Dieren­welzijn is van provin­ciaal belang


Indiendatum: jan. 2009

Haarlem, 22 januari 2009

Onderwerp: Vragen van de heer R.E. van Oeveren en de heer P. van Poelgeest (PvdD)

Toelichting:
Voor de nieuwe wet ruimtelijke ordening (nWRO) zullen Provinciale Staten in 2009 de Structuurvisie vaststellen. In deze visie zal het ruimtelijke beleid van de provincie worden gegeven. De provinciale belangen zullen gelijktijdig worden vastgesteld met de ruimtelijke verordening, die de noodzakelijke juridische verankering van het beleid in de structuurvisie moet geven. Deze gezamenlijke vaststelling maakt amendementen op de provinciale belangen complex, zo niet onmogelijk.
In de voorlopige lijst provinciale belangen ontbreekt het dierenwelzijn als expliciet onderwerp. Dit maakt het voor de provincie onmogelijk om ruimtelijke ontwikkelingen die een desastreus effect hebben op het dierenwelzijn tegen te houden.
Toch zijn er diverse onderwerpen waar zowel dierenwelzijn als ruimtelijke ontwikkeling aan de orde zijn, zoals de megastallen, natuurontwikkeling, het aanleggen van wegen en ecoducten, waterberging, vliegveiligheid enzovoort.

Vragen:

In de cie. WAMEN is op 22-9-2008 gesproken over dierenwelzijn en alle partijen hebben daarbij het belang van dierenwelzijn benadrukt. Daarmee vindt men dus dat de provincie rekening moet houden met dierenwelzijn in het beleid.

1. Hoe gaat Gedeputeerde Staten uitvoering geven aan deze opvatting van de cie. WAMEN?

2. Bent u het met ons eens dat ruimtelijk beleid een groot effect kan hebben op het welzijn van dieren? Zo nee, waarom niet?

Het dierenwelzijn kan vaak ook worden verbeterd door de inzet van andere instrumenten. Zo wordt met de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur de afname van de achteruitgang van de biodiversiteit beoogd. Hier zullen ook individuele dieren van profiteren. Zo kan milieuwetgeving eveneens worden gebruikt om dierenwelzijn te verbeteren.

3. Vindt u het correct dierenwelzijn niet als provinciaal belang te noemen, maar gebruik te maken van andere provinciale belangen in de structuurvisie om dierenwelzijn te waarborgen?

4. Sluit u op voorhand uit dat dierenwelzijn onderdeel zal worden van ruimtelijk beleid?

5. Is Gedeputeerde Staten bereid om dierenwelzijn op te nemen als provinciaal belang in de structuurvisie? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: jan. 2009
Antwoorddatum: 29 mrt. 2009

1. Alle partijen hebben in de vergadering van de commissie WAMEN op 22 september 2008 het belang van dierenwelzijn hebben benadrukt. Niet alle partijen hebben aangegeven dat dit ook dient te worden opgenomen in het provinciaal beleid. In de vergadering van 22 september 2008 is u een notitie toegezegd over dierenwelzijn en
provinciaal beleid. Deze notitie wordt op dit moment opgesteld.

2-5 Wij zijn van mening dat ruimtelijke bevoegdheden van de provincie, zoals die zijn vastgelegd in de wet ruimtelijke ordening bij gedomesticeerde dieren niet van invloed zijn op dierenwelzijn. Dierenwelzijn wordt bepaald door het ondernemerschap van de boer en het stalsysteem. Met betrekking tot in de natuur levende dieren heeft het ruimtelijk beleid wel invloed. Er zijn echter voldoende waarborgen voor dierenwelzijn gelegen in de Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet en ander natuurbeleid. De Flora- en Faunawet is ook van toepassing op ruimtelijke ingrepen en andere maatregelen waar mogelijk dieren worden verstoord. Voor in het wild levende dieren behoeft niet een separaat dierenwelzijnstraject gestart te worden. Wij sluiten op voorhand uit dat dierenwelzijn een onderdeel wordt van het provinciaal ruimtelijk beleid

Interessant voor jou

Vragen Sportvisacademie

Lees verder

Doodschieten ontsnapte herten in Anna Paulowna

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer