Ontheffing HVC-terrein Alkmaar voor afschot konijnen


Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 68 van de Flora- en faunawet een ontheffing verleend aan Duke Faunabeheer van het verbod om konijnen te doden op het terrein van de Huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar.
Volgens GS veroorzaken de konijnen schade, omdat zij graven in de dijkjes rondom waterbassins op het terrein. In deze bassins is afvalwater opgeslagen. Tot vorig jaar heeft de HVC nooit overlast ondervonden van konijnen.
Het hele terrein van de HVC is afgerasterd met een gazen hekwerk, toch zouden de konijnen daar door heen kunnen. De poorten op het terrein zouden onmogelijk konijnendicht te maken zijn. De ontheffing is voor vijf jaar verleend en ligt tot en met 10 april 2014 ter inzage.

Vragen

1. Deelt u de mening dat het doel van de ontheffing niet ‘het uitroeien van konijnen op het hele HVC-terrein’ is, maar ‘het voorkomen van graafactiviteiten in de dijkjes rondom de bassins’? Zo nee, waarom niet?
2. Op basis van welke wetenschappelijke studies heeft u geoordeeld dat het plaatsen van een gazen hekwerk rondom de bassins of de dijken rond de bassins anders te bekleden geen andere bevredigende oplossing is om graverij van konijnen te voorkomen?
3. In 2010 heeft u een aanvraag van voetbalclub Hollandia in Hoorn om ontheffing voor afschot van konijnen geweigerd, omdat de preventieve maatregelen ‘omrastering van het sportcomplex’ en ‘het aanbrengen van wildroosters bij de ingangen’ mogelijk waren. Welke verschillen zijn er tussen beide terreinen dat een hekwerk rond een voetbalveld wel en rond de bassins niet zou werken?
4. Een machtiging van de aanvrager door de jachthouder ontbreekt. Waarom heeft u de aanvraag in behandeling genomen?
5. Heeft de aanvrager de afgelopen periode voor dezelfde schadesituatie een ontheffing gehad? Zo ja, om welke ontheffing gaat het? Zo nee, waarom heeft de aanvrager dit wel opgegeven?
6. Sinds in 2013 op het naastgelegen terrein van Taqa afschot plaatsvindt, zijn er problemen door graverij op het HVC terrein. Kunt u uitsluiten dat de konijnen gevlucht zijn van het Taqa terrein naar de HVC en dat de aanvrager dus zelf de problemen veroorzaakt? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom werkt u mee aan het verplaatsen van het probleem in plaats van een diervriendelijke oplossing voor te staan?
7. Bent u bereid de ontheffing per direct in te trekken? Zo nee, waarom niet?

Antwoorddatum: 24 apr. 2014

1. Ja. Het verwijderen van de konijnen van het HVC terrein is het middel met als doel om schade aan de dijken te voorkomen.

2. De beoordeling heeft plaats gevonden op basis van de praktische situatie en beperkingen ter plaatse.
Het plaatsen van een goed ingegraven gazen hekwerk teneinde de graverij te voorkomen kan in beginsel - zonder externe factoren mee te wegen - als andere bevredigende oplossing worden aangemerkt. Het betreft hier echter een werkterrein waar mensen met apparatuur en machines bij moeten kunnen voor onderzoek, controle en onderhoud. Een gazen hekwerk is daarom geen reële optie: doordat toegang tot het omheinde terrein noodzakelijk is zal een toegang een zwak punt in het hekwerk veroorzaken - hier kan het gaas niet worden ingegraven - waar konijnen alsnog naar binnen kunnen komen. Dat maakt dat het plaatsen van een raster zijn nut verliest en daarmee niet als andere bevredigende oplossing kan worden aangemerkt. De dijkjes zijn functioneel voor het op zijn plaats houden van de bassins met verontreinigde vloeistoffen. Het verharden van de dijken is zeer kostbaar en niet duurzaam: gezien de landschappelijke inrichting van het terrein blijft ondergraving een risico.

3. Een raster rondom het gehele terrein van HVC is in dit geval niet doeltreffend aangezien toegangen de omrastering teniet doen. Na genoemde weigering in 2010 is inmiddels in andere situaties gebleken dat wildroosters geen konijnen tegenhouden. Deze roosters zijn bedoeld om grotere dieren, met name hoefdieren, tegen te houden. De konijnen blijken gewoon via de spijlen in het wildrooster te kunnen oversteken. Wildroosters blijken daarom geen doeltreffende oplossing om de toegangen konijnenwerend te maken.
Bovendien is een konijnenwerend raster rondom het terrein alleen nuttig wanneer er sprake is van migratie van konijnen van elders. Dit is op deze locatie niet het geval, want de konijnen zijn gevestigd daar waar ze nu gevaar opleveren.

4. De machtiging is aangeleverd en is opgenomen in het dossier.

5. Nee. De aanvrager heeft een soortgelijke ontheffing gekregen voor het terrein van de TAQA Piekgasinstallatie, welke naast de HVC op de Boekelermeer te Alkmaar is gelegen. De aanvrager stelt dat de bij TAQA Piekgasinstallatie bestreden konijnen waarschijnlijk afkomstig waren van het terrein van de HVC. Vanwege deze mogelijke samenhang heeft de aanvrager deze verleende ontheffing opgegeven op het aanvraagformulier.

6. Zoals in de aanvraag en de aanvullende stukken te lezen is, zijn er al jaren konijnen aanwezig op het HVC terrein, ook voordat de ontheffing op het terrein van TAQA verleend is. Vermoedelijk was er ook voor 2013 al sprake van graverij maar is de situatie inmiddels zodanig verergerd dat er in 2013 pas sprake was van merkbare schade. Dit werd zichtbaar toen in 2013 de maaimachines wegzakten in de dijkjes tijdens het maaien waarna men zich bewust is geworden van het probleem en de mogelijke risico’s.

7. Nee. De ontheffing is afgegeven binnen de kaders die de Flora- en faunawet ons biedt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer