Mega kippen­be­drijf Hollands Kroon vervolg­vragen


Indiendatum: nov. 2012

Inleiding

De antwoorden van Gedeputeerde Staten 2-10-2012 op de gestelde vragen van het lid A. E. van Liere MA, MSc. (Partij voor de Dieren) van 5-9-2012 geven aanleiding tot de volgende vragen. Wij verzoeken u er zorg voor te dragen om de antwoorden op deze vragen voor 16 november 2012 Provinciale Staten te doen toekomen, in verband met de behandeling van de PRVS 19-11-2012.

Vragen
Gedeputeerde Staten antwoorden dat de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) niet voorziet in een eventuele samenvoeging van de 2 genoemde kippenfabrieken. De verordening is echter het instrument van de provincie om de goede ruimtelijke ordening en de provinciale belangen te borgen. Gedeputeerde Staten stellen echter dat als het agrarische bouwperceel maximaal 2 hectare bedraagt er geen ontheffing nodig is, of dat de afwijkingsregels dan niet van toepassing zijn.

1. Als deze fabrieken gerealiseerd zijn onder die condities (binnen 2 ha. of volgens afwijkingsregels), hoe kan een ruimtelijke instrumentarium van de provincie dan een bedrijfseconomische fusie blokkeren?

Gedeputeerde Staten stellen dat er voor beide initiatieven geen ontheffing nodig is als het agrarisch bouwperceel maximaal 2 hectare is. Maar de bestemming van het perceel hoek Alkmaarseweg/Oudelanderweg is op dit moment agrarisch onbebouwd. Er is dus geen sprake van een agrarisch bouwperceel. Volgens de definitie in de PRVS: agrarisch bouwperceel: een aaneengesloten stuk grond waarop bebouwing met een hoofdgebouw en bijbehorende gebouwen van een agrarisch bedrijf is toegestaan. Er is geen bebouwing toegestaan buiten bestaand bebouwd gebied. Voor uw informatie: het bouwplan omvat een agrarische bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen. De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft op 27 september 2012 ingestemd met dit bouwplan.

2. Waarom stellen Gedeputeerde Staten dat bebouwing buiten bestaand bebouwd gebied toegestaan is?
Gedeputeerde Staten melden dat er geen eenduidige definitie van megastal is en dat het ook niet bij wet is geregeld. Zij voegt daar aan toe dat het ook niet in de PRVS staat genoemd. Maar mijn vraag ging specifiek over de structuurvisie, waar het woord megastal WEL genoemd staat.

3. Wat is de functie van de zin “De provincie Noord-Holland wil geen megastallen laten ontstaan.” in de structuurvisie? En wat doet doen Gedeputeerde Staten met deze zin?

In het MER Pluimveebedrijf Meerkip, onderdeel van de aanvraag, is vermeld “De totale behoefte aan verblijfsruimte, overige gebouwen, watercompensatie, infrastructuur en de landschappelijke inpassing is ca. 2,5 hectare”. Dit terwijl de PRVS een agrarisch bouwperceel van maximaal 2 hectare toestaat.

4. Hebben Gedeputeerde Staten het bouwplan, met een agrarisch bouwperceel van 2,5 hectare, getoetst aan de PRVS?
De Omgevingsvergunning, onderdeel Milieu, is voor de diverse locaties niet verleend.1 Er is dus geen sprake van een bestaand bedrijf. Daaruit volgt dat het voorgenomen bedrijf op de locatie Oudelanderweg nieuwvestiging is. Nieuwvestiging van intensieve veehouderij is niet toegestaan in Noord-Holland.

5. Waarom treden Gedeputeerde Staten niet op tegen nieuwvestiging van deze intensieve veehouderij in de gemeente Hollands Kroon? Waar moet een bedrijf aan voldoen wil het kwalificeren als een bestaand bedrijf?

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst, beantwoorden.

1 http://www.hollandskroon.nl/ontwikkelen/gekoppelde-documenten_3855/item/zijn-de-bedrijven-wel-echt-bestaande-bedrijven-mede-omdat-er-op-dit-moment-geen-kippen-lopen_9359.html.

Indiendatum: nov. 2012
Antwoorddatum: 18 okt. 2012


Antwoord vraag 1
De PRVS heeft geen instrumenten opgenomen om fusies tussen twee agrarische bedrijven te blokkeren. Schaalvergroting is een autonome ontwikkeling binnen het internationale speelveld
van de landbouw, de provincie gaat niet over de bedrijfs-economische keuzes van ondernemers. Wel kan vanuit ruimtelijke opzicht beperkingen worden opgelegd aan de grootte zoals is gebeurd
in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. Zowel in de Structuurvisie als in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) is de term ‘bestaande intensieve veehouderijen’
niet nader omschreven. Wél wordt in de toelichting van de PRVS omschreven dat bestaande rechten worden gerespecteerd. Het gaat hier om rechten die in het bestemmingsplan reeds zijn opgenomen (van
voor de inwerkingtreding van de PRVS). In de casus Meerkip is er sprake van een bestemmingsplan met een bestemming intensieve veehouderij. Daarnaast is er reeds de eerste fase omgevingsvergunning
verleend. In die zin is er juridisch sprake van ‘bestaande rechten’. Alhoewel Meerkip fysiek niet bestaat en gelet op de toelichting van de PRVS over het respecteren van bestaande rechten, is Meerkip aan te duiden als
bestaande intensieve veehouderij De gemeenteraad heeft een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven. Het betreft een stap in een proces waarbij in een later stadium door het College van Burgemeester en Wethouders het
definitieve besluit moet worden genomen op basis van aanvraag omgevingsvergunning.

Antwoord vraag 2
De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie stellen dat verstedelijking buiten BBG niet is toegestaan, dit geldt niet voor agrarische bedrijvigheid. Agrarische
bedrijvigheid is wel toegestaan buiten BBG mits wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit en nut-noodzaak. In de structuurvisie staat inderdaad dat de provincie geen megastallen wil laten ontstaan. In die zin is de één bouwlaag eis opgenomen. Ook gelden de oppervlaktematen die voor alle agrarische bouwpercelen gelden. Daarnaast worden bestaande intensieve bedrijven gerespecteerd. Uitbreiding van deze bedrijven mag alleen onder bepaalde voorwaarden. Verplaatsing wordt niet beschouwd als nieuwvestiging. De term megastal komt verder niet in de PRVS voor en is ook niet bij wet geregeld. In de PRVS zijn specifieke regels opgenomen voor intensieve veehouderij.

Antwoord vraag 3
Zie antwoord vraag 2. Conform de informatie van de gemeente blijft het bouwblok onder de 2 ha. Dit staat ook in de ruimtelijke onderbouwing van Meerkip. Als het agrarisch bouwperceel maximaal 2 ha bedraagt,
is er geen ontheffing benodigd. Overigens geldt dat per 1 oktober 2012 het stelsel van ontheffingen is vervallen. Het beleid ten aanzien van agrarische bouwpercelen blijft hetzelfde, en op basis hiervan zullen wij geen zienswijze indienen. Een agrarisch bouwperceel is conform de definitie van de PRVS een aaneengesloten stuk grond waarop bebouwing met een hoofdgebouw en bijbehorende gebouwen ten behoeve van een agrarisch bedrijf is toegestaan.

Antwoord vraag 4
Nee, uit de overlegde gegevens door de gemeente Hollands Kroon blijkt dat het gaat om een bouwperceel van maximaal 2 hectare. Dit is in overeenstemming met het gestelde in de Provinciale
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. Zie ook antwoorden op vraag 1 en 3.

Antwoord vraag 5
Zoals uit de beantwoording bij de vragen 1 tot en met 4 blijkt, voldoet deze casus aan het gestelde in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke
Verordening Structuurvisie. Zie ook antwoord op vraag 1.

Interessant voor jou

Mega kippenbedrijf Hollands Kroon

Lees verder

Plan Crailo

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer