Mega kippen­be­drijf Hollands Kroon


Indiendatum: sep. 2012

Inleiding
In 2007 waren er plannen om in de Wieringermeer een megastal voor 1,6 miljoen vleeskuikens (plofkippen) te bouwen. Deze kippenfabriek zou dan jaarlijks bijna 14 miljoen dieren produceren (cyclus van zes weken). Er was groot verzet vanuit de burgers tegen megastallen: meer dan 25 duizend burgers onderschreven het burgerinitiatief ‘Stop veefabrieken Noord-Holland’. Tijdens de behandeling van dit burgerinitiatief in PS is een motie aangenomen om de bouw van deze stal te verbieden. Daarmee zou de bouw van deze stal van de baan moeten zijn.

Nu zijn dezelfde initiatiefnemers op dezelfde locatie bezig met het opnieuw van de grond krijgen van een megastal, zij het opgeknipt in verschillende aanvragen, op meerdere percelen naast elkaar. Het gaat in elk geval om:
- hoek Alkmaarseweg/Oudelanderweg: 550.000 vleeskuikens, bouwperceel 2,5 hectare,
- Oudelanderweg 51(a): 330.000 vleeskuikens, bouwperceel 2,0 hectare.

De aanvraag voor de hoek Alkmaarseweg/Oudelanderweg zou inmiddels zijn teruggebracht tot 2,0 hectare, zodat er geen ontheffing voor de grootte van het bouwperceel nodig is. Staatsecretaris Bleker houdt voor een megastal een bandbreedte van 200.000 tot 240.000 vleeskuikens aan. Alterra schrijft in Megastallen in beeld dat de grens bij 220.000 vleeskuikens ligt. Beide initiatieven komen afzonderlijk al ver boven deze grens uit.

Vragen:
1. Bent u op de hoogte van deze twee initiatieven, hun voorgeschiedenis en de onderlinge samenhang tussen deze bedrijven?
2. Welke provinciale regelgeving voorkomt dat deze twee bedrijven op termijn worden samengevoegd tot één heel groot bedrijf? Is deze opsplitsing in 2 procedures een poging om doelbewust de regels van de provincie te omzeilen?
3. Is het juist dat de gemeente Hollands Kroon een ontheffing zal moeten aanvragen van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie voor het bouwen buiten Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) bij een bestemmingsplanwijziging waarbij bebouwing mogelijk wordt gemaakt op het perceel hoek Alkmaarseweg/Oudelanderweg? Geldt ditzelfde voor Oudelanderweg 51 of 51a?
4. In de Structuurvisie staat dat de provincie Noord-Holland geen megastallen wil laten ontstaan. Bent u van mening dat er sprake is van een megastal bij één of elk van deze twee initiatieven, dan wel in de combinatie van deze initiatieven? Zo nee, waar baseert u dat op?
5. In de structuurvisie staat voorts dat nieuwe opstallen of uit te breiden opstallen niet meer dan één bouwlaag mogen bevatten die gebruikt mag worden voor het houden van dieren. In de voorgenomen stallen komen de kippen in meerdere lagen te zitten, zoals op bijgevoegde foto. Deelt u de mening dat de provincie deze in geen geval kan toestaan? Zo nee, waarom niet?
6. Als u deze foto ziet waant u zich dan nog in een agrarisch bedrijf of in een fabriek?

Megastallen vormen een groot risico voor de volksgezondheid. Gezondheidsrisico’s van kippenfabrieken zijn onder meer het oplopen van antibioticaresistentie door het vele gebruik van antibiotica in de vleeskuikenhouderij en risico’s voor de ontwikkeling van nieuwe zoönosen (ziekten die van dieren op mensen overgedragen kunnen worden). GGD Nederland wil in de vergunningprocedure een Gezondheidsadvies tot 1.000 meter vanaf de stallen. Het RIVM heeft onlangs geconcludeerd dat er geen veilige woonafstand tot veehouderijen voor infecties is vast te stellen.
7. Overweegt u een ontheffing voor het vergroten van het bouwperceel boven de 2 hectare, dan wel een ontheffing voor het bebouwen van een onbebouwd perceel, te verlenen en de aangenomen motie tegen deze megastal niet uit te voeren? Zo ja, op welke grond?
8. Bent u bereid om deze ontwikkeling tegen te houden op grond van het bepaalde in de structuurvisie middels een reactieve aanwijzing dan wel een inpassingsplan?
9. Wethouder Franken van de gemeente Hollands Kroon heeft tijdens een informatiebijeenkomst over de megastal op 18 februari 2012 gezegd dat er nog 5 aanvragen voor vleeskuikenstallen in behandeling zijn. Kunt u aangeven wat daarmee het totaal aantal vergunde vleeskuikens binnen de gemeente Hollands Kroon wordt? Vindt u dat een gewenste ontwikkeling? En zo nee, wat gaat u hiertegen ondernemen?

Indiendatum: sep. 2012
Antwoorddatum: 9 okt. 2012

Antwoord 1:
Ja.

Antwoord 2:
De Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) voorziet
hier niet in. Ten aanzien van de mogelijke motieven van de ondernemer
verkeren wij niet in de positie het tweede deel van de vraag te
beantwoorden.

Antwoord 3:
Nee, als het agrarisch bouwperceel maximaal 2 ha bedraagt, is er geen
ontheffing benodigd. Overigens geldt dat per 1 oktober 2012 het stelsel
van ontheffingen vervalt. Het beleid ten aanzien van agrarische
bouwpercelen blijft hetzelfde. Dit geldt voor beide locaties.

Antwoord 4:
Nee. In de provinciale Structuurvisie en Verordening staan de regels met
betrekking tot de intensieve veehouderij. Het woord ‘megastal’ is niet
eenduidig en niet bij wet geregeld. De grootte van het bouwblok is niet
per definitie gekoppeld aan de intensieve veehouderij. In de
Verordening wordt dan ook niet gesproken over megastal maar over
intensieve veehouderij.

Antwoord 5:
We delen uw mening niet. In het geval van deze bedrijven heeft u het
over de inrichting van de bouwlaag. In sommige bestemmingsplannen
is een definitie van bouwlaag opgenomen. Indien in het
bestemmingsplan geen definitie is opgenomen, dan biedt jurisprudentie
houvast. In jurisprudentie wordt er gesproken over een bouwlaag
wanneer deze bewoonbaar is. Er is dan sprake van een verdieping van
zodanige afmetingen en vorm dat geschikt kan worden gemaakt voor
woonfuncties.
Hierbij wordt gekeken naar de definities in het Bouwbesluit in relatie tot
de minimale hoogte voor gebruiksfuncties. Op grond hiervan kan een
ruimte lager dan 2,1 meter (woonfunctie en overige gebruiksfuncties
(berging)) al niet als bouwlaag worden aangemerkt.
De inrichting van een bouwlaag wordt via Europese en nationale wet- en
regelgeving geregeld.

Antwoord 6:
De provincie gaat niet over het al dan niet industriële karakter van een
agrarisch bedrijf. De ruimtelijke regels voor intensieve veehouderijen
staan in de Structuurvisie en Verordening.

Antwoord 7:
Nee.

Antwoord 8:
Nee. De ondernemer moet voldoen aan de Provinciale Ruimtelijke
Verordening Structuurvisie (PRVS).

Antwoord 9:
Nee. De provincie gaat over de ruimtelijke kwaliteit en niet over het
aantal dierplaatsen.
De ontwikkelingen zijn conform de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie (PRVS). Provinciale Staten heeft hiervoor de regels op 23
mei 2011 in de provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie
vastgelegd. Gedeputeerde Staten zal hier naar handelen als dit nodig is.
Nieuwvestiging van intensieve veehouderij mag conform deze
verordening niet mogelijk worden gemaakt in bestemmingsplannen. De
gemeente is de eerste instantie die hierop zal toetsen. Wanneer de
uitkomst van die toets bekend is zal GS PS opnieuw informeren.

Interessant voor jou

Het vergassen van ganzen in de wijde omgeving van Schiphol

Lees verder

Mega kippenbedrijf Hollands Kroon vervolgvragen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer