Inci­denten met herten en reeen rond de AWD


1. Sinds het damhertkerend hek aan de oostkant van de AWD is afgerond is er een grote daling van het aantal ongelukken rond de AWD met damherten, zoals de Partij voor de Dieren altijd voorspelde dat zou gebeuren. Ziet u aanwijzingen dat deze grote daling het effect zou zijn van iets anders dan het hek? Zo ja, welke en waar blijkt dat uit?

2. Is de landbouwschade significant gedaald sinds het sluiten van het hekwerk rond de AWD?[1]

3. Bent u met ons van mening dat daarmee is aangetoond dat een hekwerk een goed alternatief is voor het voorkomen van landbouwschade en het voorkomen van ongelukken? Zo nee, waarom niet?

4. Is het waar dat sinds het sluiten van het hekwerk bij Aerdenhout de gemelde overlast van damherten in Bloemendaal significant is gedaald? Zo nee, waar baseert u dat op?

5. Onderzoek van OBN toont aan dat de damherten in de AWD op dit moment geen gevaar zijn voor de instandhoudingsdoelen Natura 2000 en dat de damherten juist een positief effect op de natuurwaarden hebben.[2][3][4][5][6] Trekt het college onderstaande citaten in twijfel? Zo ja, waarom?

6. Bent u dan bereid het faunabeheerplan damhert in te trekken en een begin te maken met diervriendelijk natuurbeheer? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bekend met ‘Barbertje moet hangen’ van Multatuli? Zo ja, ziet u de parallel met uw opstelling (althans tot nu toe) ten opzichte van de damherten?

8. De Partij voor de Dieren vraagt al lang aandacht voor de verkeersonveilige situatie rond de Zeeweg. Bent u bereid om op korte termijn maatregelen te nemen zoals het overzichtelijk maken van de zij- en tussenbermen, het verlagen van de maximum snelheid voor auto’s, het anders inrichten van de weg zodat deze optisch verandert en mensen ‘vanzelf’ minder hard gaan rijden dan wel het plaatsen van een hekwerk langs de weg? Zo nee, waarom niet?

[1] Schadecijfers Faunafonds

[2] “Vooralsnog moet daarom rekening worden gehouden met een op zijn minst lokale positieve bijdrage van de damherten aan het tegengaan van vergrassing en verruiging van de grijze duinen. De aanwezigheid van damherten in het duingebied moet vanuit dit perspectief dan ook positief gewaardeerd worden.”

[3] “De dichtheid van damherten is in deze bossen veel lager dan in de droge duinbossen in het noorden en oosten. Negatieve effecten op de kwaliteit van dit subtype zijn vooralsnog onbekend.”

[4] “Uit het droge duinbos zijn vooralsnog geen negatieve effecten gemeld op de typische soorten uit het profieldocument volgens de Habitatrichtlijn.”

[5] “Er zijn dus geen concrete aanwijzingen dat damhertenstand van iets langer geleden een negatieve invloed uitoefende op bloemenrijkdom en insectenpopulaties.”

[6] “Er is een sterk verminderde groei van bramen en soorten als wilde kamperfoelie en wilde lijsterbes. Deze negatieve invloed op de habitatkwaliteit weegt waarschijnlijk niet op tegen het terugdringen van invasieve soorten als esdoorn en Amerikaanse vogelkers.”

Antwoorddatum: 18 jul. 2013

Antwoord 1:
Nee. Wel wijzen wij erop dat, naast het plaatsen van het hekwerk rond de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD), het afschot van damherten buiten het zogeheten leefgebied ook een bijdrage levert aan de daling. Dit afschot is van start gegaan na het vonnis van de rechtbank d.d. 29 april 2013, waarbij de door ons afgegeven ontheffing is bekrachtigd.

Antwoord 2:
Ja, uit voorlopige cijfers van het Faunafonds blijkt dit het geval te zijn.

Antwoord 3:
Ja, het hekwerk en ook het afschot van damherten buiten het leefgebied leveren een bijdrage aan de reductie van landbouwschade en incidenten rond de AWD. Wel zijn wij van mening
dat het plaatsen van hekwerken in natuurgebieden minder gewenst is voor het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur. Hekken zorgen immers voor barrières tussen natuurgebieden.

Antwoord 4:
Navraag bij deze gemeente leert ons dat het aantal gemelde incidenten is toegenomen.
Meldingen over overlast komen binnen bij de gemeente Bloemendaal en worden daar ook geregistreerd.

Antwoord 5:
Nee, wij trekken de citaten niet in twijfel. Wel hechten wij eraan ook te verwijzen naar het beheeradvies van OBN, waarin staat dat het gewenst is om voor te sorteren op een actieve regulatie van de damhertenpopulatie (7).

(7) Blz. 33 en 34: Gezien de sterke groei van de damhertenpopulatie en de mogelijke risico’s op termijn is het gewenst voor te sorteren op een actieve regulatie van de damhertenpopulatie (beheerjacht). Daarbij moet in eerste instantie worden ingezet op de volgende punten:
- Stabilisatie van de populatie als geheel en afvlakking van de groei.
- Terugbrengen van het aantal dieren in de duinbossen.
- Bevorderen van een andere verspreiding van de herten over het duingebied, die meer in overeenstemming is met de gewenste verdeling in relatie tot de kwaliteit van de verschillende habitattypen.

Daarnaast willen wij erop wijzen dat in opdracht van Waternet, de beheerder van de AWD, ook onderzoeken zijn gedaan naar dierenwelzijn en draagkracht. Het is nu aan de beheerder om een voorstel te doen hoe nu verder met de damhertenpopulatie, waarin dierenwelzijn, draagkracht en natuurwaarden belangrijke afwegingscriteria zijn.

Antwoord 6:
Nee, op dit moment zien wij geen aanleiding om onze goedkeuring van het faunabeheerplan Damhert, dat nog geldig is tot 1 februari 2016, in te trekken. Ons heeft ook geen verzoek daartoe bereikt van de Faunabeheereenheden.

Antwoord 7:
Ja, wij zijn bekend met de uitdrukking, maar zien de parallel met ons beleid voor damherten niet.

Antwoord 8:
Nee, op de Zeeweg zijn al maatregelen getroffen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Voor bochten op de Zeeweg wordt een adviessnelheid aangegeven die lager is dan de maximum snelheid. Er zijn wildspiegels geplaatst en er staan op verschillende plekken grote waarschuwingsborden voor overstekende herten. Op de korte termijn worden in het kader van het regulier beheer en onderhoud op de Zeeweg geen aanvullende maatregelen voorzien.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer