Het kappen van bomen voor een nieuw bedrij­ven­terrein op voor­malige defen­sie­terrein


Indiendatum: apr. 2014

Inleiding:

In een uitzending van RTVNH op 27 maart 2014 met als titel ‘Voorgenomen bomenkap Bergen: 'Heel tragisch gewoon'[1] wordt ingegaan op het plan van de gemeente Bergen om twee bouwbedrijven uit de dorpskern te verplaatsen naar het voormalige defensieterrein aan de Hoeverweg/Krommedijk in Egmond aan de Hoef (MAG-complex). Als dit plan doorgaat moeten volgens omwonenden meer dan 2000 bomen worden gekapt. Het terrein is ruim 7 hectare groot. Omwonenden proberen via de Raad van State de kap van bomen tegen te houden.

Provinciaal beleid (PRV artikel 12 , lid 1) staat geen nieuw bedrijventerrein in het landelijk gebied toe. De huidige bestemming van het MAG complex is ‘defensiedoeleinden’ en niet ‘bedrijven’.

Vragen:

1. Kunt u aantonen dat dit bedrijventerrein in overeenstemming is met de planningsopgave bedrijventerreinen en de jaarlijkse regionale bedrijventerreinmonitor zoals bedoeld in artikel 11, lid 2 van de PRV?

2. Waarom prefereert u de 50% bebouwingsregel op het regionale bedrijventerrein boven de wens om de bedrijven naar een bestaand bedrijventerrein te verplaatsen? Kunt u aantonen dat de bedrijven qua kavelgrootte niet op een regionaal bedrijventerrein zouden passen?

3. Vindt er verevening plaats tussen de verplaatsing enerzijds en de herontwikkeling tot woningbouw op de oude plaats van de bedrijven anderzijds? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt zich dat tot uw argument dat de verplaatsing naar de Boekelermeer financieel niet haalbaar is? Zo ja, waarom is de oprichting van gebouwen voor de bedrijven dan nog nauwelijks mogelijk?

4. Hoe rijmt u uw oordeel over het laten uitbreiden van het areaal bedrijventerrein op het MAG-complex met de conclusie uit het rapport ‘Ruimtebehoefte werklocaties Noord-Holland Noord, Van ruimtevraag naar visie op ruimte’ van Buck Consultants International dat ‘In alle drie de regio`s - Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Regio Alkmaar - er, ongeacht het toekomstscenario, sprake is van een fors overaanbod aan bedrijventerreinen’?

5. Is het waar dat in het bestemmingsplan gewoon ‘bedrijven’ staat? Zo ja, hoe moet uw categorie ‘uitsluitend als herinrichtingslocatie en niet een regulier bedrijventerrein’ worden geduid, zoals u het in uw brief aan PS noemde?

6. Waarom mocht de te vestigen gemeentewerf ‘niet ten koste mag gaan van het bestaande groen’ (brief met kenmerk 2008-10735), maar het huidige plan wel?

7. Bent u bereid zich in te zetten voor een geschikte oplossing voor het MAG complex, waarbij bestaand groen wordt gespaard en uitgebreid, zonder extra bebouwing en industrialisering?

[1] http://www.rtvnh.nl/nieuws/140336/Voorgenomen+bomenkap+Bergen%3A+Heel+tragisch+gewoon+%5Bmet+video%5D

Indiendatum: apr. 2014
Antwoorddatum: 22 mei 2014

1. In de provinciale verordening is opgenomen dat alleen een nieuw bedrijventerrein in overeenstemming moet zijn met de provinciale planningsopgave (PRV artikel 11, lid 1 en 2). In dit geval gaat het om transformatie. Dit houdt in dat het moet voldoen aan het beleid ten aanzien van transformatie (lid 3).
In 2012 is de gemeente Bergen gestart met aanpassing van het bestemmingsplan van het MAG terrein. De geldende planningsopgave in 2012 (opgesteld in 2008) voorzag niet in de ontwikkeling van het MAG complex tot ca. 5 ha. bedrijventerrein. Het plan past binnen het transformatiebeleid en is daarmee in lijn met PRV artikel 11, lid 3.

2. Het eerste deel van deze vraag is niet aan ons om af te wegen. De 50% bebouwingseis is een eis vanuit het bestemmingsplan van de Boekelermeer. Het antwoord op het tweede deel van de vraag is dat het tot de normale procedure behoort dat we de gemeente vragen om dit te onderbouwen.
De gemeente heeft in 2012 aangegeven en onderbouwd dat er regionaal geen geschikte kavels beschikbaar zijn.

3. Ja, Om te bepalen of de twee bedrijven zich kunnen vestigen op de Boekelermeer is rekening gehouden met grondopbrengsten op de achter te laten locaties. De opbrengsten op de oude locaties zijn te beperkt (vanwege de beperkte grootte van deze locaties, en de kosten voor sloop en bouwrijp maken van deze locaties) om verplaatsing naar de Boekelermeer en/of het oprichten van gebouwen te financieren.

4. Wij hebben deze nieuwe bedrijfsmatige invulling van het MAG complex niet getoetst aan het rapport van Buck Consultantsrapport. Het rapport van BUCK is pas op 5 november 2013 vastgesteld terwijl het bestemmingsplan van de gemeente Bergen door de provincie al in oktober 2012 is getoetst.

5. Ja, dat klopt. In de toelichting van het bestemmingsplan is aangegeven dat herinrichtingslocatie is bedoeld voor een uit de kern te verplaatsen metaalbewerkingsbedrijf en een aannemersbedrijf.

6. In genoemde brief hebben wij ingestemd met de vestiging van een centrale gemeentewerf en lokale bedrijvigheid onder de voorwaarde dat het bestaande groene silhouet behouden blijft. Conform het positieve advies van de ARO en de kwaliteitsimpuls die aan het bestaande groen
gegeven wordt hebben wij met betrekking tot het huidige plan geconcludeerd dat de vestiging van de bedrijven niet ten koste gaat van het groene silhouet. De gemeente en de eigenaren hebben voor deze ontwikkeling een groenbeheersplan ondertekend. In dit plan wordt een deel
van het groen gekapt, een deel van het terrein wordt opnieuw aangeplant en het groen dat behouden blijft krijgt een kwaliteitsimpuls. Wij zullen in het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT) toetsen of dit groenplan voldoet aan het bestemmingsplan. In het bestemmingplan is juridisch geborgd welk deel van de locatie bebouwd mag worden welke delen een groene bestemming hebben. De kapvergunning, die zal moeten passen binnen bovengenoemd bestemmingsplan en moeten voldoen aan het groenbeheerplan, is de bevoegdheid van de gemeente. Bezwaar van omwonenden tegen de kapvergunning moeten bij de gemeente worden ingediend.

7. Nee, de door de gemeente Bergen voorgestelde invulling voldoet aan de voorwaarden die in 2008 door ons zijn gesteld. Wij hebben, in aanvulling op de Stuurgroep Militaire Terreinen (afspraken IPO-Rijk), in 2008 aangegeven dat wij ons kunnen vinden in functiewijziging naar bedrijfsdoeleinden. De ARO heeft het plan getoetst en geconstateerd dat het groene silhouet behouden blijft.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer