Opnieuw vergassen van ganzen op Texel


Indiendatum: apr. 2009

Vragen van het lid P. van Poelgeest over opnieuw vergassen van ganzen op Texel

Inleiding

In de zomer van 2008 werden 4461 ganzen op Texel in de ruiperiode gevangen en vergast met koolzuurgas. Hierover zei gedeputeerde Visser in Provinciale Staten van 29 september: “Er heeft een eenmalige inhaalactie plaatsgevonden.” Tevens gaf de gedeputeerde in zijn toespraak voor jagers aan dat “Om die schade te voorkomen, sluiten wij eenmalig flink ingrijpen om de populatie op een acceptabel niveau te krijgen niet uit. Geen populatiebeheer op zich voor alle duidelijkheid, maar schadebestrijding. De toestemming die we hebben verleend voor de vangactie op Texel is daar een voorbeeld van. Ik wil benadrukken dat het niet mijn bedoeling is om steeds dergelijke vangacties toe te staan. Het is een uiterst redmiddel.” Ook heeft u op 18 maart 2009 het advies van de Hoor- en Adviescommissie overgenomen om Landschapszorg Texel niet ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar tegen de vangactie op Texel omdat er geen sprake was van een terugkerend evenement.

Echter, 24-4-’09 kopt de Texelse Courant: 'Actie ganzen moet vervolg krijgen.' Op basis van tellingen wordt geconcludeerd dat er nog steeds teveel ganzen zouden zitten. De vang- en vergasactie is dus niet effectief gebleken, aldus de gebiedscommissie. Maar schrijft de krant: “Vangacties zullen onderdeel uitmaken van een proef(pilot)project van drie jaar, waarin het effect van verschillende maatregelen wordt gemeten.”
Vragen


1. De gebiedscommissie heeft de vergasactie van 2008 geëvalueerd en als niet effectief beoordeeld. In het concept uitvoeringskader ganzen staat dat onderzoek gedaan gaat worden naar de effecten van de aantalreductie op Texel in 2008. Wanneer zijn conclusies te verwachten en wordt dit onderzoek aan Provinciale Staten verstrekt?

2. Bent u het met ons eens dat een drastische maatregel als het op grote schaal doden van gezonde dieren geen ‘proefproject’ mag zijn?

3. Gaat u deze zomer toestemming geven om ganzen op Texel te vergassen? En zo ja, hoe moeten we dat rijmen met uw eerdere uitspraken over vergasacties?

Indiendatum: apr. 2009
Antwoorddatum: 26 mei 2009

1. De conclusies van dit onderzoek zijn komende winter of voorjaar 2010 te verwachten. Wij
zullen de onderzoeksresultaten aan Provinciale Staten verstrekken.

2. Ja, dit zijn wij met u eens. Vangacties zullen, als deze plaatsvinden, uitgevoerd worden
vanwege de in de Flora- en faunawet genoemde erkende belangen. Wij willen benadrukken
dat de ganzenvangactie van 2008 niet is uitgevoerd omdat er onderzoek plaatsvindt naar de
effecten van ganzenpopulaties. De ganzenvangacties van 2008 zijn uitgevoerd vanwege
landbouwschade en natuurschade. Gegeven de vangacties onderzoeken wij nu ook het
effect ervan op de omvang van de schade.

3. Het is mogelijk om ganzenschade planmatig te bestrijden conform het goedgekeurde
faunabeheerplan. In ieder geval hebben wij toestemming verleend voor uitgebreide
preventieve maatregelen in de “Verordening vrijstellingen Flora- en faunawet Noord-
Holland 2009”. Op welke manier(en) de schade daarnaast zal worden bestreden, is nog niet
besloten. Wij hebben kennis genomen van de wens van de gebiedscommissie om een
nieuwe ganzenvangactie uit te voeren. De formele aanvraag heeft ons – op het moment van
beantwoording, d.d. 19 mei 2009 – nog niet bereikt en een oordeel over de
ontheffingverlening heeft dan ook nog niet plaatsgevonden. Wij zijn terughoudend om
ontheffing te verlenen voor vangacties, maar kunnen geen enkele maatregel op voorhand
uitsluiten.

Interessant voor jou

Doodschieten ontsnapte herten in Anna Paulowna

Lees verder

Brug open, motor af

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer