Ontheffing damherten rond AWD


Indiendatum: okt. 2011

Haarlem, 22-9-2011.
Onderwerp: Vragen van de heer A.E. van Liere MA, MSc. (Partij voor de Dieren)


Inleiding


Op 20 september kondigde Gedeputeerde Staten aan een ontheffing te willen afgeven voor het schieten van damherten die zich buiten het leefgebied van de dieren in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) begeven. In een persbericht staat: “De provincie wil een ontheffing verlenen voor afschot van damherten die uit het leefgebied treden.”
Woensdagavond 21 september moest een automobilist uitwijken op de Zeeweg voor een hert en raakt daarbij evenals de andere passagier lichtgewond. Sinds jaar en dag worden damherten rond de Zeeweg doodgeschoten vanwege de verkeersveiligheid en staan er geen damhertkerende hekken langs deze provinciale weg.
Naar aanleiding van deze berichten heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:


1. Rond de AWD staan ofwel damhertkerende hekken ofwel het gebied grenst aan bebouwd gebied of landgoederen. In de laatste twee gevallen is een ontheffing gevaarlijk, respectievelijk zinloos. Wat is het doel van deze ontheffing en wie krijgt deze ontheffing uiteindelijk?


2. Tussen de Vogelenzangseweg en de AWD zijn enkele agrarische percelen. Hier is het damhertkerend hekwerk gerealiseerd en er is geen landbouwschade geconstateerd. Indien hier wordt geschoten kunnen de voor de jacht vluchtende dieren uitsluitend de weg op. Is het de bedoeling dat hier geschoten gaat worden en zo ja, hoe waarborgt u dan de verkeersveiligheid?


3. De Partij voor de Dieren vraagt al lang aandacht voor de verkeersveiligheid rond de Zeeweg. Hier blijkt al jaren dat het doodschieten van damherten niet effectief is voor de verkeersveiligheid. Is Gedeputeerde Staten bereid om damhertkerende hekwerken te plaatsen rond de Zeeweg om de verkeersveiligheid daadwerkelijk te bevorderen? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: okt. 2011
Antwoorddatum: 26 okt. 2011

1. De ontheffing heeft tot doel het waarborgen van de verkeersveiligheid en het voorkomen en bestrijden van schade aan de landbouw. Voor een verdere onderbouwing van de doelen verwijzen wij naar het op 1 februari 2011 door GS goedgekeurde Faunabeheerplan Damhert, dat de basis voor de ontheffing vormt. GS delen niet de mening van vragensteller dat een ontheffing gevaarlijk of zinloos zou zijn. Zowel in het Faunabeheerplan als in de ontheffingen zijn zorgvuldigheid en veiligheid in de uitvoering een uitgangspunt. In elke ontheffing worden voorwaarden opgenomen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Daar waar zich potentieel gevaarlijke situaties kunnen voordoen, worden bovendien aanvullende afspraken gemaakt met beheerders en politie. Er zal één of meerdere ontheffingen worden verleend. De ontheffingen worden, naar verwachting, verleend aan de Faunabeheereenheid. De Faunabeheereenheid machtigt vervolgens een door de Stichting Faunabeheereenheid Zuid-Kennemerland voor te dragen lijst met uitvoerders om van deze ontheffing gebruik te maken (zoals procedureel beschreven in ons Beleidsplan Flora- en faunawet 2007). De personen op deze lijst zijn lid van de Stichting Faunabeheer Zuid-Kennemerland en professionele uitvoerders van de betrokken terreinbeheerders.

2. Ja, afschot op deze locatie is onderdeel van het totaalbeheer zoals beschreven in het Faunabeheerplan Damhert. Zoals verwoord in vraag 1, zullen in elke ontheffing voorwaarden opgenomen worden om gevaarlijke situaties te voorkomen. Hierbij zijn zorgvuldigheid en veiligheid uitgangspunt waardoor de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd.

3. Nee. Het plaatsen van een hek bij de Zeeweg, zonder afschot, is alleen effectief als het gehele leefgebied wordt afgerasterd. Het volledig afrasteren is geen optie. In het Faunabeheerplan Damhert staan de nadelen van een volledige afrastering uitvoerig beschreven. Bovendien zou het betekenen dat een nieuwe barrière dwars door Nationaal Park Zuid-Kennemerland wordt gecreëerd, wat haaks staat op de beleidsdoelen van het Nationaal Park en de EHS. Bij de Zeeweg, ter hoogte van het Wed staat een verbindingszone in de vorm van een ecoduct gepland. Dit is een effectievere manier om de kans op aanrijdingen te verkleinen dan het plaatsen van een raster, aangezien de herten dan van een veilige oversteekplaats gebruik kunnen maken.

Interessant voor jou

Ganzen en Schiphol

Lees verder

Operatie Schoon Schip

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer