Dood­schieten ontsnapte herten in Anna Paulowna


Indiendatum: apr. 2009

Haarlem, 9-4-2009

Onderwerp: Vragen van de heer P. van Poelgeest (Partij voor de Dieren)

Inleiding

De gemeente Anna Paulowna heeft op 11 maart een aanvraag bij de provincie ingediend om damherten en edelherten dood te schieten, die naar alle waarschijnlijkheid zijn ontsnapt uit het landgoed Hoenderdaell. De dieren zouden de verkeersveiligheid in gevaar brengen.
Er is geen (natuurlijke) populatie damherten of edelherten in de omgeving van Anna Paulowna.
Op 18 maart besloot Gedeputeerde Staten om de gevraagde aanwijzing te geven per 1 maart 2009. Inmiddels heeft de uitvoerder het eerste hert al geschoten.

Vragen

Uit de aanvraag blijkt dat kosten een rol hebben gespeeld bij de keuze voor afschot van de dieren in plaats van vangen en een veilig verblijf regelen (er zijn wel pogingen gedaan, maar die zijn in eerste instantie mislukt).
De verantwoordelijke voor de eventuele verkeersonveiligheid is degene die de dieren heeft laten ontsnappen (de eigenaar). Deze is in dit geval goed aanwijsbaar.

1. Waarom heeft u niet voor een diervriendelijke oplossing gekozen en de kosten verhaald op de eigenaar?

2. Heeft u juridische stappen ondernomen tegen de eigenaar van de dieren, of anderszins deze organisatie op haar verantwoordelijkheid aangesproken en te zorgen dat de dieren uit Landgoed Hoenderdaell niet op de provinciale weg wandelen? Zo nee, waarom niet?

Op het aanvraagformulier voor ontheffing (ex. Artikel 68) wordt aangegeven dat het gaat om een aanwijzing (ex. Artikel 67) “ivm betreden gronden.” Hierdoor kan de jachtopziener zich met de sterke arm toegang verschaffen tot alle gronden (blijkens de aanwijzing, eveneens binnen de bebouwde kom).

3. Kunt u de onderbouwing “ivm betreden gronden” op het formulier uitleggen en aangeven waarom dit volgens u voldoende onderbouwing is om geen ontheffing te verlenen, maar over te gaan tot een aanwijzing?

De herten moeten gezien worden als gehouden dieren, dus met een eigenaar. Deze meldt over de situatie: “Een dier wat van het eiland is geraakt kant toch niet zoveel kwaad. De mensen staan misschien wat raar te kijken, maar dan vangen we het dier en brengen het terug.”

4. In hoeverre maakt de aanwijzing het mogelijk om andermans dieren dood te schieten?

Uit de documenten blijkt dat diverse zaken niet in orde zijn.
* Er is een verkeerd formulier gebruikt (verzoek om ontheffing) om een aanwijzing op te baseren.
* Landbouwschade is niet door de aanvrager opgegeven als reden voor het verzoek.
* Er worden twee diersoorten ingevuld, hoewel in de toelichting staat vermeld “u mag hier slecht één diersoort invullen”.
* Er wordt geen onderbouwing gegeven voor ‘het gebruik van het geweer tussen zonsondergang en zonsopkomst’, hoewel het formulier dat wel vereist. De aanwijzing maakt het gebruik van het geweer ‘s nachts wel mogelijk.
* In de aanwijzing wordt gesproken over het beperken van een populatie herten, maar het gaat om enkele ontsnapte individuen. Van een populatie is geen sprake.
* Onder preventieve maatregelen wordt vermeld dat deze niet van toepassing zijn.

5. Bent u van mening dat de gevolgde procedure zorgvuldig en correct is doorlopen?
Zo ja, waar baseert u dat op?

Uit integriteitoverwegingen is het ongewenst dat uitvoering en handhaving of vergunningverlening verstrengeld zijn. Door de aanvrager van de aanwijzing is de naam bekend gemaakt van degene die de uitvoering van het doden van de dieren (in casu: jacht) verzorgt. Deze jachtopziener woont op hetzelfde adres als een provinciale handhaver, die tevens inhoudelijk betrokken was bij de verlening van deze aanwijzing.

6. Kunt u ontkennen dat de betrokken ambtenaar van de provincie een nauwe relatie heeft met de jachtopziener/uitvoerder en zo neen, hoe beoordeelt u dat in het kader van integriteit voor ambtenaren van de provincie?

Indiendatum: apr. 2009
Antwoorddatum: 26 mei 2009

1 en 2
Er is getracht de herten te vangen d.m.v. verdoving en opjaging. Dit is echter niet gelukt.
Door deze pogingen zijn de herten extra alert geworden. In verband met de
verkeersveiligheid zijn waarschuwingsborden geplaatst door de gemeente. Het
eigenaarschap van de herten is niet vast komen te staan; de eigenaar van landgoed
Hoenderdaell beweert geen herten te missen. De herten zijn niet gechipt of geoormerkt.
Derhalve konden geen juridische stappen ondernomen worden. Op aanraden van onze
handhavers is gestart met het verder omhekken van landgoed Hoenderdaell.
3
Na overleg tussen de aanvrager en onze handhavers en vergunningverleners is besloten een
aanwijzing ex art. 67 Flora- en faunawet af te geven. Een aanwijzing geeft de mogelijkheid
gronden te betreden, ook zonder toestemming van de grondgebruiker. De uitvoerder was
niet in het bezit van grondgebruikersverklaringen van de gehele polder. Hiervoor is
gekozen omdat herten zich snel kunnen verplaatsen en het onze voorkeur had de uitvoering
van het afschot door één uitvoerder te laten gebeuren.
4
Hoewel het eigendom van deze dieren niet vaststaat, is het in theorie mogelijk dat
andermans dieren worden doodgeschoten. Ook juridisch is dit mogelijk. Op last van de
politie worden de dieren vanwege hun gevaar voor de verkeersveiligheid geschoten. Dit
was hier extra van belang, omdat het in deze regio ongebruikelijk is dat grote dieren als
herten op de openbare weg kunnen verschijnen. Ongelukken met herten kunnen grote
gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld is gebleken op 18 maart bij Schijf en in oktober bij
Ermelo.
5
Ja, ook zonder aanvraag kan een aanwijzing verstrekt worden. Het juridische onderscheid
tussen een ontheffing en een aanwijzing weten veel aanvragers niet te maken. Hoewel
formeel het verkeerde formulier gebruikt is, is wel duidelijk dat de aanvraag voor een
aanwijzing bedoeld is. Een aanwijzing kan op meerdere diersoorten betrekking hebben. Het
verstrekken van deze aanwijzing achten wij rechtmatig te zijn gebeurd.
6
Nee, maar er is geen verstrengeling tussen handhaving en vergunningverlening. De
aanwijzing is afgegeven onder verantwoordelijkheid van vergunningverlening. De
uitvoerder is door de gemeente als uitvoerder voorgedragen op advies van de politie. De
gehanteerde werkwijze is op voorhand besproken in het projectteam Flora- en faunawet.
Het doden van deze dieren is overigens geen jacht maar schadebestrijding.

Interessant voor jou

Dierenwelzijn is van provinciaal belang

Lees verder

Opnieuw vergassen van ganzen op Texel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer