Kap bos Purmerend voor nieuw bedrij­ven­terrein


Indiendatum: mei 2015

Inleiding

De gemeente Purmerend heeft, gezien haar agenda van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 20 mei[1] concrete plannen voor de kap van het Beusebos, langs de A7, en wil op die locatie een bedrijventerrein realiseren[2]. Volgens het bericht op RTVNH volgt binnenkort waarschijnlijk een wijziging van het bestemmingsplan. In de Raadsvergadering op 28 mei staat het ter beschikking stellen van ‘Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling’ van 100.000 euro op de agenda[3].

De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) bepaalt dat een nieuw bedrijventerrein alleen is toegestaan als deze in overeenstemming is met de geldende provinciale planningsopgave. De locatie van het Beusebos is niet in deze planningsopgave opgenomen.

Tegen de plannen van de gemeente is veel weerstand, omdat de bewoners het bos willen behouden. Het nabijgelegen bestaande bedrijventerrein Baanstee-Noord is grotendeels leeg en onbebouwd.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de waarde die Purmerend hecht aan natuur. Eerder gaf het college een kapvergunning voor maar liefst 160 bomen, eveneens in het Beusebos, om uitzicht op een nog te bouwen reclamezuil te maken.[4]

Vragen

1. Bent u op de hoogte gesteld door de gemeente Purmerend over het plan om het Beusebos te kappen en er een bedrijventerrein van te maken?
2. Is er overleg geweest met de provincie over dit plan? Zo ja, wat was de inzet van de gemeente en wat is het standpunt dat de provincie heeft ingebracht?
3. Deelt u de mening dat hier sprake is van een bedrijventerrein als bedoeld in artikel 1 van de PRV, te weten ‘een terrein dat geschikt is voor gebruik door handel en nijverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening en industrie’? Zo ja, welke consequenties verbindt u daaraan? Zo nee, waar precies vindt u dat de bestemming van dit terrein afwijkt van de criteria zoals genoemd in artikel 1 van de PRV?
4. Deelt u de mening dat een bedrijventerrein op deze locatie in strijd is met de PRV, aangezien deze niet in overeenstemming is met de provinciale planningsopgave? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om de planontwikkeling stil te leggen?
5. Wat vindt u ervan dat de gemeente Purmerend een nieuw bedrijventerrein wil ontwikkelen, terwijl er op het nabijgelegen bedrijventerrein Baanstee-Noord nog volop ruimte is? Deelt u de mening dat dit niet in overeenstemming is met hetgeen de PRV beoogt, te weten een zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik en het tegengaan van planologisch ongewenste versnippering en leegstand van bedrijventerreinen?
6. Is de provincie benaderd om het onderhavige terrein toe te voegen aan de provinciale planningsopgave? Zo ja, hoe heeft de provincie hierop gereageerd?
7. Bent u bereid zich in te spannen om de gemeente Purmerend ervan te weerhouden dit gebied op de voorgenomen manier te ontwikkelen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
8. Deelt het college de mening dat uit het kappen van 160 bomen voor een reclamezuil weinig waardering voor natuur blijkt? Zo nee, waarom niet?
9. Is er enige relatie tussen het kappen van de bomen voor een reclamezuil en het geplande bedrijventerrein?

[1] http://raad.purmerend.nl/commissie-stedelijke-ontwikkeling-en-beheer-20-mei-2015-1900-uur
[2] http://www.rtvnh.nl/nieuws/164726/het-beusebos-moet-blijven-weg-met-die-bedrijven-audio
[3] http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/02.%20Agenda%2028%20mei%202015.pdf
[4] Kapvergunning voor 160 bomen, Noord-Hollands dagblad 4 maart 2015

Indiendatum: mei 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Notie: In de statenvragen van dhr. L. van Laan wordt gerefereerd aan een verleende kapvergunning voor 160 bomen in het Beusebos. Graag maken wij u erop attent dat het wel of niet verlenen van een kapvergunning een gemeentelijke bevoegdheid is. Uit de vraagstelling klinkt daarnaast de suggestie alsof er een relatie zou bestaan tussen de kap van de bomen met de ontwikkelingsvisie voor de ‘Kom A7’. Uit navraag bij de gemeente Purmerend blijkt dat hiervan geen sprake is.

Antwoord 1: Nee. In formele zin is overigens ook geen sprake van een ‘plan’. De gemeenteraad van Purmerend heeft op 28 mei 2015 het besluit genomen om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het opstellen van een ontwikkelingsvisie en – strategie.

2: Nee, er is geen sprake van een ‘plan’ (zie antwoord 1). In 2012 en 2013 heeft de gemeente de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het zuidelijke deel van ‘Kom A7’ verkend en is er op ambtelijk niveau contact geweest met de gemeente over een mogelijke vestiging van een automotive-formule op deze locatie. Volgens de destijds geldende provinciale ruimtelijke verordening (PRV) had deze locatie toen de juridische status van ‘Bestaand Bebouwd Gebied’ (BBG). Ambtelijk is toen aangegeven dat deze beoogde ontwikkeling zou worden beschouwd als een bedrijventerrein met volumineuze detailhandel en dat deze onder andere moet voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in artikelen 5 ‘Detailhandel’ en 11 ‘Locaties voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties binnen BBG’ van de PRV. Voor wat betreft artikel 11 geldt als voorwaarde dat het beoogde nieuwe bedrijventerreinen moet zijn opgenomen in de ‘planningsopgave werklocaties’. Dat was (en is) niet het geval. GS kunnen de planningsopgave aanpassen als daar een zwaarwegende reden voor is.

3: In uw vraag verwijst u naar artikel 1 ‘Algemene bepalingen’ van de PRV. In dit artikel is de door u aangehaalde definitie niet opgenomen.

4: Ja. Indien uit de door de gemeente op te stellen ontwikkelingsvisie zou blijken dat op deze locatie een bedrijventerrein wordt beoogd, dan is artikel 12 ‘Verbod tot aanleg van bedrijventerreinen en kantoorlocaties’ van de PRV van toepassing. De locatie is momenteel niet opgenomen in de provinciale planningsopgave werklocaties. De provinciale planningsopgave zou aangepast moeten worden om dit mogelijk te maken. Het is aan de gemeente om de motiveringsredenen hiervoor desgewenst te onderbouwen. In een ambtelijk overleg met de gemeente kunnen de (on)mogelijkheden hiervoor worden besproken.

5: Ter borging van het provinciaal hoofdbelang Duurzaam Ruimtegebruik worden in de PRV, artikel 12 lid 4, voorwaarden gesteld aan plannen voor nieuwe bedrijventerreinen of kantoorlocaties. Dit betekent dat vanuit de gemeente in ieder geval duidelijk zou moeten worden gemaakt dat er een regionaal afgestemde behoefte bestaat aan deze beoogde ontwikkeling en dat ruimte voor deze ontwikkeling niet elders in de regio beschikbaar is of kan worden verkregen na herstructurering of intensivering.

6: Nee, de gemeente heeft hiervoor (nog) geen verzoek ingediend.

7: Nee. Het staat iedere gemeente vrij om de door haar voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen te onderzoeken op haalbaarheid.

8: Het kappen van bomen is een gemeentelijke aangelegenheid.

9: Uit navraag bij de gemeente blijkt dat hiertussen geen relatie bestaat.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer