Brug open, motor af


Indiendatum: jun. 2009

Vragen van het lid R. van Oeveren over Burg open, motor af

Inleiding

In de tweede helft van 2008 is in de rondvraag van vergaderingen van de commissie WVV twee maal door de Partij voor de Dieren gevraagd of er actie kon worden ondernomen om automobilisten die stilstaan voor een open brug te vragen de motor af te zetten. Gedeputeerde Mooij antwoordde dat hij meende dat bij alle bruggen borden zouden komen met ‘Brug open, motor af’. Hij zegde toe dit na te vragen en met een schriftelijk antwoord te komen. Dit schriftelijke antwoord is nog niet ontvangen, maar mondeling heeft de gedeputeerde laten weten ‘dat dit provinciaal beleid is’.

Aan de hand van een via de griffie verkregen overzicht van provinciale bruggen, heb ik op 21 mei jl. een ‘rondje langs de bruggen’ onder het Noordzeekanaal gemaakt. De aanleiding hiertoe was dat er bij de bruggen in de N201 bij Cruquius géén ‘Brug open, motor af’ te vinden was.

Mijn bevindingen zijn de volgende:
21-5-2009 gecontroleerd op ‘Brug open – motor af’ aanduiding
NG= niet gecontroleerd, ---= niet aangetroffen, += aangeftroffen
Codering Weg-vaarwegnummer Naam Object opmerking
Beweegbare Bruggen
25C02 N201 Cruquiusbrug A ---
25C03 N201 Cruquiusbrug B ---
25C53 K19 Schalkwijkerbrug (fietsbrug) n.v.t.
25D03 N201 Aalsmeerderbrug A ---
25D04 N201 Aalsmeerderbrug B ---
25D09 N231 Bosrandbrug ---
25D20 N232 Schipholdraaibrug ---
25D30 N231 Fietsbrug naast Bosrandbrug n.v.t.
25G04 N522 brug Ouderkerk ---
25G11 K17 Kerkbrug (Bullewijk) NG
25H04 N236 Vechtbrug ---
31A01 N207 Leimuiderbrug A ---
31A02 N207 Leimuiderbrug B1 B2 ---
31B02 N201 Prinses Irenebrug NG
31B03 N231 Brug Vrouwenakker ---
31B07 K17 Busbrug Uithoorn n.v.t.
31F09 N523 Brug ’t Hemeltje ---

Tijdens mijn rondgang trof ik in de N201 één brug aan met aan weerszijden een bordje, maar wat ik al vreesde werd bevestigd bij controle op de kaart: de brug over de Vecht bij Vreeland behoort tot het grondgebied van de provincie Utrecht.

1 Is er provinciaal beleid om de uitstoot van schadelijke stoffen van verbrandingsmotoren te verminderen bij verkeer dat stilstaat voor geopende bruggen?
Zo ja, hoe luidt dat beleid en hoe wordt dat uitgevoerd?

2 Hoe vaak per jaar komt het voor dat een provinciale brug langer dan 3 minuten is gesloten voor het wegverkeer en welke brug(gen) betreft dat?

Indiendatum: jun. 2009
Antwoorddatum: 16 aug. 2009

1. In het verleden heeft de provincie borden de ‘brug open, motor uit’ geplaatst, maar ze zijn in de loop van de jaren allemaal verdwenen/verwijderd zoals u zelf heeft vastgesteld. Noch het plaatsen noch het verwijderen was, voor zover kon worden nagegaan, gebaseerd op vastgesteld beleid, maar plaatsing van de borden werd altijd geacht bij te dragen aan vermindering van de uitstoot van het wegverkeer. Gelet op de grote aandacht voor brandstofbesparing, het terugdringen van geluidhinder en het beperken van luchtverontreiniging willen wij de gebruiker van de infrastructuur nog steeds trachten te beïnvloeden door middel van het plaatsen van borden
“brug open, motor uit”.
Wij hebben daarom op 19 januari jl. besloten om de borden ‘brug open, motor uit’ bij alle 54 provinciale beweegbare objecten (brug, sluis, pont) te vervangen dan wel opnieuw te plaatsen. Dit wordt voor een totaalbedrag van € 20.400 vóór het eind van 2009 bij 54 provinciale objecten gerealiseerd. Samen met de borden ‘brug open, motor uit’ plaatsen wij tevens waarschuwingsborden op negen smalle bruggen en naamborden bij de 54 provinciale objecten. De totale kosten bedragen € 83.000 ex. BTW. Overigens moet bedacht worden dat een bord ‘brug open, motor uit’ niet aangemerkt kan worden als een verbodsbord en dat naleving niet afgedwongen kan worden. Uit informatie bij de ANWB en TNO bleek dat er in den lande geen onafhankelijk onderzoek is verricht naar de resultaten van de genoemde borden.

2. De proceduretijd van een brugopening, dat wil zeggen het openen en sluiten van de brug inclusief de landverkeerseinen, bedraagt voor de provinciale bruggen al minimaal drie minuten. Daarbij moet worden opgeteld de tijd voor passage van de scheepvaart. De totale brugopeningsduur voor één beroepsvaartuig bedraagt zodoende altijd vier tot vijf minuten. De provinciale bruggen zijn daarom altijd langer dan drie minuten
gesloten voor het wegverkeer.

Interessant voor jou

Opnieuw vergassen van ganzen op Texel

Lees verder

Het aanbieden van kadavers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer