Kipfa­briek Wierin­germeer


Indiendatum: jul. 2007

VRAGEN NR. 60

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 28 augustus 2007

Onderwerp: Vragen van Drs. K.W. Breunissen (GroenLinks) en de heer R. van Oeveren
(Partij voor de Dieren)


De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 9 juli 2007, door de leden van Provinciale Staten, de heren K. Breunissen en R. van Oeveren de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

Inleiding

De media1 berichten over plannen om in de Wieringermeer een ‘megaboerderij’ voor 1,6 miljoen mestkuikens te bouwen. Deze “kippenfabriek” zal dan jaarlijks circa 11 miljoen dieren produceren. Als mogelijke locatie wordt het zuidwesten van de Wieringermeer genoemd. Dit bericht is aanleiding voor de statenfracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks in Noord-Holland de volgende schriftelijke vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten.

Vragen

1. Kent u het initiatief van de firma Weel om in het zuidwesten van de Wieringermeer een kippenfabriek te bouwen voor 1,6 miljoen mestkuikens?

2. Gaat het bij deze kippenfabriek naar uw mening om een agrarisch bedrijf of een industrieel bedrijf?

3. Bent u met GroenLinks en de Partij voor de Dieren van mening, dat in de meeste slachtkippen- bedrijven het slecht is gesteld met het welzijn van de kippen vanwege ruimtegebrek, slechte lucht- kwaliteit, gebrek aan daglicht en de opzet de kuikens zo snel mogelijk te laten groeien, waardoor veel kuikens sterven aan hartstilstand en verstikking en lijden aan stress, verveling en kwalen aan hun poten?

4. Bent u met ons van mening dat, gezien het succes van het burgerinitiatief Stop Fout Vlees! om het parlement te verzoeken te kiezen voor omschakelijking van de bioindustrie, het maatschappelijk draagvlak voor de vestiging van een kippenfabriek in Noord-Holland ontbreekt?

5. Is de vestiging van een kippenfabriek, tezamen met een biovergistingsinstallatie, volgens het streekplan Noord-Holland mogelijk op de beoogde locatie (Oudelanderweg in het zuidwesten van de Wieringermeer) of op de door anderen gesuggereerde locatie (bedrijventerrein Agriport A7)?

6. In antwoord op eerdere schriftelijke vragen van GroenLinks over de plannen voor varkensflats schreef u op 20 februari 2007: ‘Wij beschouwen de varkensflats als een verdere stap in de ontwikkeling van de bio-industrie. Efficiencyverbetering van productieproces en bedrijfsvoering staan daarbij centraal, met uiteindelijk deze enorme schaalvergroting als resultaat. De varkens worden in zo’n benadering volgens ons primair beschouwd als het product dan wel productiemiddel van de varkensflat. Wij zijn geen
voorstander van een dergelijke benadering en zien liever een meer biologische en diervriendelijker aanpak waarin het dierenwelzijn centraal staat.’ Bent u met ons van mening dat, analoog aan uw opvatting over varkensflats, genoemde kippenfabriek een ongewenste verdere stap in de ontwikkeling van de bio-industrie is?1 ‘Vraagtekens over procedure megaboerderij’ Schager Courant/NHD 15-6-2007; ‘ Politici twijfelen over
toelaatbaarheid megakippenbedrijf Oudelanderweg’ 25-6-2007.

Indiendatum: jul. 2007
Antwoorddatum: 27 aug. 2007

Ons antwoord aan provinciale staten luidt als volgt:

1. Ja, wij zijn op de hoogte van het initiatief.

2. Het gaat naar onze mening om een agrarisch bedrijf.

3. De regelgeving voor de bio-industrie wordt door Europa en door het Rijk bepaald. Regels op het gebied van vleeskuikens zijn in voorbereiding in de Europese Landbouwraad en worden pas verwacht in 2009. Volgens het Productschap Vee, Vlees en Eieren is de doelstelling dat uiterlijk 1 juli 2010 de onlangs gepubliceerde richtlijn van de Europese Unie voor onder andere het dierenwelzijn is geïmplementeerd in Nederlandse Wet- en regelgeving.

4. Nieuwe vestiging van volwaardige intensieve veehouderijbedrijven is in het kader van de nota “Leidraad voor het provinciaal omgevingsbeleid” uitgesloten.

5. Er is nog geen officieel verzoek ontvangen van de gemeente. Wij zullen ons standpunt bepalen als er een verzoek van de gemeente is ingediend.

6. Het betreft hier de verplaatsing met uitbreiding van een bedrijf binnen een gemeente. Er is daarom geen analogie met de overwegingen over de vestiging van varkensflats.

Titel:PS-vraag 60: Breunissen en Van Oeveren over kipfabriek Wieringermeer
Datum:28-08-2007
Nummer:60

Interessant voor jou

Muskusrattenbestrijding

Lees verder

Invloed aalscholver op palingvangst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer