Resis­tente bacterien op groenten


Indiendatum: apr. 2011

Haarlem, 28-04-2011

Onderwerp: vragen van de heer A.E. van Liere (Partij voor de Dieren) over vondst resistente bacteriën op groenten

Inleiding

Uit een studie van het Universitair Medisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) in Amsterdam blijkt dat de antibioticaresistente ESBL-bacterie niet alleen in vlees (kip, varken en kalf) voorkomt, maar ook op groenten. In het vlees komt de bacterie voor als gevolg van het kwistig strooien met antibiotica om de dieren zo snel mogelijk te laten groeien in onnatuurlijke omstandigheden. Als meest waarschijnlijke oorzaak van het besmet zijn van groenten met deze bacterie wordt in de berichtgeving bemesting met dierlijke mest genoemd. Hierdoor kan de bacterie in de bodem en het oppervlaktewater terechtkomen en vervolgens via beregening op de akkers waar gewassen worden geteeld.

Gelet op het behandelen van het onderwerp intensieve veehouderij in de PS-vergadering van 23 mei 2011 verzoekt de Partij voor de Dieren aan Gedeputeerde Staten deze vragen voor deze datum te beantwoorden.

Vragen
Op dit moment is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie niet opgenomen dat de provincie een aanvraag voor uitbreiding van een intensieve veehouderij toetst op mogelijke negatieve effecten op de volksgezondheid. Hiervoor zou een ’gezondheidseffectrapportage’ kunnen worden opgesteld.
1. Bent u het met ons eens dat een aanvraag voor uitbreiding van een intensieve veehouderij dient te worden getoetst aan het criterium ‘negatieve effecten op de volksgezondheid’ en deze toets gepaard moet gaan met een gezondheidsadvies van de GGD?

2. Bent u het met ons van mening dat het toetsingscriterium ‘mogelijke negatieve effecten op de volksgezondheid’ ook in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie dient te worden opgenomen?

3. Het steeds vaker voorkomen van ESBL-bacteriën bij dieren, mensen en in het milieu levert een gevaar op voor de volksgezondheid. Welke maatregelen bent u van plan hiertegen te treffen en op welke termijn?

4. Kunt u aangeven hoeveel mest uit de intensieve veehouderij op de akkers en weilanden in Noord-Holland wordt uitgereden?

In het Waterplan 2010-2015 staat de tekst “Samen met de waterschappen inventariseren we de precieze invloed van mogelijke vervuilingsbronnen op de waterkwaliteit.”
5. Bent u bereid met de waterschappen te inventariseren wat de precieze invloed van bemesting op de waterkwaliteit is, met name in relatie tot ESBL besmetting en de volksgezondheid?

In het Provinciaal Milieubeleidsplan 2009-2013 zijn twee overkoepelende doelen gesteld:
- het voorkomen van schade aan de menselijke gezondheid, dier en plant;
- het stimuleren van duurzame ontwikkeling in Noord-Holland voor nu en in de toekomst, zonder afwenteling van de milieubelasting naar elders.
6. Bent u het met ons eens dat het uitrijden van mest uit de intensieve veehouderij over akkers en weilanden strijdig is met het doel om schade te voorkomen aan de menselijke gezondheid, dier en plant, en met het doel om milieubelasting niet af te wentelen naar bodem en oppervlaktewater?

Indiendatum: apr. 2011
Antwoorddatum: 18 mei 2011

1. Het beleid en de regelgeving voor volksgezondheid in relatie tot intensieve veehouderij en mest, wordt bepaald door het Rijk, de provincie heeft hierin geen taak

2. Zie antwoord op vraag 1.

3. Het beleid voor volksgezondheid wordt landelijk bepaald. Op dit moment wordt in opdracht van het Rijk door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek uitgevoerd naar de verspreidingsrisico's en de verspreidingsroutes van ESBL-bacteriën. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en staatssecretaris Bleker van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) hebben tevens om advies gevraagd aan de Gezondheidsraad over de risico's van het gebruik van antibiotica in de veehouderij. De provincie heeft hierin geen taak en treft daarom geen maatregelen.

4. Nee, deze gegevens zijn niet direct beschikbaar, maar kunnen wel worden berekend. De mestafzet wordt namelijk op bedrijfsniveau geregistreerd en is bekend bij de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische zalen, Landbouw en Innovatie.

5. Nee, in het kader van het beleid voor de waterkwaliteit doen provincies en waterschappen onderzoek naar bemesting en waterkwaliteit. De relatie van bemesting, ESBL besmetting en de volksgezondheid is geen onderdeel van deze onderzoeken. Een dergelijk onderzoek behoort, zoals aangegeven bij het antwoord op vraag 3, tot de taken van het rijk.

6. De regels voor het uitrijden van mest worden bepaald door het rijk, de provincie heeft hierin geen wettelijke taak.Interessant voor jou

Vogelwerende maatregelen rond Schiphol

Lees verder

Commissie Wieringerrandmeer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer