. In het rapport van Cap Gemini staat dat het datawarehouse een contract van 1 jaar betreft met een opzegtermijn van 3 maanden. In de commissie zei de gedeputeerde dat het contract te allen tijde opzegbaar is. Is dat na 1 januari het geval en geldt er dan geen enkele opzegtermijn?

Privacy
In mei 2011 concludeerde de Randstedelijke Rekenkamer dat Bureau Jeugdzorg en de instellingen voor Jeugd en Opvoedhulp in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens handelden. Het specifieke probleem mbt privacy dat de rekenkamer constateerde lijkt inmiddels verholpen.
Cap Gemini schrijft echter in haar ‘scenario analyse datawarehouse’ dat: “Kennis en ervaring van de onderzoekers op dit terrein in vergelijkbare projecten doen vermoeden dat de genomen maatregelen voor eisen aan de verantwoordelijke de toets van het CBP (College bescherming persoonsgegevens) niet zullen doorstaan.” Daarmee blijkt voor de tweede keer de bescherming van de privacy van cliënten niet zeker. Cap Gemini stelt “Om een voorbeeld te geven: Persoonsgegevens dienen versleuteld te worden, als zij worden opgenomen in een extern datawarehouse zodanig, dat de gegevens niet zijn te herleiden tot een persoon. .. Versleuteling van de gegevens is op dit moment geen onderdeel van de procedure tussen de leveranciers van informatie en de ADD Groep.”
Gedeputeerde Sweet meldde in de commissie ZCM van 1 december dat het systeem wel degelijk aan de wet voldeed, maar dat het Cap Gemini om een ander niveau van beveiliging ging. Navraag bij het CBP leert dat dit college niet vooraf toetst (in tegenstelling tot wat Cap Gemini suggereert) maar de wet handhaaft. Er bestaan geen meerdere niveaus waarop het CBP toetst, de wet bescherming persoonsgegevens is het enige kader.
27. Hoe is het mogelijk dat Gedeputeerde Staten tot twee keer toe moest constateren dat de privacy niet goed geborgd was?
28. Wanneer zal het versleutelen van gegevens opgenomen zijn in de procedure?
29. Hoe rijmt u de informatie van het CBP met de uitspraken van de gedeputeerde?
30. In het Cap Gemini rapport staat bij privacy en eigendomsrecht allebei een smiley bij de variant MET datawarehouse terwijl op pagina 25 van het rapport twee fundamentele zaken staan die op deze terreinen moeten worden opgelost. Geeft het rapport naar de mening van GS in die zin niet een wat te rooskleurig beeld van de variant MET datawarehouse?

Regie op de jeugdzorg
In 2009 heeft de Randstedelijke Rekenkamer (rapport januari 2010 ) onderzoek gedaan naar de wachtlijsten in de jeugdzorg. DE centrale onderzoeksvraag luidde : In hoeverre staat het kind centraal in de afspraken met het Rijk en zijn die adequaat en wat zeggen de wachtlijsten over prestaties in de jeugdzorg. Deelvragen betroffen de kwaliteit van de management informatie en de effectiviteit van het gehele proces. Conclusie was dat er flinke verbeteringen mogelijk waren en daartoe werden er een aantal aanbevelingen gedaan. Door GS zijn die in hoofdzaak overgenomen en dit werd door PS in de vergadering van 15 maart 2010 bevestigd. Door PS werd later in het jaar 2010 aan de RR gevraagd opnieuw onderzoek te doen naar de uitvoering van de aanbevelingen . In dit rapport (mei 2011) concludeert de RR dat de aanbevelingen van het eerste rapport nauwelijks zijn opgevolgd en beveelt aan PS aan GS te vragen alsnog de aanbevelingen van het eerste rapport op te volgen. GS belooft dat . Inmiddels is het december 2011 en een nieuwe scan van de RR constateert dat er weinig vooruitgang is geboekt en dat de rapportage (Monitor) aan PS doet voorkomen dat er vooruitgang wordt geboekt , maar in tegenstelling daartoe nog steeds behoorlijke lacunes kent. Het vertrouwen dat GS de regie in handen heeft, adequaat optreedt en urgentie aan de dag legt in dit belangrijke dossier wordt door dit (trage) handelen ernstig aangetast.
31. Bent u het met ons eens dat de geschetste situatie niet acceptabel is voor een professionele organisatie? Zo nee, waarom niet ?
Bent u het met ons eens dat het lijkt of de regie ontbrak? Zo nee, waarom niet?
32. Waarom is er geen voortgang gemaakt zoals afgesproken met PS in 2010?
33. Hoe is de stand van zaken in de jeugdzorg vergeleken met de situatie eind 2009? Welke vooruitgang is er geboekt?
34. Waarom is de reguliere informatie aan PS over wachtlijsten etc. in 2011 volledig opgehouden?
35. In het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2011 staat uitvoerig beschreven welke activiteiten in 2011 zouden moeten worden ondernomen, kunt u PS informeren over de ondernomen activiteiten en de resultaten?

Indiendatum: dec. 2011
Antwoorddatum: 20 dec. 2011

1 GS willen graag voldoen aan haar actieve
informatieplicht en zijn van mening dat de
commissie en PS goed geïnformeerd dienen te
worden.
Op 16 juni 2011 heeft de commissie ZCM naar
aanleiding van het rapport van de Randstedelijke
Rekenkamer gevraagd om een scenarioanalyse
voor het hebben van een datawarehouse.
Agendering van deze scenarioanalyse
was aan de orde in de vergadering van ZCM
op 1 december 2011.
GS hebben op 8 november 2011 haar eigen
bestuurlijke afweging gemaakt en een standpunt
ingenomen over een datawarehouse. Dit
besluit hebben ze mede genomen tegen de
achtergrond van het niet akkoord gaan met
het TWIN-H programmaplan. De scenarioanalyse,
uitgevoerd door het externe bureau
CapGemini, heeft bij de besluitvorming een
nadrukkelijke rol gespeeld. Er is sinds 2008
een datawarehouse. De consequenties van
het stopzetten van het datawarehouse vinden
GS vooralsnog niet verantwoord.
PS zijn over beide besluiten geïnformeerd.
Daarnaast hebben PS het rapport van de
Rekenkamer ontvangen, waar zij een standpunt
over kunnen innemen.

2 GS hebben conform de afspraken gemaakt in
de commissie ZCM van 16 juni 2011 en 7 juli
2011 gehandeld. GS hebben PS van al haar
besluiten inzake het TWIN-H programmaplan
en de scenarioanalyse actief op de
hoogte gebracht, zo ook van haar besluiten
van 8 november 2011. Daarnaast hebben GS in
hun brief van 22 november 2011 PS geïnformeerd
over wat zij vinden van het eindrapport
van de Rekenkamer.
GS maken, binnen het duale stelsel, hun
eigen bestuurlijke afweging daar waar het
gaat om de uitvoering van beleid. Het standpunt
van GS met betrekking tot het TWIN-H
programmaplan en tot de datawarehouse,
alsmede een reactie van GS op het eindrapport
van de Rekenkamer lagen ter bespreking
in ZCM van 1 december 2011.

3 Nee, dat klopt niet.

4 GS hebben gehandeld conform de afspraken
gemaakt in de commissievergaderingen van
16 juni 2011 en 7 juli 2011. PS zijn opdrachtgever
van de Randstedelijke Rekenkamer. GS
gaan er vanuit dat als er wijzigingen in de
planning van onderzoeken van de Rekenkamer
optreden, de Rekenkamer daarvan PS
zelf op de hoogte brengt.

5 Ja, besluiten zijn altijd beïnvloedbaar. GS
echter maken een eigen afweging en hebben
op 8 november 2011 besloten dat beleidsinformatie
onderdeel moet zijn van regulier beleid
gefinancierd vanuit de doeluitkering. De
noodzakelijke verbeteringen nemen GS
daarom op in het Uitvoeringsprogramma
jeugdzorg 2012.
Uiteraard zullen GS wat betreft het TWIN-H
geld op een later moment een beslissing
nemen over de besteding of herallocatie van
het voor beleidsinformatie gereserveerde
bedrag van € 1,6 miljoen binnen het TWIN-H
thema SC/1 Programma jeugdzorg, Agenda
jeugdbeleid en aansluiting jeugdzorg op
lokaal jeugdbeleid. Met het besluit van
8 november 2011 blijven de TWIN-H
middelen, zoals door PS beschikbaar gesteld
eind 2009, beschikbaar voor het thema jeugdzorg.
Besteding dient te gebeuren binnen de
kaders, zoals door PS vastgesteld. Een nieuw
voorstel zal daarom worden voorgelegd aan
PS.

6 Deze afspraak staat nergens. GS hebben
gehandeld conform de afspraken gemaakt in
de commissievergaderingen van 16 juni 2011
en 7 juli 2011.
GS hebben overigens op dezelfde wijze
gehandeld bij de eerdere versie van het
programmaplan in april 2011.

7 De portefeuillehouder heeft aangestuurd op
een tijdig aanleveren van het programmaplan
aan de Rekenkamer op 2 september 2011. De
portefeuillehouder en GS hebben het plan
niet willen beïnvloeden en hebben de bevindingen
van de Rekenkamer willen afwachten,
zoals ook is afgesproken in de commissie
ZCM op 7 juli 2011.

8 Het programmaplan schoot tekort op een
aantal fundamentele punten. Hiervan
hebben GS PS op 8 november 2011 op de
hoogte gebracht nadat zij het besluit hadden
genomen niet akkoord te gaan met het
programmaplan.
Zie ook vraag 7.

9 Met de commissie ZCM is op 7 juli 2011 een
proces en planning afgesproken. Daaraan
hebben GS zich gehouden. GS konden daarbij
niet vooruitlopen op nog door hun te nemen
besluiten.

10 In de brieven van GS van 8 november 2011 en
van 22 november 2011 hebben GS hun mening
gegeven over het proces en de inhoud van de
voorliggende zaken.

Inzet TWINH gelden
11 Daarover hebben GS nog geen besluit
genomen. Uiteraard zal een nieuw voorstel
voor besteding van de € 1,6 miljoen moeten
voldoen aan de kaders van PS, zoals vastgesteld
eind 2009. Een nieuw voorstel zal
daarom worden voorgelegd aan PS.

12 Zie vraag 11 en de brief aan PS naar aanleiding
van het GS-besluit van 8 november 2011
en de brief van GS aan PS van 22 november
2011.

13 Ja, sinds het beschikbaar stellen door PS van
TWIN-H middelen voor de verbetering van
beleidsinformatie eind 2009 speelt de vraag
aan het Instellingenberaad daartoe een
programmaplan op te stellen. GS hebben in
hun brief willen aangeven dat er sinds eind
2009 veel is veranderd. De situatie nu eind
2011 is wezenlijk anders dan toen eind 2009
budget beschikbaar werd gesteld. De economische
crisis is daarvan één oorzaak, die
sinds eind 2009 verder is geëscaleerd. Echter
inhoudelijke en financiële overwegingen,
mede in het licht van de transitie, maakten
dat GS op 8 november 2011 hebben besloten
dat de verbetering van de beleidsinformatie
onderdeel moet zijn van het reguliere beleid
gefinancierd vanuit de doeluitkering.

14 Nee, dit is geen geld dat beschikbaar is
gesteld in het kader van TWIN-H, maar is
budget gefinancierd vanuit de Rijks-doeluitkering.
GS hebben op 8 november 2011
besloten dat de verbetering van beleidsinformatie
onderdeel moet zijn van het reguliere
beleid. De noodzakelijke verbeteringen
hebben GS daarom opgenomen in het
Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2012.
GS vinden € 600.000,- een realistische
schatting voor de kosten die gemaakt moeten
worden om de verbeteringen van beleidsinformatie
door te voeren. Uitwerking van voorstellen
voor de verbetering van de beleidsinformatie
zal de portefeuillehouder
afspreken met het Instellingenberaad.

15 GS constateren dat het het Instellingenberaad
(IB) niet gelukt is een goed programmaplan
in te dienen. Bij de afweging niet verder te
gaan met het programmaplan speelden zowel
procedurele als inhoudelijke overwegingen
een rol voor GS. GS vinden voorts dat het
opnemen van beleidsinformatie in het uitvoeringsprogramma
2012 de mogelijkheid
biedt om het meer in samenhang met andere
trajecten te brengen, bijvoorbeeld met de
transitie.
GS vinden dat het niet mogelijk was om voor
bespreking in de commissie ZCM van
1 december 2011 een nieuw programmaplan
van het IB te krijgen. Daarvoor schortte er
simpelweg te veel aan het plan. De kritiek
richt zich met name op het feit dat in het
programmaplan op de meeste onderdelen
onvoldoende een koppeling was gelegd tussen
het doel van een onderdeel, de activiteiten die
daar uit volgen en het te leveren resultaat.
Hierdoor hebben GS de hoogte van de begrote
kosten niet kunnen beoordelen. De begroting
geeft onvoldoende inzicht en er kan niet
bepaald worden of de in de begroting
opgenomen bedragen reëel zijn. Het is daardoor
niet mogelijk de opgestelde begroting
van € 1,2 miljoen te beoordelen.

Datawarehouse en rapport Cap Gemini
16 Nee, de commissie ZCM heeft in haar vergadering
van 16 juni 2011 besloten dat een
scenario mét en een scenario zonder datawarehouse
dienen te worden uitgewerkt om
een onderbouwd besluit te kunnen nemen.
GS merken wel op dat er geen duidelijke
opdrachtverstrekking heeft plaatsgevonden
vanuit de commissie ZCM op 16 juni 2011.

CapGemini heeft onderzoek gedaan naar
twee situaties: een met en een zonder datawarehouse.
Een dergelijk onderzoek kun je
naar de mening van het onderzoeksbureau
niet anders doen dan door deze te relateren
aan de huidige informatievoorziening. Of de
huidige informatievoorziening behouden
moet blijven was geen onderwerp van onderzoek
en was ook niet de vraag die aan de orde
was in de Statencommissie ZCM. GS zijn het
met deze zienswijze van het externe onderzoeksbureau
eens.

17 De commissie ZCM heeft in haar vergadering
van 16 juni 2011 besloten dat een scenario mét
en een scenario zonder datawarehouse dienen
te worden uitgewerkt om een onderbouwd
besluit te kunnen nemen. Dit was dan ook de
vraagstelling die GS aan het externe bureau
hebben meegegeven.

18 Ja, GS vinden het rapport van CapGemini zeer
nuttig en hebben er gebruik van gemaakt bij
de eigen afweging door te gaan met de datawarehouse.
De aanbevelingen van CapGemini hebben GS
overgenomen.

19 De onderzoeksopzet is voor de verantwoording
van CapGemini. Daarmee hebben GS
zich niet willen bemoeien omwille van de
onafhankelijkheid. Vanuit het perspectief
dat er sinds 2008 sprake is van een datawarehouse
in Noord-Holland en dat onderzocht
moest worden wat de consequenties zijn van
het al dan niet voortzetten van deze datawarehouse,
kunnen GS zich voorstellen dat
CapGemini zich gericht heeft tot betrokkenen.
Zie ook vraag 18.

20 Ja. Er is op dit moment en sinds 2008 sprake
van een datawarehouse in Noord-Holland. De
consequenties van het stopzetten hiervan
heeft CapGemini goed en concreet in beeld
gebracht. Op basis daarvan hebben GS
besloten door te gaan met een datawarehouse.
GS zijn van mening dat de datawarehouse
op dit moment noodzakelijk is voor
betrouwbare beleidsinformatie. Zie ook
eerdere vragen.

21 Nee, dat klopt niet. GS zijn van mening dat
zij duidelijk weten aan welke informatie de
provincie behoefte heeft. Deze informatiebehoefte
heeft zijn weerslag gekregen in het
toetsingskader dat door GS in april 2010 is
vastgesteld. Het landelijk rapportage format
(LRF), vastgesteld door het Rijk, is leidend
voor de GS. De provincie is in staat volgens dit
format informatie uit te wisselen met het
Rijk.

22 GS monitoren en evalueren op het gebied van
jeugdzorg verschillende zaken:
• Uitvoeringsprogramma 2011.
• Voortgang uitvoering aanbevelingen
Randstedelijke Rekenkamer.
• Subsidies, waaronder de subsidies aan
instellingen voor Jeugd en Opvoedhulp en
aan Bureau Jeugdzorg in kwartaaloverleggen
en in bestuurlijke overleggen met
het Instellingenberaad.
• TWIN-H plan met betrekking tot nazorg.
• TWIN-H plan met betrekking tot huisvesting.
• TWIN-H plan met betrekking tot professionalisering
van de jeugdzorgwerker.
• Kwartaalrapportage van het Instellingenberaad
(o.a. vanuit datawarehouse).
• Verbeterplan Bedrijfsvoering Bureau
Jeugdzorg Noord-Holland 2009-2012.
• Landelijk Rapportage Format (LRF).
Wat betreft het LRF levert Bureau Jeugdzorg
per kwartaal het LRF aan bij de provincie. De
provincie stuurt het LRF vervolgens uiterlijk
twee maanden na afloop van een kwartaal
door naar het Rijk. Momenteel bevindt de
LRF zich in een opstartfase.
In de LRF zijn de volgende indicatoren
opgenomen:
• Cliëntkenmerken. Belangrijke items zijn
aantal jeugdigen, geslacht, afkomst,
leefsituatie, gemeente van inschrijving;
• Instroom, doorstroom en uitstroom bij de
jeugdzorg. Items zijn aantal aanmeldingen,
nieuwe cliënttrajecten, instroom,
doorstroom, wachtlijsten, duur cliënttraject;
• Informatie over de zorgverlening. Items
als aantal jeugdigen per zorgvorm,
instroom, uitstroom en duur zorgtrajecten
en zorgvorm;
• Informatie over jeugdbescherming. Items
als aantal maatregelen, instroom, uitstroom
en duur jeugdbescherming, idem
naar type maatregelen, duur ondertoezichtstelling,
reden beëindiging ondertoezichtstelling
en voogdij, jeugdigen
naar verblijfsituatie en duur van uithuisplaatsing;
• Informatie over jeugdreclassering. Items
als aantal maatregelen jeugdreclassering,
instroom, uitstroom en duur jeugdreclassering,
het aantal uitgevoerde modaliteiten,
doorlooptijd tot eerste contact en
tot vaststelling plan;
• Advies en Meldpunt Kindermishandeling
(AMK). Met items als aantal eerste contacten:
adviezen, consulten en meldingen,
gegevens melder, meldingen
wachtend op start onderzoek, doorlooptijd
melding tot aanvang onderzoek en
afronding onderzoek, resultaat van
onderzoek
en vervolg na afronding.
In de commissievergadering van 1 december
2011 heeft de portefeuillehouder een voorstel
gedaan hoe in 2012 over beleidsinformatie PS
en de commissie ZCM te informeren. Met dit
voorstel heeft de commissie ingestemd.

23 Ten aanzien van het punt van de Rekenkamer
over het betreffende toetsingscriterium zijn
GS van mening dat de genoemde gegevens
over aantallen cliënten, aanspraken en
gebruikers wel degelijk worden geleverd. Het
genoemde systeem ‘Kaiser’ is inmiddels
landelijk een gepasseerd station. Alle vier de
genoemde items zijn onderdeel van het LRF
(zie ook beantwoording op vraag 22 voor de
indicatoren).
In het programmaplan van het Instellingenberaad
wordt het criterium bovendien
gekoppeld aan de invoering van trajectfinanciering.
GS hebben in het Uitvoeringsprogramma
2012 besloten in 2012 geen trajectfinanciering
in te voeren. Wij zullen in 2012
een voorstel doen aan uw Staten voor het
Beleidskader jeugdzorg 2013-2016 over eventuele
invoering van een vorm van trajectfinanciering
respectievelijk verbetering van
ons financieringssysteem. Besluitvorming
over een plan ‘Trajectfinanciering’ van het
Instellingenberaad is nu dan ook niet aan de
orde.

24 PS kunnen zelf onderwerpen agenderen voor
hun (commissie)vergaderingen.

25 GS hebben op 8 november 2011 de aanbeveling
over de zogenaamde escrow-constructie van
CapGemini overgenomen. Daarmee hebben
GS het belang van het goed regelen van
intellectueel eigendom bevestigd. Deze aanbeveling
moet nog worden uitgewerkt en is
opgenomen in het Uitvoeringsprogramma
2012. Momenteel voert de portefeuillehouder
hierover overleg met het Instellingenberaad.
GS zullen de uitvoering van deze aanbeveling
tevens opnemen in de voortgangsmonitor,
zodat PS op de hoogte worden gehouden van
de voortgang en de uitwerking.

26 Hoewel de datawarehouse is opgenomen in
het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2008,
is het contract iets tussen het Instellingenberaad
en de leverancier van de datawarehouse.
De provincie staat daar juridisch
gezien buiten. Het contract met de datawarehouse
wordt steeds verlengd met een relatief
korte periode van één jaar, zodat wanneer
overbodig er ook mee gestopt kan worden.
Het huidige contract loopt tot 1 april 2012.
Opzegging van het contract door het
instellingenberaad kan altijd, maar er geldt
een opzegtermijn van drie maanden.

Privacy
27 GS hebben als een van de eerste acties na het
verschijnen van het rapport ‘Doorwerking
kind centraal, of cijfers centraal’ ervoor
gezorgd dat de betrokken instellingen een
juridische overeenkomst hebben gesloten,
waarin is vastgelegd dat de leverancier van de
datawarehouse alle beveiligingsplichten
naleeft die de Wet bescherming persoonsgegevens
eist. Met deze overeenkomst is de
privacy van kinderen/gezinnen beter geborgd.
Dit is ook wat de Randstedelijke Rekenkamer
heeft aanbevolen.
Aanvullend aan de bevindingen van de
Rekenkamer heeft CapGemini aanbevolen om
bij de Commissie Bescherming Persoonsgegevens
te toetsen of de verantwoordelijken
voor de informatie, i.c. de jeugdzorgaanbieders,
ook voldoen aan de beveiligingseisen.
GS hebben deze aanbeveling met hun
besluit van 8 november 2011 overgenomen.
Dit werken GS verder uit met het Instellingenberaad.
GS zullen de uitvoering van deze
aanbeveling opnemen in de voortgangsmonitor,
zodat PS op de hoogte worden
gehouden van de voortgang en de uitwerking.

28 Gegevens in de datawarehouse zijn versleuteld.
Over de beveiligingseisen gesteld
aan de zorgaanbieders, zal de portefeuillehouder
op korte termijn nadere afspraken
maken met de instellingen voor Jeugd- en
Opvoedhulp.
Zie ook vraag 27.

29 De portefeuillehouder heeft in de commissievergadering
aangegeven dat er twee niveaus
van informatiebeveiliging zijn. Deze twee
niveaus zijn de bewerker van informatie
(i.c. de leverancier van de datawarehouse), en
de verantwoordelijke voor de informatie
(i.c. de zorgaanbieders). Daarvoor gelden ook
verschillende
wettelijk eisen.

30 Nee, dat geeft het rapport volgens GS niet.
Met betrekking tot de privacy en het eigendomsrecht
zijn reeds acties op gedaan om
deze goed te regelen, zoals ook de Randstedelijke
Rekenkamer had aanbevolen. Er
zijn overeenkomsten gesloten.
Activiteiten over privacy en de escrow-constructie,
zoals aanbevolen door CapGemini,
moeten nog worden uitgewerkt. GS hebben
op 8 november 2011 besloten deze aanbevelingen
ten aanzien van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en ten aanzien van het
eigendom van de programmatuur (zogenaamde
escrow-constructie) over te nemen.
GS zullen afspraken maken met de instellingen
over de uitvoering van de aanbeveling.
Zie ook de vragen 25 en 27.

Regie op de jeugdzorg
31 Nee, GS zijn van mening dat op een professionele
wijze uitvoering wordt gegeven aan de
aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer.
GS nemen deze aanbevelingen zeer
serieus.
In de Voortgangsmonitor staan acties
benoemd om de aanbevelingen uit te voeren
en welke acties en resultaten gerealiseerd
zijn. Overigens erkennen GS dat er op veel
aanbevelingen nog resultaten moeten worden
geboekt, maar GS hebben sinds de ontwikkeling
van de voortgangsmonitor reeds vele
acties en initiatieven in werking gezet. De
uitvoering van de aanbevelingen zal een
langdurig proces zijn, waarvan GS de Staten
aan de hand van de voortgangsmonitor op de
hoogte houden. De monitor is niet statisch en
zal steeds worden aangepast aan de actualiteit.

32 Nee, GS zijn van mening dat zij de regie
voeren over de uitvoering van de aanbevelingen
van de Rekenkamer.
Zie ook vraag 31.

33 Zie antwoord op vragen 31 en 32.

34 Wij gaan ervan uit dat u met deze vraag
bedoeld de situatie met betrekking tot de
uitvoering van de aanbevelingen van de
Randstedelijke Rekenkamer.
Na verschijning van het rapport ‘Kind centraal
of cijfers centraal’ van de Randstedelijke
Rekenkamer in 2010 hebben GS al veel verbeteringsacties
ondernomen. Deze acties
bleken echter onvoldoende vastgelegd,
concludeerde de rekenkamer in het rapport
‘Doorwerking kind centraal of cijfers
centraal’ in 2011. Dit zijn GS nu aan het
herstellen.
Zie voorts vraag 22 voor een opsomming van
wat GS monitoren en evalueren op het gebied
van jeugdzorg en bijbehorende indicatoren.
Beleidsinformatie is slechts een onderdeel
van het jeugdzorgbeleid. Naast beleidsinformatie
plegen GS inzet op zaken zoals het
aanpakken van wachtlijsten, kwaliteit en
innovatie van de jeugdzorg, en de overdracht
van de jeugdzorg naar gemeenten. Het laatste
vraagt intensief overleg met instellingen voor
Jeugd- en opvoedhulp, met Bureau Jeugdzorg,
met het IPO, met het Rijk en met gemeenten.

35 In juli 2011 stonden de bedrijfsvoeringsrapportages
van Bureau Jeugdzorg op de
agenda van de commissie ZCM.
De commissie ZCM heeft daarnaast op
1 december 2011 ingestemd met het voorstel
om de verschillende rapportages die er zijn
over jeugdzorg tweemaal per jaar tegelijkertijd
te gaan aanbieden aan provinciale
staten. GS bieden daarvoor een samenhangend,
compleet en feitelijk overzicht aan.
Daarbij zullen GS in een aanbiedingsbrief
aangeven wat hun standpunt is en opmerkingen
zijn met betrekking tot de beleidsinformatie.
Technische informatie, zoals het
LRF, zal daarbij zodanig gepresenteerd
worden dat deze overzichtelijk en leesbaar is.
36 GS zullen begin 2012 het beleidskader jeugdzorg
2009-2012 evalueren en in samenhang
daarmee de uitvoeringsprogramma’s. De
uitkomsten van deze evaluatie dienen als
relevante informatie voor uw Staten bij de
kaderstellende bespreking voor een nieuw
beleidskader jeugdzorg voor de periode 2013-
2016. Begin 2012 ontvangen PS de startnotitie
met een proces- en planningsvoorstel voor het
nieuwe beleidskader.

Interessant voor jou

Operatie Schoon Schip

Lees verder

Aanpak stroperij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer