Bouw van een recre­a­tiepark in Natura 2000 en EHS gebied De Zanderij in Castricum


Inleiding

In het Dagblad Kennemerland van 29 maart met als titel ‘Ontwikkelen is uitdaging’ wordt ingegaan op de ontwikkeling van een Landal park met maar liefst 120 recreatiewoningen in De Zanderij. Dit gebied is zowel een Natura 2000 gebied als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en wordt beheerd door PWN.

In de ontwikkelvisie van DuynParc Castricum[1] wordt door de ontwikkelaar Van Wijnen aangegeven dat de ecologie op die plaatst een belemmering kan zijn voor dit park. In het bovengenoemde artikel wordt de woordvoerster van de provincie Noord-Holland aangehaald die meldt dat er ‘nog geen standpunt’ is ingenomen.

Vragen

1. Bent u bekend met het artikel uit het Dagblad Kennemerland van 29 maart met als onderwerp ‘Ontwikkelen is uitdaging’?

2. Is de begrenzing van het plangebied besproken met de provincie? Zo ja, wat was uw reactie op de plannen en de begrenzing?

3. Ziet uw college het bouwen van recreatiewoningen als verstedelijking in de zin van artikel 1 van de PRV? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aantonen dat een recreatiepark nergens in Noord-Holland gerealiseerd kan worden door herstructureren, intensiveren, combineren of transformeren zoals bedoeld in artikel 14 lid 3?

4. Deelt u de mening dat bij dit project geen sprake is van een groot openbaar belang als bedoeld in artikel 19 lid 3a, dat kan rechtvaardigen dat de EHS wordt aangetast?
Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

5. Bent u het er mee eens dat bouwen in de Ecologische Hoofdstructuur, indruist tegen de taakstelling die de provincie heeft tot realisatie van de EHS?

6. Is het waar dat een dure natuurtoets geen enkele garantie biedt op het verkrijgen van een noodzakelijke natuurbeschermingswetvergunning voor dit project?

7. Deelt u de mening dat het innemen van een afwijzend standpunt duidelijkheid geeft voor de ondernemer, voor de huidige pachter PWN en voor de bescherming van natuur door de Provincie? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u bereid om duidelijk de provinciale regels te communiceren aan de initiatiefnemers en de gemeente, opdat niet langer tijd en geld wordt geïnvesteerd in een kansloos project?


[1] Zie http://www.castricum.nl/index.php?simaction=content&mediumid=2&pagid=8&stukid=73685

Antwoorddatum: 24 apr. 2014


1. Ja, wij zijn daarmee bekend.

2. De plannen zijn in een oriënterend ambtelijk gesprek met de provincie besproken. Tijdens het gesprek is aangegeven dat het plan niet past binnen de visie van de gemeente (Gebiedsvisie Zanderij) en ook niet past binnen het vigerende bestemmingsplan Buitengebied. Daarnaast is aangegeven dat het gebied hoge natuurwaarden heeft.
Voor een ontwikkeling in dit gebied moet het bestemmingsplan worden aangepast. Een ontwikkeling moet dan passen binnen de afwijkingsregels. Dit houdt voor deze specifieke locatie in dat aangetoond moet worden dat het om een groot openbaar belang gaat en dat het park niet op een andere locatie in de provincie of regio gerealiseerd zou kunnen worden (nut en noodzaak). Pas als dit is aangetoond komt de vervolgstap in beeld, namelijk voldoen aan de voorwaarden die wij stellen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.

3. Ja, wij zien het bouwen van recreatiewoningen als verstedelijking in de zin van artikel 2 van de PRV. De gemeente zal moeten aantonen dat de locatie voldoet aan de eisen in artikel 14 lid 2.

4. Ja. De afweging of een ingreep van groot openbaar belang is, is altijd een afweging tussen de belangen die er zijn en de natuur- en landschapswaarden die op die plek aanwezig zijn. Het bouwen van recreatiewoningen is geen ingreep die automatisch als groot openbaar belang wordt gezien. De gemeente zal daarom met een onderbouwing moeten komen om aan te tonen dat de recreatiewoningen van groot openbaar belang zijn en dat de bouw niet op een andere locatie kan plaatsvinden.

5. Nee, mocht de bouw van het recreatiepark in de EHS ondanks alle bezwaren doorgang kunnen vinden, dan zal de gemeente de realisatie van de EHS op een andere plek mogelijk moeten maken. In die zin zal de bouw van het recreatiepark geen effect hebben op de taakstelling van de provincie tot realisatie van de EHS, omdat dit een oppervlaktetaakstelling is. Wel is het zo dat juist deze locatie bijzondere natuur- en landschapswaarden heeft door de ligging nabij de duinen. Het zal lastig zijn om deze waarden te compenseren.

6. Ja. Het uit laten voeren van een onderzoek biedt geen garantie voor het uiteindelijk kunnen verkrijgen van een eventuele vergunning voor de Natuurbeschermingswet.

7. Ja, de provincie heeft duidelijkheid gegeven door in het oriënterende gesprek te wijzen op de beperkingen die aan de bouw van recreatiewoningen op deze locatie gebonden zijn. Pas als de gemeente een prealabele vraag indient kan de provincie een officieel standpunt geven.

8. Ja, dit is ook gedaan tijdens het oriënterende gesprek tussen de gemeente Castricum, de initiatiefnemers en de provincie Noord-Holland.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer