Ganzen en Schiphol


Indiendatum: aug. 2011

In het nieuwsbericht van RTV NH 'Nog steeds geen oplossing voor het ganzenprobleem Schiphol' van 10 augustus 2011 wordt gesteld dat ook een commissie waarin Schiphol is vertegenwoordigd het vergassen van ganzen een goede oplossing vindt. Navraag bij RTV NH leert dat met deze commissie de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) is bedoeld. Daarin is ook de provincie vertegenwoordigd.
1. Klopt de berichtgeving van RTV NH dat de genoemde commissie voorstander is van het vergassen van ganzen om daarmee de vliegveiligheid rondom Schiphol te vergroten? En zo ja, is de vertegenwoordiger van de provincie hier voorstander van?
2. Kunt u dan uitleggen waarom u denkt dat het vergassen van ganzen helpt om de vliegveiligheid te vergroten, terwijl ganzen uit zeker vier provincies naar het gebied rond Schiphol worden ‘gelokt’ (door de aanwezigheid van zeer gewild voedsel)?

De Partij voor de Dieren is verbaasd dat er een voornemen is tot het vergassen van ganzen rondom Schiphol. Vliegveiligheid is van het grootste belang. Toch meldt onderzoeker Ebbinge van Alterra dat hij de indruk heeft dat er heel weinig gebeurt met zijn aanbevelingen uit 2007 om de veiligheid rond Schiphol te verbeteren . Uit antwoorden op Statenvragen van de Partij voor de Dieren van 14 maart 2011 blijkt dat inderdaad belangrijke aanbevelingen niet zijn uitgevoerd, zoals het laten ontstaan van een hoge vossenpopulatie, het minimaliseren van oogstresten en gewassen telen die voor ganzen onaantrekkelijk zijn.

3. Wat is er sinds het rapport van Alterra uit 2007 concreet gedaan, onder meer door de provincie, om de vliegveiligheid te waarborgen?
4. Bent u bereid om op korte termijn een evaluatie van de aanbevelingen van Alterra en de acties om de vliegveiligheid te waarborgen naar de commissie Ruimte en Milieu te sturen?

Indiendatum: aug. 2011
Antwoorddatum: 14 sep. 2011

Ons antwoord aan provinciale staten luidt als volgt:


1. Dat klopt. Gedeputeerde Bond is namens de Provincie Noord-Holland vertegenwoordiger in de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) en deelt dit standpunt.

2. De NRV is op landelijk niveau bezig om het risico op een vogelaanvaring met een vliegtuig te minimaliseren. De immer groeiende populatie ganzen zorgt nu juist voor een toenemend risico voor de vliegveiligheid. De NRV zet daarom in op vier sporen, te weten:
− Het beheersen van de aantallen ganzen binnen 10 km rondom Schiphol;
− Het minimaliseren van de foerageermogelijkheden voor ganzen binnen de 10 km rondom Schiphol;
− Het (door inrichting en beheer) onaantrekkelijk maken van broed- en opgroeigebieden van ganzen binnen de 10 km rondom Schiphol;
− Het ontwikkelen en implementeren van radartechniek, waarmee ganzen die de landingsbanen kruisen voortijdig worden gesignaleerd en op tijd kan worden ingegrepen in de operatie van de luchthaven.
De omvang van de ganzenpopulatie en de daarmee samenhangende risico’s voor de vliegveiligheid maken het noodzakelijk dat naast het ingrijpen in de populatie gelijktijdig en niet volgtijdelijk wordt ingezet op de overige sporen, zoals het minimaliseren van foerageermogelijkheden en broed- en opgroeigebieden tot een gelijktijdige inzet.

3. De provincie Noord-Holland heeft alle mogelijkheden die haar ter beschikking staan vanuit de Flora- en faunawet benut om de vliegveiligheid te waarborgen. De vigerende ontheffingen en aanwijzingen rondom Schiphol geven veel ruimte voor ganzenbeheer. Dat is ook noodzakelijk. In dit kader heeft de provincie met Schiphol in 2007 het initiatief genomen voor het Schiphol Ganzenoverleg om de uitvoering van het beheer effectief te organiseren. Onderstaande tabel geeft aan welke maatregelen en in welke
mate er rondom Schiphol zijn uitgevoerd door de wildbeheereenheden en de terreinbeherende organisaties
Tegelijkertijd heeft de provincie door de jaren heen aandacht gevraagd voor alternatieve maatregelen, die ook door de Partij voor de Dieren worden genoemd. In de NRV (en daarbuiten) heeft de provincie voordurend ingezet op concrete resultaten op korte en langere termijn in de aanpak van de foerageermogelijkheden rondom Schiphol. De mogelijkheden voor de provincie om hier direct in te grijpen zijn echter beperkt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij het Rijk, Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer.

4. Dit voorjaar is door het onafhankelijke adviesbureau Tauw een evaluatie uitgevoerd van het Schiphol Ganzenoverleg. De evaluatie geeft conclusies en aanbevelingen om de effectiviteit van de uitvoering te vergroten en tot een betere afstemming te komen tussen de diverse betrokken organisaties en beschikbare maatregelen. Daarnaast wordt op dit moment door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een onderzoek verricht naar de toedracht en de afhandeling van de noodlanding door een toestel van Air Maroc op 6 juni 2010. Dit onderzoek zal ook een analyse bevatten van het beheer van de ganzen rondom Schiphol. De resultaten van dit onderzoek worden dit najaar verwacht. Wij stellen voor om, op het moment dat de bevindingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid worden gepubliceerd, deze samen met de eerder genoemde evaluatie van het Schiphol Ganzenoverleg aan Provinciale Staten aan te bieden en hierover van gedachten te wisselen.

Interessant voor jou

Powerboatraces in de Waddenzee

Lees verder

Ontheffing damherten rond AWD

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer